Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vattnet vid de största badstränderna uppfyllde kvalitetskraven

Publicerad: 14.6.2023

Vid Vasas fem största badstränder togs badvattenprover 5.6. Alla stränders badvatten uppfyllde kvalitetskraven.

Innan badsäsongen inleds tas badvattenprover vid de största badstränderna, vilket lagstiftningen förutsätter. I Vasa är dessa Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö och Strömsö.

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid alla badstränder (13 st.) regelbundet upp under badsäsongen 15.6–31.8.2023. Följande provtagningsdagar är 26.6, 17.7 och 7.8.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav ska mängden fekala enterokocker i badvatten vid kusten vara under 200 pmy/100 ml och Escherichia coli under 500 mpn/100 ml. Cyanobakterier, dvs. blågrönalger ska inte kunna ses med blotta ögat i badvattnet eller på badstranden.

Om badaren upptäcker något tvivelaktigt i badvattnet, såsom en avvikande färg eller lukt eller blågröna alger, gäller det att avstå från att bada och meddela antingen kommunens hälsoskyddsmyndighet (Vasa stads miljöavdelning, växelns tfn (06) 3251 111, terveysvalvonta@vaasa.fi) eller upprätthållaren av stranden, vars kontaktuppgifter finns på badstrandens anslagstavla.