Förbigå menyn

Talltita

Parus montanus

Talltitan är en liten och livlig mes, en utmaning för naturfotografen. Kännetecknande för arten är hjässans svarta kalott och ett litet mörkt område under hakan. Talltitan är en verklig ”skogsmes”, som trivs i barrskogar. På vintern gör den sällskap med kringflygande mesflockar och kan då komma till fågelbord i egnahemshusområden tillsammans med talgoxe och blåmes. Bild Christer Hangelin.

Allmänt. Det häckande beståndet talltitor har minskat i Finland under de senaste åren. Minskningen tros bero på samma faktorer som påverkar andra fågelarter i gamla skogar; de splittrade livsmiljöerna och de gamla skogarnas krympande areal.

  • Längd 13 cm
  • Hackar ut bon i döda träd
  • Stannfågel
  • Livnär sig på insekter

Livsmiljö. Talltitan är en av barrskogsbältets fågelarter. Den trivs i gran- och tallskog, om lämpliga boträd finns. Talltitan bor i stående döda träd, vanligtvis en hög lövträdsstubbe. Arten häckar också ställvis i frodigare miljöer som strandlundar.

Förekomst i Vasa. Talltitan förekommer allmänt och är jämnt utbredd över undersökningsområdet. Arten har observerats i ca 215 atlasrutor under häcknings-säsongen april-juli. Talltitan häckar i skogsrutor såväl på fastlandet som i innerskär-gården. Arten saknas i det mer tättbebyggda centrum. Talltitan finns till exempel på stadens friluftsområden Öjberget och Molnträsket.