Förbigå menyn

Tillståndskartor i anslutning till byggande

Som bilaga till ansökan om bygglov kan det behövas en officiell tomtkarta eller en omgivningskarta. På tomtkartan är fastighetsbeteckningen, läget, gränspunkterna, planbeteckningar och en baskarta med bland annat höjdkurvor och byggnader angivna. I stället för en tomtkarta kan en karta som har gjorts upp i samband med en styckningsförrättning eller andra fastighetsbildningsåtgärder användas, ifall den är ajour. Tomtkartan kan beställas från Fastighetssektorn och en avgift i enlighet med prislistan uppbärs för den.

Prislista

Avgiftstyp Pris (€)
För bygglov uppgjord karta (131 § MarkByggL) 67
Förnyande av karta inklusive justeringar 24
Omgivningskarta som ska fogas till ansökan om bygglov eller undantag (MarkByggF § 85) 12

Priserna är baserade på tekniska nämndens beslut.

Alla taxor:

Avgifter för tillståndskartor i anslutning till byggande

Ta kontakt