Förbigå menyn

Svarthakedopping

Podiceps auritius

Svarthakedoppingen är en av Finlands vackraste fåglar. Den är mindre än skäggdoppingen och blir lätt förbisedd. Svarthakedoppingen kan gömma sig i vassen även längre tider. Bild Jouni Kannonlahti.

Allmänt. Svarthakedoppingen är en grann, liten dopping. Det är en flyttfågel och de första individerna anländer till Finland i mitten av april. Då kan svarthakedoppingen ses tillsammans med andra vattenfåglar i havsvikar där isen smält. Svart-hakedoppingen är en skyddad art enligt Europeiska Unionens fågeldirektiv. Arten är också en sårbar art enligt Finlands hotklassificering.

  • Längd ca 35 cm
  • Häckar på en flytande flotte i kanten av vassbältet
  • Flyttar till Västeuropas kust till vintern
  • Livnär sig på smådjur i vattnet och vattenväxter

Livsmiljö. Svarthakedoppingen trivs i frodiga insjövatten och havsvikar. Den kan också häcka i konstgjorda sjöar byggda av människan.

Förekomst i Vasa. I Vasa häckar svarthakedoppingen i mellanskärgården och havsvikarna. Det häckande beståndet i Kvarkenområdet uppskattades i slutet av 1980-talet till ca 80 par. Vid fältarbetet med Vasas fågelatlas gjordes observationer av svarthakedopping under häckningstiden i sammanlagt 63 atlasrutor. I flera rutor häckar flera par, så parmängden under atlasåren kan uppskattas till 100-130 par. Som exempel kan nämnas att 47 par svarthakedoppingar räknades vid inventeringen av Gerby innerskärgårds häckfåglar sommaren 2007. Av skyddsorsaker publiceras ingen utbredningskarta.