Förbigå menyn

Adressnumrering

Vasa stads fastighetssektor upprätthåller stadens adressystem och ger adressnummer inom stadens område. Nya fastigheter och byggnader får en adress i samband med styckning eller bygglov. På detaljplaneområdena numreras tomterna i ordningsföljd från vägens startpunkt, på vägens högra sida är numren jämna och på dess vänstra sida ojämna. På glesbygdsområdena används ett system, där numreringen är baserad på avståndet från vägens startpunkt.

Adressändringar

Om en tomt delas, om det sker ändringar i trafikregleringarna eller om den nuvarande adressen medför oklarheter kan det bli aktuellt med en adressändring. Även gatu- och vägnamn kan ändras. Då görs en adressändring, där fastighetens och byggnadens nya adress fastställs. Utöver fastighetsägaren informerar Fastighetssektorn bland annat räddningsverket, posten och magistraten om adressändringar.

För namngivningen av gator och vägar ansvarar Planläggningen.

Ta kontakt