Förbigå menyn

Ansökan om fastighetsförrättning

Med ansökan om fastighetsförrättning kan du ansöka om en fastighetsförrättning, ett beslut av fastighetsregisterföraren och en ändring av tomtindelningen i enlighet med fastighetsregisterlagen, fastighetsbildningslagen och markanvändnings- och bygglagen. För åtgärderna debiteras i enlighet med taxor som är fastställda av stadsfullmäktige eller tekniska nämnden. En förutsättning för alla åtgärder är att det finns en gällande detaljplan och en bindande tomtindelning.

Vasa stad ansvarar för fastighetsförrättningarna på detaljplaneområdena. Ifall den aktuella fastigheten finns utanför detaljplaneområdet eller i Lillkyro, ska förrättningen ansökas hos Lantmäteriverket:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/bostader-och-fastigheter/lantmateriforrattningar/ansok-om-en-forrattning

Du kan ansöka om en fastighetsförrättning:

Ota yhteyttä