Förbigå menyn
Lapsi ja erityisnuori nauravat

Rätt att framställa anmärkning om småbarnspedagogikens verksamhet

Alla barn har rätt till en trygg och högklassig småbarnspedagogik. Ibland uppstår dock frågor om småbarnspedagogiken eller missnöjdhet med verksamheten hos vårdnadshavarna. I dessa situationer ska man i första hand kontakta personalen för att reda ut saken eller vid behov chefen för småbarnspedagogikenheten.

Om saken inte kan redas ut genom diskussion på den egna småbarnspedagogikplatsen, kan vårdnadshavarna framställa anmärkning om denna enligt 54 § i lagen om småbarnspedagogik till den för verksamheten ansvariga chefen för småbarnspedagogikenheten (familjedagvårdsledaren eller daghemsföreståndaren) eller direktören för småbarnspedagogik.

Att framställa anmärkning om verksamheten inom kommunal småbarnspedagogik

  1. Vårdnadshavaren gör anmärkningen på en blankett som kan skrivas ut här: pdf, word
  2. Anmärkningen kan även framställas som ett fritt formulerat brev. Anmärkningen ska anvisas till Vasa stads småbarnspedagogik.
  3. I anmärkningen ska vårdnadshavaren så detaljerat som möjligt beskriva vilken sak eller vilka saker som hen är missnöjd med. För framställande av anmärkning finns ingen utsatt tid, men det är bra att göra det så snabbt som möjligt för att underlätta behandlingen av ärendena.
  4. Anmärkningen skickas per post till adressen Vasa stad/registraturen, Vasaesplanaden 10, 65100 Vasa eller alternativt per e-post till adressen kirjaamo@vaasa.fi. Om anmärkningen innehåller känsliga uppgifter (t.ex. om ett barns hälsa/stödåtgärder), rekommenderar vi att e-post inte används.
  5. Anmärkningen behandlas i regel inom en månad från det att den framställts, men det är bra att beakta att semestertider kan förlänga svarstiden. På anmärkningen ges ett svar med motiveringar till hur ärendet i anmärkningen har utretts och hurdana fortsatta åtgärder anmärkningen eventuellt har lett till. Det är inte möjligt att söka ändring på svaret genom besvär.
  6. Om anmärkningen gäller privat småbarnspedagogik, ska den i första hand framställas till den ansvariga personen/daghemsföreståndaren för verksamhetsstället som är föremål för anmärkningen.

Ta kontakt