Förbigå menyn
flygfoto

Planläggningens avgifter

Detaljplaner

I 59 § i markanvändnings- och bygglagen sägs: Om en detaljplan eller en
ändring av planen i huvudsak är påkallad av ett enskilt intresse och har
utarbetats på initiativ av markägaren eller markinnehavaren, har kommunen
rätt att av denna uppbära kostnaderna för utarbetandet och behandlingen av
planen. I särskilt krävande projekt kan plan-läggningsavgiften uppbäras enligt
de faktiska kostnaderna, om detta överenskoms i avtalet om att inleda
planläggningen. Avgiften kan sänkas med maximalt 20 %, om planen främjar
byggnadsskyddet.

 

I KLASS Liten plan eller planändring som gäller högst två egnahemstomter eller
motsvarande. I regel ett planeringsområde som avgränsas till ett område för
en tomt och arrangemang inom det. Ökning av byggnadsrätten under 500
vånings-m2. Planen får endast ha liten inverkan på livsmiljön, naturen och
växtligheten, samhället, stadsbilden och näringslivet. Om projektet är mer krävande kan taksan höjas.
1900 – 2500 e
+ kostnader för hörande
+ utredningskostnader
II KLASS Detaljplan med liten inverkan för tomt med bostadsvåningshus eller
detaljplan med liten inverkan för radhustomt med liten inverkan samt
detaljplaner som omfattar flera egnahemstomter när ökningen av den totala
byggnadsrätten understiger 700 vånings-m2. En detaljplan med liten inverkan
för en tomt som gäller en affärs- eller industritomt eller en offentlig byggnad,
där ökningen av byggnadsrätten är under 700 vånings-m2.
4000 e
+ kostnader för hörande
+ utredningskostnader
III KLASS Större plan eller planändring, som förutsätter omfattande planering eller
utredning eller krävande granskning av stadsbilden samt samarbete mellan
olika planeringssektorer och myndigheter. Till exempel betydande ökning av
byggnadsrätten, centralt läge med tanke på stadsbilden, planer som gäller
krävande konsekvensbedöm-ning, betydande ändring av syftet eller andra
planprojekt med klart iakttagbara direkta eller indirekta konsekvenser.
8000 e
+kostnader för hörande
+ utredningskostnader
IV KLASS Omfattande och krävande plan eller planändring. Planarbetet förutsätter
omfattande planering och krävande granskning av stadsbilden samt
samarbete mellan olika planeringssektorer och myndigheter. I avgiftsklassen
ingår projekt som innebär särskilt stort arbete, t.ex. stora kommersiella
projekt och andra stora projekt. Med planarbetet sammanhänger separata
utredningar. Om projektet är mer krävande kan taksan höjas.
11 000 – 18 000 e
+ kostnader för hörande
+ utredningskostnader
ANNULLERING AV ANSÖKAN OM
DETALJPLAN
När en sökande annullerar ansökan om detaljplan eller ändring av detaljplan,
tas av den sökande ut kostnader i enlighet med i vilken fas utarbetandet av
planen är.

  • Program för deltagande och bedömning och preliminärt utkast till detaljplan har utarbetats = 50 % av kostnaderna.
  • Hörande under beredningsfasen utgående från utkastet har genomförts =75 % av kostnaderna.
  • Planeförslaget har utarbetats = 100 % av kostnaderna.
+ kostnader för hörande
+ utredningskostnader

Kostnader för hörande

KOSTNADER FÖR HÖRANDE Kungörelsekostnaderna faktureras enligt de verkliga kostnaderna. I en
sedvanlig plan ingår totalt 6-8 kungörelser (Ilkka-Pohjalainen och Vasabladet),
priset på en kungörelse är cirka 520 euro.
Enligt det som genomförts
HÖRANDE AV GRANNAR Ifall staden hör grannarna, faktureras 100 euro / granne. 100 e / granne. Pristak 500 e.
UTREDNINGSKOSTNADER Utredningskostnaderna faktureras enligt de verkliga kostnaderna och eller
som timprisdebitering 75 e / timme graderat mellan de markägare som är
med.
Enligt det som
genomförts och eller 75 e
/ timme

Stranddetaljplan

Enligt MBL 74 § kan en markägare se till att ett förslag till strandplan
utarbetas för ett strandområde hen äger. Innan utarbetandet inleds ska
markägaren kontakta staden. Markägarens konsult utarbetar planen och
utredningarna på kundens räkning. Staden fakturerar
förvaltningskostnaderna för processen med stranddetaljplanen, vidare
används debiteringspriser som grundar sig på arbetstids- och
omkostnadsersättningar som har fastslagits i taxan över avgifter för
fastighetsförrättningar vid beräkningen av kostnaderna för utförande av de
uppgifter som anknyter till godkännandet av fastighetssektorns karta.
Planläggningen uppbär i förvaltningskostnader för en stranddetaljplan
avgifter enligt tabellen nedan, planläggningens avgift inbegriper förvaring av
planen i stadens system. Externa annonskostnader faktureras enligt de
verkliga kostnaderna.

STRANDDETALJPLANER, SMÅ Små stranddetaljplaner och ändringar av dem 950 e + kostnader för
hörande
STRANDDETALJPLANER,
MEDELSTORA
Medelstora (5-20 byggplatser) nya planer och principiellt betydande
ändringar som medför mycket arbete
1650 e + kostnader för
hörande
STRANDDETALJPLANER, STÖRRE Större nya planer 2000 e + kostnader för
hörande

Undantag och avgörande av planeringsbehov

UNDANTAG ( MBL 171§) I särskilda fall kan tillståndsavgiften höjas: t.ex. en betydande ökning av
våningsytan eller tillståndsbehandlingen kräver mera omfattande
utredningar. För ett negativt beslut uppbärs 50 % av avgiften. Ifall sökanden
drar tillbaka ansökan innan beslutet getts, uppbärs för den beredning som
redan gjorts 50 % av avgiften. Kostnaderna för stadens kungörelser och
grannehöranden uppbärs enligt det som utförts också om beslutet är
negativt eller sökanden drar tillbaka sin ansökan.
730 e – 2700 e
+ kostnader för hörande
+ utredningskostnader
AVGÖRANDE AV
PLANERINGSBEHOV (MBL 137§)
I särskilda fall kan tillståndsavgiften höjas t.ex. en betydande ökning av
våningsytan eller tillståndsbehandlingen kräver mera omfattande
utredningar. För ett negativt beslut uppbärs 50 % av avgiften. Ifall sökanden
drar tillbaka ansökan innan beslutet getts, uppbärs för den beredning som
redan gjorts 50 % av avgiften. Kostnaderna för stadens kungörelser och
grannehöranden uppbärs enligt det som utförts också om beslutet är
negativt eller sökanden drar tillbaka ansökan.
560 e – 1700 e
+ kostnader för hörande
+ utredningskostnader

Tillstånd för miljöåtgärder

TILLSTÅND FÖR MILJÖÅTGÄRDER
(MBL 128§)
Fällande av flertalet träd eller större landskapsarbete. 300 e
+ kostnader för hörande
+ utredningskostnader
Fällning av enskilda träd eller mindre arbete som förändrar landskapet. 195 e
+ kostnader för hörande
+ utredningskostnader
Fällning av skog eller betydande landskapsarbete. 400 e
+ kostnader för hörande
+ utredningskostnader

Myndighetsutlåtande till en privatperson

160€

Separat / Övriga myndighetsbeslut

160€

Kopior

Svartvit A4 1-5 sidor 0
Svartvit A4 från sidan 6 framåt 8.80 e (inkl. MOMS)
Svartvit A3 1-5 sidor 0
Svartvit A3 från sidan 6 framåt 10.80 e (inkl. MOMS)
Svartvit A2 16.00 e (inkl. MOMS)
Svartvit A1 16.70 e (inkl. MOMS)
Svartvit AO 26.80 e (inkl. MOMS)
A4 i färg 1-5 sidor 0
A4 i färg från sidan 6 framåt 14.00 e (inkl. MOMS)
A3 i färg 1-5 sidor 0
A3 i färg från sidan 6 framåt 16.00 e (inkl. MOMS)
A2 i färg 16.80 e (inkl. MOMS)
A1 i färg 32.00 e (inkl. MOMS)
A0 i färg 53.00 e (inkl. MOMS)
Bearbetade kopior av detaljplanekartor som sänds per e-post 18 e
Bearbetade kopior av detaljplanekartor som sänds per e-post, paketpris 1-5
sidor
35 e

Faktureringstillägg

5,20€