Förbigå menyn

Råka

Corvus frugilegus

Råkans läte är djupare och raspigare än kråkans. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Råkan är en typisk fågel i Mellaneuropas vidsträckta odlingslandskap. På 1870-talet spred den sig till Finland och sedan de första årtiondena på 1900-talet har råkan funnits i Satakunda och i Södra och Norra Österbotten. De största förekomsterna finns i nuläget i Uleåborg och i Björneborg.

  • Längd 47 cm
  • Häckar högt uppe i ett löv- eller barrträd. Det kan finnas flera bon i samma träd
  • Övervintrar i Västeuropa
  • Äter frön, säd, daggmaskar, insekter och sorkar

Livsmiljö. Råkan lever i kulturmiljöer, i städerna häckar den i flockar i parker och på landsbygden hittar man den i skogsdungar. På enhetliga, vidsträckta skogsområden saknas råkan.

Förekomst i Vasa. Under fältarbetet med fågelatlasen 2005-2008 observerades råkan på totalt 13 platser under häckningstiden från mars till juli. Tre häckande kolonier hittades: i Klemetsö, på Gustavsborgs strand och på Vasklot. Enstaka par häckar möjligen på Korsholmsesplanaden och söder om Södra Stadsfjärden.