Förbigå menyn

Tretåig hackspett

Picoides tridactylus

Till skillnad från andra fåglar har den tretåiga hackspetten bara tre tår. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Den tretåiga hackspetten hör till invånarna i gammal granskog. I vinterskogen upptäcks fågeln tack vare sitt svaga knackande. Ljudet kommer av att fågeln söker insekter att äta under granarnas bark. Om man lyckas få syn på den tretåiga hackspetten noterar man dess typiska kännetecken, nämligen de ljusa vertikala ränderna på ryggen. Den tretåiga hackspetten är skyddad enligt Europeiska unionens fågeldirektiv.

  • Längd 21-23 cm
  • Hackar vanligtvis ut bohålan i en gran eller tall
  • Huvudsakligen stannfågel, de unga fåglarna vandrar på höstarna
  • Livnär sig på insekter och dess larver och på lövträdssav på vårarna

Livsmiljö. Den tretåiga hackspetten är en barrskogsart, som framför allt föredrar gamla granskogar.

Förekomst i Vasa. De år då karteringarna för fågelatlasen gjordes kunde man bekräfta häckande tretåig hackspett på två platser. Av skyddsorsaker publiceras ingen utbredningskarta.