Förbigå menyn

Gulärla

Motacilla flava

Gulärlebeståndet i Finland har sjunkit och den är numera klassad som hotad art. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Gulärlan är en sällsynt häckfågel i Vasa. Under åren 2005-2008 kunde man bara bekräfta att den häckade på en plats. Gulärlans utbredning har sin tyngdpunkt i norra Finland och under de senaste åren har det häckande beståndet minskat kraftigt på västkusten. Exempelvis har arten försvunnit nästan helt bland häckfåglarna i Raumotrakten. Den huvudsakliga orsaken till att de häckande gulärlorna nu är färre anses vara att betet minskar och ängarna växer igen. Gulärlan är klassad som sårbar i Finlands hotklassificering.

  • Längd 17 cm
  • Häckar i skydd av växtlighet
  • Övervintrar i Nordostafrika och Mellanöstern
  • Äter insekter, spindlar, mollusker och maskar

Livsmiljö. Som livsmiljö föredrar gulärlan öppna myrar och andra öppna landskap som strandängar och åkerslätter.

Förekomst i Vasa. Under häckningstiden noterades gulärlan endast inom fem undersökningsrutor i Vasa. På Sunnanviks gamla avstjälpningsplats bekräftades häckningen sommaren 2007 av ett par som kraftfullt varnade i början av juli. Gällande de övriga rutorna kunde man inte säkerställa att arten häckade där.