Förbigå menyn

Hissunderstöd

Staten och Vasa stad understödjer för efterinstallation av hiss. Det är möjligt att få sammanlagt upp till 55 procent i understöd för efterinstallation av hiss.

Statsunderstödet för efterinstallation av hiss är 45 % av de godtagbara rimliga totalkostnaderna för byggandet av en eller flera hissar. Stadens understöd är högst 10 % av de av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA godkända kostnaderna. Staden beviljar understöd inom ramen för tillbudsstående anslag när ARA har godkänt kostnaderna för projektet och beviljat statligt hissunderstöd för projektet.

De åtgärder som kan få understöd ska vara skäliga och så väl konkurrensutsatta som möjligt. Vid konkurrensutsättningen ska lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) följas då det nationella tröskelvärdet på 150 000 euro överskrids i projektet och då den offentliga myndigheten beviljar stöd för upphandlingen som överskrider hälften av upphandlingens värde. En överskridning av stödet kan inträffa till exempel då kommunen beviljar stöd för installation av en hiss utöver det understöd som ARA har beviljat. Ovan nämnda upphandlingslag följs, om den sökande har fått beslut om stöd på över 50 % innan upphandlingen inleds. För att kunna verifiera att hissprojektet har konkurrensutsatts så väl som möjligt och har ett skäligt pris, kan staden begära in konkurrensutsättningshandlingarna av den part som ansökt om hissunderstöd, även om ARA har fattat ett positivt beslut om projektet.

Ansökning av understöd

Ansökan om hissunderstöd lämnas in till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, ARA. Stadens understöd ansökas med stads egen blankett.

Länken till ARAs www-sidor

Ansökan om stadens hissunderstöd

Utbetalning av understöd

Utbetalningen av understödet ansöks med en ansökan om utbetalning hos Vasa stads fastighetssektor.

Utbetalningsansökan

Ta kontakt