Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa den sjätte företagarvänligaste kommunen i Finland

Publicerad: 21.2.2022

Uppdaterad: 22.3.2022

Vasa placerade sig i den till företagsbeslutsfattarna riktade undersökningen Kommunernas image 2021 på sjätte plats beträffande helhetsintrycket på kommunernas TOP 10-lista. Den bedömning som Vasa fick har förbättrats betydligt jämfört med föregående år och intresset för att rekommendera Vasa har ökat mer än i någon annan kommun. Enligt undersökningen var Vasas rekommendationsindex NPS fjärde bäst. På enkäten som Taloustutkimus årligen ordnar har representanterna för näringslivet i kommunerna svarat, bland annat verkställande direktörerna, ekonomidirektörerna och representanterna för företagen.

Vasa placerade sig vad gäller helhetsintrycket på sjätte plats i jämförelsen mellan alla kommuner, men på tredje plats bland städer med mer än 50 000 invånare. Av enskilda teman som ansluter sig till stadens image ur företagssynvinkel prioriterades bland annat kommunens marknadsföring, samarbetet mellan kommunen och företagen, stödande av samarbetet mellan kommunen och företagen, stödande av innovationer samt förstärkande av livskraften. Vasa placerade sig på 13 olika punkter till och med bland de fem bästa kommunerna. Vid bedömningen av tillgången på arbetskraft, informeringen till företagen samt kommersiell service fanns Vasa med bland de tio bästa.

Enkätsvararna skulle ge sin bedömning om de kommuner där de hade sin företagsverksamhet. På enkäten svarade sammanlagt 1 727 personer i de 36 största kommunerna eller städerna i Finland.

– Utgående från resultaten kan konstateras att ju tätare kontakt företaget har till Vasa stad desto positivare är företagets bedömning. De mest kritiska företagen är de som inte har alls någon kontakt med Vasa stad i ärenden som gäller deras företag, förklarar Timo Myllymäki, Senior Insight Manager vid Taloustutkimus.

Bland de främsta på riksnivå

I fråga om påståendena bedömdes som det positivaste Vasas företagarvänlighet och förstärkande av livskraften. De största utvecklingsobjekten ansågs vara stadens läge med avseende på trafiken och förbindelserna samt samarbetet mellan kommunerna. Vasas resultat är bättre än genomsnittet för kommun/stad i alla andra påståenden förutom i fråga om läget med avseende på trafiken och förbindelserna.

– Det är fint att märka att det långsiktiga utvecklingsarbetet för underlättande av företagsamheten har gett resultat. Vårt mål är ett Vasa, där företagandet görs lätt och företagarnas vardag smidig. Vi sammanträder regelbundet med Vasa Företagares representanter och diskuterar och ställer tillsammans upp de årliga målen. Med hjälp av dessa undersökningsresultat kan vi också bättre ta fasta på och rikta åtgärder på de frågor där det önskas särskilda förbättringar, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK ägs av kommunerna i regionen  och dess huvudägare är Vasa stad. Till VASEKs huvuduppgifter hör att producera företagstjänster, utvecklingsprojekt i anslutning till näringslivet och företagande samt att marknadsföra regionen. VASEK har avgiftsfri rådgivning och stöder i alla skeden under företagets hela livscykel.

– Som kommunernas näringslivsbolag vill vi förbättra företagens och företagarnas samarbete med kommunsektorn. Därför tog vi initiativ till den här undersökningen, som genom sitt omfattande innehåll fungerar som en aktuell mätare på hur ärendena löper ur företagens synvinkel samt ger en bra grund för hur utvecklingsåtgärderna riktas i fortsättningen. Resultaten visar för Vasas del en fin utveckling under de senaste åren och nu är vi redan alldeles bland de främsta på riksnivå, konstaterar VASEKs verkställande direktör Stefan Råback.

Kommunbarometerenkäten öppen för företagarna

Enkäten Kommunernas image 2021 som Taloustutkimus har gjort, riktas till företagsbeslutsfattarna och undersökningsresultaten finns noggrannare beskrivna här (på finska). För tillfället pågår också Företagarnas i Finland Kommunbarometerenkät, som är avsedd för alla företagare.

– Det är bra att dessa undersökningar görs alltid emellanåt. Kommunernas image 2021-undersökningen ger vink om hurdana attraktionsfaktorer och utvecklingsobjekt Vasa har ur företagsbeslutsfattarnas synvinkel. Med hjälp av Företagarnas i Finland Kommunbarometer kan varje företagare föra fram sin synpunkt beträffande den egna kommunen. Med hjälp av dessa resultat kan vi bedöma såväl misslyckanden som lyckanden på ett djupare plan, därför hoppas vi att så många företagare som möjligt skulle svara på Kommunbarometern. Vi vill nog också få personlig respons av företagarna om hur vi kan utveckla stadens företagarvänlighet, sammanfattar Vasa Företagares verkställande direktör Mari Pohjanniemi-Kivi.

På Företagarnas i Finland enkät kan du svara här. Enkäten är öppen till 31.3 och kan besvaras på finska, svenska eller engelska.