Förbigå menyn
Nainen sadetakissa

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vid sitt sammanträde behandlade fullmäktige utvecklingsstrategin Vasa – Umeå samt fullmäktigemotioner

Publicerad: 29.8.2023

Stadsfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 28.8 bland annat Vasa stads och Umeå kommuns gemensamma utvecklingsstrategi och en vänortsfond samt tre fullmäktigemotioner.

Vasa stad och Umeå kommun har upprättat en gemensam utvecklingsstrategi. Syftet med den är att förbättra invånarnas livskvalitet samt stärka företagens och sammanslutningarnas verksamhetsbetingelser.

Tillsammans utarbetades en vision: Umeå och Vasa 2030 – en grön tillväxtregion med gränslösa möjligheter med fyra prioritetsområden:

1) Ett innovativt, integrerat, växande och hållbart näringsliv 2) En konkurrenskraftig region som attraherar talanger 3) Attraktiva stads- och livsmiljöer och 4) Umeå och Vasa – gemensamma upplevelser.

Stadsfullmäktige godkände strategin.

Läs mera om utvecklingsstrategin här.

Stadsfullmäktige beslutade också om en vänortsfond på 100 000 euro. Avkastning från vänortsfonden används för att främja vänortsverksamheten, i synnerhet kultur- och idrottsutbyte mellan Vasa stad och Umeå kommun. Fonden kan ökas med placeringsavkastning, donationer och andra intäkter. Kultur- och idrottsnämnden beslutar hur avkastningen används.

 

Fullmäktige sammanträder åtta gånger nästa år

Fullmäktige beslutade om sina sammanträdesdatum år 2024. Sammanträdena hålls 19 februari, 25 mars, 29 april, 10 juni, 2 september, 7 oktober, 11 november och 9 december.

 

Fullmäktige behandlade tre fullmäktigemotioner

Sannfinländarnas fullmäktigegrupp hade lämnat in en fullmäktigemotion om indexförhöjningar inom jordbyggnads- och transportbranschen. I enlighet med motionen ska indexförhöjningen snabbt tas till behandling på grund av de ökade kostnaderna.

Enligt koncernsektionen används riskfördelningsprincipen i avtalen, och den granskas i detalj gällande enskilda avtal. Av denna orsak är det omöjligt att dra upp en allmän riktlinje om godtagbara nivåer på avtalsändringar med anknytning till indexförhöjningar inom jordbyggnads- och transportbranschen.

Pasi Keskinen (C) har lämnat in en fullmäktigemotion om erbjudande av småbarnspedagogik på sommaren för barn i åk 1. I motionen föreslås det att sommardagvård skulle ordnas av småbarnspedagogiken i Tervajoen koulu för familjer som inte har några andra möjligheter att ordna den.

Enligt svaret från nämnden för fostran och undervisning känner nämnden till utmaningen som framförs i fullmäktigemotionen, men enligt nämnden är det med resurserna inom småbarnspedagogiken inte möjligt att ordna sommardagvård för skolelever. Skolans utrymmen står i princip till förfogande under sommarlovet. Staden och tredje sektorn ordna flera olika läger och annan verksamhet under sommaren. Sommarverksamheten skulle kunna drivas av exempelvis en lämplig förening.

Tommi Mäki (Saml.) har lämnat in en fullmäktigemotion om offentliga och öppna wc-utrymmen i Vasa. I motionen tas det upp att det finns mycket begränsat med allmänna wc-utrymmen i staden.

Enligt svaret från stadsmiljön har behovet av allmänna wc-utrymmen identifierats i de planprojekt som utvecklar stadsmiljön. Wc-utrymmen har också ställts upp som mål i flera tävlingar gällande planering och genomförande.

Det kvantitativa och kvalitativa utvecklingsarbetet på allmänna wc-utrymmen fortgår genomtänkt i samband med kommande utvecklingsprojekt. Nästa betydande planprojekt är en detaljplaneändring för områdena Sandö och Inre hamnen. I samband med detta granskas vilket behovet av wc-utrymmen är åtminstone i Hovrättsparken och på Sandö.

 

Sammanträdets föredragningslista med bilagor och beslutsprotokoll, som publiceras senare, finns här. 

Inspelningen från sammanträdet kan ses i 14 dagar efter sammanträdet här.