Förbigå menyn

Lövsångare

Phylloscopus trochilus

Lövsångaren är Finlands allmännaste häckfågel. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Lövsångaren är en liten, brun tätting. Den är brun på ryggen och ljusare på magen. Insektsätaren rör sig flinkt i lövverket på jakt efter mat. Lövsångaren är en flyttfågel, som anländer till Vasa i maj. Besöket i norr är kortvarigt, eftersom de flesta lövsångarna lämnar vårt land under augusti och september.

  • Längd 12 cm
  • Häckar på marken i skydd av växtligheten
  • Övervintrar i Afrika
  • Livnär sig på insekter

Livsmiljö. Lövsångaren är Finlands allmännaste och talrikaste häckfågel. Den trivs i alla slags biotoper med lövträd. Den föredrar speciellt lövträdsdominerade skogar och skogskanter. Arten är van med människor och är vanlig och talrik också på bebyggda områden. Liksom hos andra fåglar är häckningstätheten minst i barrträdsplanteringar.

Förekomst i Vasa. I Vasa häckar lövsångaren överallt, förutom på de trädlösa skären i ytterskärgården. Vid karteringen hittades arten i ca 290 atlasrutor. Vid fågelräkningar i Vasa under tiden 2002-2007 har tätheten av häckande lövsångare varierat mellan ca 35 och 100 par per kvadratkilometer i medeltal. I den nationella fågelatlasstudien på 1990-talet uppgick lövsångarnas medeltäthet till 35 par/km2. På basen av detta kan beståndet i Vasa uppskattas bestå av minst 10 000 par!