Förbigå menyn

Familjeledighet och faderskapsledighet

Faderskapsledighet

Barnet har inte rätt att delta i småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten.

Rätten till den samma platsen inom småbarnspedagogiken kvarstår dock även när barnet inte är i småbarnspedagogik under faderskapsledigheten. (Lag om småbarnspedagogik 540/2018, 12 §)

Barnets frånvaro under faderskapsledigheten ska anmälas skriftligt till platsen inom småbarnspedagogik senast två veckor före den planerade periodens början. En kopia av FPA:s beslut om faderskapsledigheten skall bifogas till avtalet.

Ingen klientavgift tas ut för den tid då barnet är borta från småbarnspedagogiken p.g.a. faderskapsledigheten. Detta förverkligas i praktiken så att månadsavgiften sänks så att den motsvarar barnets frånvarodagar. (Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1503/2016, 9 §)

Frånvaro som beror på faderskapsledighet anmäls skriftligen med blanketten (gäller barn med beräknad födelsetid före 4.9.2022)Avtal om barnets frånvaro under faderskapsledigheten 

Familjeledighet

Frånvaro som beror på familjeledighet anmäls skriftligen med blanketten (gäller barn med beräknad födelsetid efter 4.9.2022) Avtal om barnets frånvaro under familjeledigheten.

Rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken kvarstår även om barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken under den tid föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen betalas för vården av barnet, om frånvaron sammanhängande varar högst 13 veckor.

  • Frånvaro som avses ovan i 1 momentet och som varar över 5 dagar ska anmälas till daghemmet eller familjedaghemmet senast en månad innan den planerade inledningsdagen.
  • För upprepad frånvaro som varar 1—5 dagar ska på motsvarande sätt anmälas en vecka före den planerade första frånvarodagen.
  • För frånvaro av engångsnatur som varar högst 5 dagar finns ingen anmälningsskyldighet.Det är bra att observera att ifall frånvaron i fråga inte har anmälts på förhand (senast en vecka före) dras frånvaron inte av i klientavgiften.

 Vårdnadshavaren fyller i, skriver under och returnerar blanketten till familjedagvårdsledaren / daghemsföreståndaren och anmäler barnets frånvaro som en planerad frånvaro i Edlevo.

Obs! Det görs ett avdrag i klientavgiften endast, ifall anmälan om frånvaro har gjort enligt ovan nämnda anvisning.

Kontaktuppgifter

Mer information fås av