Förbigå menyn

Ortolansparv

Emberiza hortulana

Ortolansparven är grönaktigt rödbrun till färgen. Bild Jouni Kannonlahti.

Allmänt. Ortolansparven är i Vasa en fåtalig fågelart på de vida åkerfälten. Artens häckningsbestånd har minskat ca 80–90 % i Finland under de senaste två decennierna. Artens minskning har varit oroande kraftig, och det finns en risk att ortolansparven i framtiden försvinner helt från beståndet av fältsparvar i Finland.

Orsaken till att ortolansparven har minskat i antal förmodas vara effektiverade jordbruksmetoder och särskilt miljöförändringar på artens övervintringsområden i Afrika. Ortolansparven är en skyddad art enligt Europeiska Unionens fågeldirektiv. Ortolansparven är en starkt hotad art enligt Finlands hotklassificering.

  • Längd 17 cm
  • Häckar på marken på en åker, vid en dikesren eller en dylik plats
  • Flyttfågel. Övervintrar i Västafrika
  • Födan är insekter, spindlar, maskar och frön

Livsmiljö. Ortolansparven är en typisk art på de vida slätterna. Arten undviker små åkertegar som omges av skog.

Förekomst i Vasa. I Vasa har ortolansparvar under häckningstiden upptäckts inom 17 undersökningsrutor. Arten har förekommit främst på vida åkerfält på Söderfjärden i Vasa. Enstaka hanar har också upptäckts på åkrar i Västerängen och Böle. Av skyddsorsaker publiceras ingen utbredningskarta.