Förbigå menyn
Sjuksköterskan mäter barnets längd

Barnets insjuknande, läkemedelsbehandling och olycksfall

Hemmet är den bästa platsen för ett sjukt barn. Ett sjukt barn ska inte föras till vård och det är bra att meddela platsen för barnets småbarnspedagogik om att barnet har insjuknat.

Ifall barnet insjuknar under vårddagen, meddelar personalen om insjuknandet åt målsmannen. På grund av detta är det viktigt att småbarnspedagogiksplatsen har målsmännens aktuella kontaktuppgifter.

Efter att barnet insjuknat, vore det bra att vara hemma ännu en feberfri/symptomfri dag, så att barnet återhämtat sig tillräckligt för att orka delta i verksamheten fullt ut. På detta vis undviks även sjukdomsrotationer och att smittsamma sjukdomar sprider sig. Ifall det är fråga om en lätta smittande smittsam sjukdom, såsom t.ex. norovirus rekommenderas det att även familjens övriga barn stannar hemma.

Uppgifter om sjukfrånvarons verkningar på klientavgiften finns på sidorna som behandlar klientavgifter.

 

Läkemedelsbehandling inom småbarnspedagogiken

Huvudregeln är att personalen inte får ge barnet mediciner under vårddagen. Ansvaret för läkemedelsbehandlingen innehas alltid av målsmännen, och barnet bör ges den läkemedelsbehandling som behövs hemma.

Målsmännen bör informera personalen, ifall barnet har en sjukdom som kräver nödvändig läkemedelsbehandling även under vårddagen. Dylika sjukdomar är t.ex. astma, svår allergi, diabetes eller epilepsi. I dessa fall görs ett separat avtal över den läkemedelsbehandling som ska ges, där en överenskommelse görs om givande av läkemedel och vård. Personalen bör ha ett av hälsovården beviljat tillstånd att ge läkemedelsbehandlingar.

Ifall barnet p.g.a. sjukdom behöver tillfällig läkemedelsbehandling, såsom exempelvis antibiotika eller ögondroppar, bör målsmännen önska sådana långvariga läkemedel, som inte behöver ges under vårddagen. Ifall sådana läkemedel inte finns att fås, bör målsmännen föra de läkemedel som behövs i originalförpackningar så att läkemedlets namn, styrka, dosering och barnets namn kan läsas. Även bruksanvisningen för läkemedlet bör finnas med.

Olycksfall

I samtliga platser inom småbarnspedagogiken fästs kontinuerligt vikt i säkerheten. Trots detta sker olyckor tyvärr nu som då.

Då ett barn råkar ut för en olycka ger personalen den vård och första hjälp som behövs och meddelar målsmannen om det skedda senast då barnet hämtas hem. Ifall personalen har bedömt att olyckan förutsätter läkarbesök kontaktas målsmännen omedelbart efter att olyckan inträffat. I olyckor som hotar livet beställer personalen ambulans och en från personalen bekant vuxen åker med barnet, ifall målsmannen inte hinner komma till platsen.

Efter given första hjälp bär alltid barnets målman ansvar för vården efter olyckan samt läkarbesök.

Personalen fyller i fråga om alla olyckor en skriftlig olycksanmälan, trots att olyckan inte skulle förutsätta läkarbesök. Utifrån olycksfallsanmälan uppgörs vid behov och beroende på olyckans karaktär en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Om en skadeanmälan som gjorts till försäkringsbolag sänds skriftlig information hem till målsmännen. För att uppgöra skadeanmälan bör även personalen informeras inom läkarbesök.

Vasa stad har försäkrat barnen inom småbarnspedagogiken med en frivillig olycksfallsförsäkring i Pohjola Försäkring Ab (försäkringsnummer 316-717-955-5). I ersättningsförfarande kan ytterligare information bes direkt från försäkringsbolaget. Se kontaktuppgifter samt Pohjola Försäkring Ab:s olycksfallsanvisningar från denna länk.

Försäkringsintyg

Ifall barnet behöver läkar- eller sjukvård, bör vårdinrättningen sända ett försäkringsintyg, som kan begäras genom personalen. Försäkringsintyget är bra att ha med sig redan under första vårdbesöket. Ifall detta inte är möjligt bör det i vårdinrättningen meddelas att det är en olycka som skett inom småbarnspedagogiken och vid behov leverera försäkringsintyget till vårdinrättningen i efterskott.

Obs! Försäkringsintyget kan inte användas vid privata vårdinrättningar. I fråga om privata vårdinrättningar tillämpas med Pohjola Försäkring Ab överenskomna verksamhetsmodeller om rätt direktdebitering och om betalningsförbindelseförfarande.

Olycksfallsärenden inom småbarnspedagogiken sköts av byråsekreterare Jari Mäenpää (06) 325 3352 och förvaltningssekreterare Katri Kannasto (06) 325 2628.