Förbigå menyn

Studerandenas praktik och forskningstillstånd

Enheterna inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning fungerar som platser för lärande i arbete och handledd praktik bland annat för studerande vid universitet, yrkeshögskolor och andra stadiet. De studerandes praktik och lärande i arbete baserar sig på avtal mellan läroinrättningarna och småbarnspedagogiken.

Praktik

Att hitta en praktikplats

Den studerande söker i god tid innan praktiken börjar antingen självständigt eller i samarbete med sin handledande lärare en praktikplats, som lämpar sig för målen som ställs på praktiken i fråga. Den handledande läraren försäkrar sig om att den studerande har tillräckligt med kunskaper och färdigheter som praktiken förutsätter.

Då praktik- eller arbetsinlärningsplatsen har bekräftats, kan studeranden komma överens med enhetens förman om praktiska ärenden i anslutning till praktiken eller arbetsinlärningen.

Under praktiken

För praktiktiden utses en ansvarig handledare för studeranden, men också de andra arbetstagarna stöder och vägleder den studerande.

Den studerande har rätt att

 • delta som medlem i arbetsgemenskapen
 • få introduktion i arbetsenhetens arbete
 • delta i verksamheten
 • få respons om hur praktikperioden går
 • ge respons om arbetsuppgifterna, arbetsgemenskapens verksamhet och handledningen under praktiken.

Den studerande har skyldighet att

 • vara aktiv
 • lära sig arbetsuppgifter i anslutning till praktiken på ett sätt som motsvarar hans eller hennes studienivå och praktikmål samt att delta som förebild vid måltiderna tillsammans med barnen, om detta ingår i målen
 • uppträda sakligt och iaktta vett och etikett
 • delta på ett mångsidigt sätt i gruppens verksamhet samt att utföra de uppgifter som studierna förutsätter
 • lära sig att ta emot respons
 • följa överenskomna arbets- och vilotider
 • iaktta reglerna på arbetsplatsen, till exempel gällande klädsel och hygien, användning av egen mobiltelefon, principen om en rökfri arbetsplats
 • lära sig att fungera i samarbete med olika personalgrupper.

I slutet av praktiktiden

I slutskedet av praktikperioden ordnas ett återkopplingssamtal, där förutom den studerande och praktikhandledaren även elevens lärare i regel/alltid deltar. Vid samtalet ges muntlig och skriftlig respons. Läraren svarar för helhetsbedömningen tillsammans med handledaren. På ett lyckat slutresultat inverkar ett öppet och kontinuerligt samarbete samt växelverkan mellan handledaren, läraren och den studerande.

Forskningstillstånd

Forskningstillstånd behövs för alla undersökningar, utvecklingsprojekt och lärdomsprovsarbeten, i vilka uppgifter om klienter eller personal inom Vasa stads småbarnspedagogik eller grundläggande utbildning samlas in eller behandlas oavsett materialinsamlingsmetod (t.ex. registeruppgifter, intervjuer, enkäter).

Forskningstillstånd som gäller en enskild enhet ansöks hos enhetens förman (d.v.s. daghemsföreståndaren, familjedagvårdsledaren eller rektorn), men för undersökningar som gäller flera enheter beviljas tillståndet av direktören för småbarnspedagogik eller skoldirektören enligt undersökningens ämne.  Till ansökningen fogas forskningsplan, eventuellt frågeformulär eller intervjufrågor. Innan ansökan lämnas in är det att rekommendera att enhetens förmans preliminära samtycke till undersökningen begärs.

Några veckor bör reserveras för behandlingen av ansökan. Insamlingen av material kan påbörjas först efter att forskningstillståndet har erhållits.

För undersökningar som gäller privata daghem eller läroinrättningar ansöks forskningstillståndet från ifrågavarande enhet.

Om barn deltar i undersökningen, ska forskaren se till att skriftligt tillstånd erhålls av barnens vårdnadshavare gällande deltagandet i undersökningen. Forskaren kommer överens om förfaringssätten tillsammans med enhetens kontaktperson.

Här kan du fylla i och skriva ut ansökan om forskningstillstånd.

Ansökan kan inlämnas antingen per brev eller e-post.

Tystnadsplikt och sekretess

Varje person som arbetar, utför sin praktik eller en undersökning inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen ska iaktta den lagstadgade tystnadsplikten samt behandla personuppgifter på det sätt som lagen förutsätter.

Barnens eller deras familjers uppgifter får inte utlämnas eller omtalas utanför arbetsgemenskapen.

Tystnads- och sekretessplikten täcker förutom dokument som ska hemlighållas också sådant som en klient, patient eller personalen har berättat muntligt. En praktikant eller en person som är i arbetsinlärning har inte heller rätt att läsa på eller behandla uppgifter som inte hör till praktiken. Sekretessplikten gäller också ärenden som ansluter sig till arbetsgivaren, arbetsgemenskapen och personalen.

Även när en studerande agerar som privatperson gäller ett lojalitetskrav, vilket innebär att han eller hon ska tala sakligt om praktikplatsen, klienterna samt arbetsgemenskapen. Det är till exempel förbjudet att på sociala medier publicera eller dela bilder där det går att identifiera barn från praktikplatsen.

Det är viktigt att komma ihåg att tystnads- och sekretessplikten består, fastän praktiken eller lärandet i arbetet tar slut. Om sekretessplikten bryts eller personuppgifter behandlas i strid med lagen kan det leda till juridiska åtgärder.