Förbigå menyn

Uppföljning av byggnadernas fuktsäkerhet vid bygglovsprocessen

Markanvändnings- och bygglagen förutsätter fuktsäkerhet under byggtiden av den som påbörjar ett byggprojekt.

På grund av de betydande negativa samhälleliga och samhällsekonomiska konsekvenser som föranleds av fukt- och mögelskador i byggnader, ska man redan i det skede då man ansöker om bygglov säkerställa att den som påbörjar ett byggprojekt har tillräckliga förutsättningar att uppfylla sin omsorgsplikt då det gäller kravet på sunda byggnader. En lyckad hantering av fuktriskerna vid ett byggprojekt baserar sig på en kedja där riskerna elimineras i alla skeden av byggprocessen från beställning till användningen av byggnaden.

Våtrumsguide

Fuktsäkerhetskoordinator

  • Fuktsäkerhetskoordinator är en speciell sakkunnigpart som den som inleder ett byggprojekt väljer och denna part styr ett lyckat genomförande av fuktsäkerheten i olika skeden av byggprojektet från beställning till användning. Vid projekt där den som inleder byggprojektet och entreprenören är samma part, är det skäl att anställa en fuktsäkerhetskoordinator utanför entreprenadorganisationen.
  • I alla byggnadsarbeten som kräver bygglov, i vilka ingår åtgärder som kräver fuktsäkerhet, behövs en fuktsäkerhetskoordinator som ansvarar för fuktsäkerheten. Som koordinator kan beroende på arbetsledarkompetens och objektets krävande natur fungera t.ex. den ansvariga arbetsledaren.

Fuktsäkerhetsbeskrivning

Fuktsäkerhetsplan

  • I bygglovsbeslutet antecknas de åtgärder som krävs i anslutning till fuktsäkerheten. En separat fuktsäkerhetsplan förutsätts som specialplan vid nybyggen för objekt med tre eller flera bostäder och i andra objekt av motsvarande storlek. Vid reparationsbyggande övervägs behoven av en fuktsäkerhetsplan enligt objektets fukttekniska svårighetsgrad.
  • Vid användandet av Kuivaketju10-verksamhetsmodellen (https://kk10.rala.fi) är den tillräcklig och någon annan plan behövs inte.