Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Man tar allt bättre itu med skolfrånvaron i Vasa: ”Vi visar vägen för övriga Finland”

Publicerad: 24.1.2023

Alla skolelever har en del frånvaro men ifall den blir långvarig orsakar den problem.  I Vasa har man utvecklat en gemensam modell för att ta itu med frånvaron. Den hjälper till att hantera frånvaro redan i ett tidigt skede samt erbjuder en gemensam verksamhetsmodell för undervisningspersonalen.

Skolfrånvaron förebyggs genom att skapa en trygg och trevlig skolmiljö för eleverna, men det räcker inte alltid. I Vasa tar man genast itu med stor frånvaro och vidtar åtgärder som stöder skolgången.

Nytt innehåll är bland annat automatiska meddelanden till både lärare och vårdnadshavare via Wilma.

– Via Wilma skickas e-postmeddelanden automatiskt ut till vårdnadshavarna när gränsen för elevens frånvaro överskrids dvs. när frånvarotimmarna uppgår till 30, 60, 80 eller 120 timmar. Det automatiska meddelandet går också till läraren som då kan ingripa i enlighet med de gemensamma anvisningarna, berättar projektledare Outi Närvä.

Gemensam verksamhetsmodell för lärare

När frånvarotimmarna uppgår till 30h tar läraren upp saken med eleven och föräldrarna, i praktiken kan det till exempel handla om ett Wilma-meddelande om saken.

När frånvarotimmarna uppgår till 60h kan läraren också rådgöra med skolhälsovårdaren samt även involvera en yrkesövergripande expertgrupp med tillstånd av vårdnadshavarna.

– Nu har vi alltså en gemensam modell för alla lärare som vi agerar enligt, vilket försätter eleverna i en mera jämlik ställning, beskriver Närvä.

Vasa har delat med sig av materialet till övriga delar av Finland

Närvä berättar, att en riksomfattande modell för att ta itu med skolfrånvaron är under arbete, i Vasa är man alltså föregångare med den här saken.

– Det har funnits mycket intresse från andra håll i Finland gällande vår modell. Givetvis har vi delat med oss av informationen och låtit det goda gå runt. Jag har också fått veta att man använder sig av vårt material i lärarutbildningen, berättar Närvä.

Föräldrar nöjda med stödet för lärande, kritik för resurser att genomföra inklusion

En modell för att ingripa vid skolfrånvaro har skapats inom Oppl-projektet. Modellen tar upp frågor som anknyter till inlärningsstödet för de elever som behöver stöd inom den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen. Dessa frågor har utvecklats i samarbete mellan Vasa, Laihela och Korsholm i två års tid.

I november gjordes en enkät för vårdnadshavarna angående genomförande av lärande i Vasa.  Enkäten besvarades via Wilma och det inkom runt 1 500 svar.

− Föräldrarna var nöjda med det stöd som deras barn får. Kritik gavs för bristande resurser gällande genomförandet av inklusion och man önskade också få smågrupper tillbaka för de elever som behöver särskilt stöd, berättar Närvä.

Inklusion betyder varje elevs rätt att få delta i undervisningen i vanliga skolklasser oberoende behovet av stöd för lärande.

Samarbete mellan kommuner, stat och privata aktörer

I Oppl-projektet har följande skolor medverkat: den finskspråkiga och den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen i Vasa och Korsholm, Vaasan kristillinen koulu, Laihela grundläggande utbildning och förskoleundervisning samt Vasa Övningsskola. Samarbete har också gjorts med Åbo Akademi.

− Det är mycket viktigt med samarbete mellan närliggande kommuner och andra aktörer.  Med är aktörer inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen samt representanter för såväl små som stora kommuner med olika språk, stat samt den privata sektorn, vilket gör att vi lär oss mycket om varandras verksamhetsmodeller, beskriver Närvä.

I Oppl-projektet har också lärare och skolgångshandledare utbildats gällande stödbehov, samt skapats verksamhetsmodeller och material som kan användas av lärarna. Materialet finns till förfogande på Vasa stads webbplats.

Projektet har fått statens specialunderstöd för utvecklande av inlärningsstöd och inkludering under åren 2021–2022.