Förbigå menyn

Sävsångare

Acrocephalus schoeniclus

Sävsångares sång består av knastrande och tjattrande läten. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Av alla sångare i Finland är sävsångaren den talrikaste och mest utbredda arten. Den häckar i hela Finland ända upp till nordligaste Lappland, men det häckande beståndet är störst i södra Finland. De häckande bestånden av sävsångare har varit stabila under de senaste årtiondena.

  • Längd 13 cm
  • Häckar i vassruggar, under buskar och i grästuvor i skydd av växtligheten
  • Övervintrar i Afrika
  • Födan består av insekter

Livsmiljö. Vid val av livsmiljö är sävsångaren flexiblare än andra arter. Säkrast påträffas arten i strandvassruggar, där den i allmänhet är den talrikaste häckande fågeln. Sävsångaren häckar förutom i vassruggar även i täta videsnår längs dikesrenar, på vildvuxna impediment och i myrsänkornas kaveldunsvegetation.

Förekomst i Vasa. Sävsångare förekommer överallt i Vasa där det finns lämpliga livsmiljöer för arten. I anslutning till kartläggningsarbetet observerades sävsångare inom ca 100 atlasrutor. I Vasa förekommer arten framför allt i vassruggar längs stadens stränder, t.ex. vid Sundomfjärden. Den häckar även i skärgården.