Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Välkommen på seminariet Miljö i förändring

Publicerad: 24.10.2023

Vasa stads planläggning ordnar vart annat år ett seminarium som är öppet för alla och gratis och där syftet är att lyfta upp till diskussion aktuella teman med anknytning till stadsmiljön. I år är temat för seminariet Miljö i förändring.

Vid seminariet behandlas förändringar i stadsmiljön ur olika synvinklar. Ett centralt tema är förtätning och utbyggnad av stadsstrukturen jämte förhållandena mellan orsak och verkan.

Konsekvenserna av förändringarna granskas på den nivån som gäller en enskild människas naturförhållande, och perspektivet breddas till biodiversiteten i stadens naturmiljö och till slut dryftas högt byggande, som anknyter till förtätningen av stadsstrukturen, som ett globalt fenomen.

Till seminariet har inbjudits sakkunniga från olika områden för att berätta om de förändringar som sker i stadsmiljön och bland annat dryfta följande frågor:

  • Hurdana konsekvenser har urbaniseringen?
  • Vilka kunde de metoder vara som skulle sammanjämka människans och stadsnaturens intressen?
  • Hur kan de mänskliga och ekologiska funktionerna närmare kopplas till varandra? 

Tid och plats:

  • 1.11.2023 kl. 12.00-16.00
  • Vasa medborgarinstitut Alma, festsalen, Rådhusgatan 31, 65100 Vasa.

Utöver programmet bjuds det på eftermiddagskaffe.

Anmälan:

Seminariet ordnas som ett hybridevenemang, och det går huvudsakligen på finska. Om du deltar på plats, anmäl dig senast 25.10 via den här länken. Om du deltar på distans, anmäl dig senast 30.10 via samma länk. Dagen före seminariet sänds en Teams-länk till dem som anmält sig.

Mera information och uppdatering av programmet görs på seminariets webbplats:  https://www.vaasa.fi/ymparistoseminaari/

Talare vid seminariet:

Författare Jenni Räinä

Förlusten av biologisk mångfald och det glömda landskapet

Författare Jenni Räinä har funderat på människans förhållande till den omgivande naturen både i sin debutroman Suo muistaa och i fackböckerna Kulkijat och Metsä meidän jälkeemme.

Teknologie doktor Harri Hautajärvi, arkitekt medlem i Finlands Arkitektförbund SAFA

En mänsklig och klimathållbar stad

Harri Hautajärvi är arkitekt och teknologie doktor, och han arbetar med forskning, skrivande och planering vid sin egen arkitektbyrå. Han har i synnerhet inriktat sig på frågor om hållbart byggande och hållbar stadsplanering. Hautajärvi har skrivit och varit redaktör för flera arkitekturböcker och han har publicerat cirka 260 både populärt hållna och vetenskapliga artiklar i böcker och facktidskrifter, andra tidskrifter och tidningar. Hautajärvi har varit chefredaktör för Finsk Arkitekturtidskrift och han är en av redaktörerna för och skribenterna i pamfletten Kenen kaupunki? Helsingin kaupunginsuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla (2021) (Helsingfors stadsplanering och kulturomgivning på kollisionskurs) som har väckt mycket diskussion.

Professorn i landskapsarkitektur Ranja Hautamäki, Aalto-universitetet

Hiiliviisas kaupunkivihreä monihyötyiseksi ilmastoratkaisuksi (ungefär En klimatsmart stadsgrönska utgör en klimatlösning som kan utnyttjas på flera sätt

Ranja Hautamäki är professor i landskapsarkitektur vid Aalto-universitetet. Hon leder ett sektorövergripande CO-CARBON-projekt vid arkitekturinstitutionen. I projektet undersöks grönområdenas betydelse i att stävja klimatförändringen och att anpassa sig till den (cocarbon.fi). Innan hon började på sin akademiska karriär, ledde hon Tammerfors stads enhet för landskapsplanering.

Föreningen Villi Vyöhyke ry:s ordförande Jere Nieminen

Biodiversiteten i en stad som byggs allt tätare. Fall och slutsatser gällande vårdande av solexponerade miljöer i städer.

Jere Nieminen är ordförande för föreningen Villi vyöhyke (vild zon). Jere var med och grundade föreningen för över tio år sedan, eftersom det enligt hans åsikt behövdes mera konstruktiva lösningar inom naturskyddet och broar mellan olika sektorer. Jere strävar i sin föreningsverksamhet efter att med konkreta exempel bredda naturskyddets verksamhetspolitiska spelrum. Enligt Jere ryms naturens mångfald både i en glest och tätt byggd stad. Härvid behövs emellertid olika strategiska grepp för att gestalta naturens växtkraft.

Landskapsarkitekt Linnea Westerlund

Utnyttjande av metoden ekosystemservice i stadsplaneringen.

Linnea är intresserad av på vilket sätt hållbara livsmiljöer kan skapas både för människor och för naturen. Hon har undersökt detta i ett diplomarbete för Vasa stad gällande möjligheterna att utnyttja metoden ekosystemservice i grönområdessystemet.  Människan har alltid varit beroende av jordens ekosystem. De tillgodoser globalt människors livsviktiga behov: luft, vatten och mat. Genom att beakta de urbana ekosystemen kan man främja en bättre livsmiljö i städerna.

Överinspektör Johanna Mykkänen, NTM-centralen i Södra Österbotten

Tryggandet av naturens mångfald i en stadsmiljö

Johanna Mykkänen har i några år arbetat som terrängbiolog och i över 10 år som miljöinspektör inom kommunalt miljöskydd i Mellersta Finland i mycket mångsidiga uppgifter.  Våren 2023 började hon arbeta vid NTM-centralen i Södra Österbotten som överinspektör inom naturskyddet i myndighetsuppgifter och till hennes arbetsuppgifter hör bland annat att styra markanvändningen i Österbotten och att kommentera detta ur naturskyddets synvinkel.