Förbigå menyn
Työmaa

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Småhustomter tillgängliga även för professionella byggare

Publicerad: 12.4.2023

I år testar Vasa stad ett nytt förfarande vid ansökan om småhustomter och erbjuder även professionella byggare möjlighet att ansöka om och reservera tomter i kontinuerlig ansökan. Tidigare har detta varit möjligt först fem år efter det att tomten för första gången har varit ansökningsbar.

Professionella byggare kan reservera vilken som helst av de lediga småhustomterna i kontinuerlig ansökan. Efter reserveringen har byggaren fyra månader på sig att marknadsföra byggprojektet och hitta en köpare för det. Det egentliga arrendeavtalet eller avtalet om köp av tomt ingås alltid med en av staden godkänd slutkund.

Det är fråga om ett försök på ett år. Beslut om huruvida förfarandet ska fortsätta fattas utifrån erfarenheterna av försöket.

– Vi har som avsikt att genom försöket öka efterfrågan på tomter och hjälpa alla parter med genomförande av byggprojekt. Professionella byggare har nu möjlighet att marknadsföra sina byggprojekt under reserveringstiden utan något arrendeavtal med staden. Samtidigt har husköparna allt bättre möjligheter att hitta nyckelfärdiga lösningar som passar dem, säger tomtchef Christoffer Rönnlund.

Professionella byggare kan endast reservera en tomt åt gången, om inte fastighetssektorn beslutar något annat. Slutkunden får inte vara i karantän, det vill säga ha fått en tomt av staden under de föregående fem åren. Dessutom ska en slutgranskning vara utförd på slutkundens eventuella tidigare byggprojekt och projekten vara godkända.

Så här fungerar tomtansökan

1. Den professionella byggaren ansöker om en tomt i tjänsten eTontti.

2. Fastighetssektorn fattar beslut om reservering av tomten. Reserveringstiden är fyra månader.

  • Reserveringen träder i kraft när reserveringsavgiften på 500 euro är betald. Reserveringsavgiften återbetalas inte.
  • Det är förbjudet att vidta några åtgärder på tomten under reserveringstiden.
  • Eventuella tillstånd till grundundersökningar ska begäras skriftligen av fastighetssektorn.

3. När den professionella byggaren hittar en köpare, meddelar hen fastighetssektorn om detta.

  • Fastighetssektorn bedömer huruvida köparen kan ingå ett arrendeavtal eller köpa tomten.

4. Den av fastighetssektorn godkända köparen ingår ett arrendeavtal med staden eller köper tomten.