Förbigå menyn

Nötskrika

Garrulus glandarius

Nötskrikan gömmer sig skickligt bland grenarna. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Nötskrikan häckar fåtaligt i Finlands barrskogar. Uppföljningar visar att de häckande bestånden har vuxit något under de senaste 22 åren. Under häcknings-tiden håller sig nötskrikan gömd och tyst, vilket gör att den lätt förblir oupptäckt vid fågelräkningar.

  • Längd ca 35 cm
  • Häckar i täta skogar, vanligen i en gran eller tall
  • Stannfågel
  • Livnär sig på insekter, maskar, säd, frön och frukter

Livsmiljö. Nötskrikan trivs i barrskogar. Boet finns ofta i den tätaste delen av skogen, i en yngre gran eller tall. Olikt andra fågelarter häckar nötskrikan även i unga planteringar.

Förekomst i Vasa. I Vasa påträffades nötskrikan i ca 100 atlasrutor under häck-ningstiden. Arten undviker tätt bebyggda områden, men intill bebyggda områden är nötskrikan en allmänt förekommande häckfågel i täta grandungar. Nötskrikan börjar spela i mars och på lämpliga platser i åkrarnas skogskanter kan många fåglar samlas till ett högljutt ”rådslag”. Exempelvis noterades sammanlagt 22 nötskrikor i ett litet skogsparti i Gamla Vasa 17.3.2007.