Förbigå menyn

Silltrut

Larus fuscus

Silltrut. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Silltruten är en måsfågel som förekommer fåtaligt i Finland. Det häckande beståndet har minskat de senaste åren. Till skillnad från andra måsar flyttar silltruten ända till Afrika för att övervintra, de övriga måsfåglarna stannar huvudsakligen vid Östersjön och Nordsjön. På våren anländer de första silltrutarna till häckningsskären i april, på hösten sker flytten i augusti-oktober. Silltruten är enligt Finlands hotklassificering en sårbar art.

  • Längd 50-60 cm
  • Häckar på marken eller undantagsvis på tak på byggnader
  • Flyttar till Afrika till vintern
  • Fisk utgör huvudsaklig föda

Livsmiljö. I inlandet bebor silltruten öar på de stora sjöarnas fjärdar. Längs kusten hittas arten främst på ytterskärgårdens grynnor. Under de senaste åren har de första silltrutarna konstaterats häcka på höghustak i städer, på samma sätt som fiskmås och gråtrut. I Vasa konstaterades den första häckningen på tak i samband med atlaskarteringen.

Förekomst i Vasa. Silltruten häckar inte i lika stort antal som andra måsfåglar i Vasa. Under häckningssäsongen observerades den i ca 60 undersökningsrutor. Tyngdpunkten i förekomsten ligger i inner- och ytterskärgården. Längs stadens stränder kan silltruten ses tillsammans med andra måsfåglar på små skär och öar.