Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Svarthakedopping

Podiceps auritius

Svarthakedoppingen är en av Finlands vackraste fåglar. Den är mindre än skäggdoppingen och blir lätt förbisedd. Svarthakedoppingen kan gömma sig i vassen även längre tider. Bild Jouni Kannonlahti.

Allmänt. Svarthakedoppingen är en grann, liten dopping. Det är en flyttfågel och de första individerna anländer till Finland i mitten av april. Då kan svarthakedoppingen ses tillsammans med andra vattenfåglar i havsvikar där isen smält. Svart-hakedoppingen är en skyddad art enligt Europeiska Unionens fågeldirektiv. Arten är också en sårbar art enligt Finlands hotklassificering.

  • Längd ca 35 cm
  • Häckar på en flytande flotte i kanten av vassbältet
  • Flyttar till Västeuropas kust till vintern
  • Livnär sig på smådjur i vattnet och vattenväxter

Livsmiljö. Svarthakedoppingen trivs i frodiga insjövatten och havsvikar. Den kan också häcka i konstgjorda sjöar byggda av människan.

Förekomst i Vasa. I Vasa häckar svarthakedoppingen i mellanskärgården och havsvikarna. Det häckande beståndet i Kvarkenområdet uppskattades i slutet av 1980-talet till ca 80 par. Vid fältarbetet med Vasas fågelatlas gjordes observationer av svarthakedopping under häckningstiden i sammanlagt 63 atlasrutor. I flera rutor häckar flera par, så parmängden under atlasåren kan uppskattas till 100-130 par. Som exempel kan nämnas att 47 par svarthakedoppingar räknades vid inventeringen av Gerby innerskärgårds häckfåglar sommaren 2007. Av skyddsorsaker publiceras ingen utbredningskarta.