Förbigå menyn
Ilmakuva Påttin puhdistamon alueesta.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Invånarna påminns om att meddela observationer av luktolägenheter från Påttska avloppsreningsverket

Publicerad: 2.8.2022

Planläggningen vid Vasa stad samlar in uppgifter om luktobservationer från Påttska avloppsreningsverket och dess omgivning som en del av ett mera omfattande luktutredningsarbete. Med kartresponstjänsten, som är öppen för alla, samlar man in invånarnas observationer av luktolägenhets-, luktutsläpps- och spridningsfrekvenser samt störningar från reningsverket i Brändöområdet. Kartresponstjänsten är öppen under år 2022.

Avsikten är att kartlägga information om luktolägenheter på olika avstånd och i olika väderstreck under olika årstider, så därför önskar man att förutom invånarna som bor i närområdet, även andra aktörer i närområdet registrerar sina luktobservationer i systemet.

– I kartresponstjänsten har under våren 2022 registrerats totalt 46 responser, av vilka 43 gällde Brändö. Cirka hälften av responserna registrerades i systemet under januari, säger Vasa stads planläggningsarkitekt Oliver Schulte-Tigges.

I systemet registrerades flera responser under våren i korsningen av Båkgatan och Wolffskavägen, i korsningen av Brunnsvägen och Valhallavägen, i korsningen av Sundsgatan och Styrmansgatan, i korsningen av Levonsgatan och Beckbruksgatan samt i korsningen av Levonsgatan och Brändövägen.

Användaren anger i det elektroniska systemet platsen och tidpunkten för luktobservationen, bedömer luktens intensitet samt ger dessutom, om hen vill, en fritt formulerad beskrivning av luktens karaktär.  Kartresponstjänsten kan användas både med dator och med mobilens server.

I kartresponstjänsten ska den som ger respons i samband med luktanmälan uppge sitt namn. Syftet med detta är att minska det eventuella antalet osakliga anmälningar. Personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Registret upprätthålls av Vasa stad. Mera information om dataskydd hittar du här: Dataskyddet inom Vasa stad.

För luktövervakningen svarar Ramboll Finland Oy, som förutom analyseringen av kartresponstjänstens resultat under år 2022 även utför sakkunnigarbetet i fråga om fältobservationerna, luktprovtagningarna samt fastställandet av lukthalter vid Påttska reningsverket och i dess omgivning.

Vasa stad använder de uppgifter som samlats in genom luktövervakningen i planeringen av markanvändningen.

 

Länk till kartresponstjänsten:

https://is.ramboll.fi/vasa-luktovervakning/

Mer information om luktövervakningen:

Oliver Schulte-Tigges, planläggningsarkitekt, Vasa stad
oliver.schulte-tigges@vasa.fi, +358 40 8467 792

Felanmälningar till Vasa Vatten:

Kartresponstjänsten används endast för anmälningar av luktobservationer. Uppgifter om störningar i vattendistributionen samt anvisningar om felanmälningar finns på Vasa Vattens webbsida.

 

På kartan ser man alla 46 responser som kommit till kartresponstjänsten, av vilka 43 finns i Brändö. Formen på den symbol som angetts på kartan avspeglar responsgivarens bedömning av luktens intensitet; grön cirkel = svag lukt, gul ruta = tydlig lukt och röd triangel = stark lukt.