Förbigå menyn
Jalkapallon pelaajia

Verksamhetsunderstöd till idrottsföreningar

Understöd beviljas i första hand till sökanden från Vasa för verksamhet som utövas i Vasaområdet.

Ansökningstiden för understöden är 1.3–31.3.2023.

Inlämning av ansökningar

Ansökningstiden för och sättet att ansöka om Vasa stads understöd ändrades 2021. Den nya ansökningstiden för understöden är 1.3–31.3.2023. Understöd kan endast sökas via det elektroniska understödssystemet. En understödsansökan kan endast lämnas in under den meddelade ansökningstiden.

Hjälp med att göra en elektronisk understödsansökan får man vid Medborgarinfo, tfn 06 325 1550,  och Lillkyros samserviceenhet, tfn 06 325 8400.

Registrera sig och sök understöd här

Allmänt om ansökan och beviljande av understöd

 • Understöd kan sökas av juridiska personer (idrottsföreningar, -sammanslutningar).
 • Understöd kan sökas   elektroniskt med  ansökninsformuläret för det aktuella undestödet.
 • Föreningen eller sammanslutningen  bör ha betalat alla de fordringar från föregående år som staden eller samkommunen har på den eller kommit överens betalningsplan för fordringarna.

Till ansökan ska följande bifogas:

 • Bilaga till ansökan om idrottsunderstöd där hyreskostnaderna för idrottslokalerna och de verksamma grupperna uppges.
 • Föreningens eller sammanslutningens bokslut och verksamhetsberättelse från föregående år, samt budget och  och verksamhetsplan för det innevarande året.
 • Om föreningens bokslut och verksamhetsberättelse från föregående år inte är färdiga då understöd söks, ska man lämna in det senaste bokslutet och den senaste verksamhetsberättelsen.
 • Föregående års bokslut och verksamhetsberättelse ska lämnas in när de är färdiga.
 • Vid behov kan man begära att sökanden kompletterar sin ansökan med separata utredningar.

Understöd beviljas i första hand till sökanden från Vasa för verksamhet som utövas i Vasaområdet. Utan någon separat orsak beviljas inte understöd till föreningar och samfund som ännu inte har varit verksamma i minst ett helt år. Understöd beviljas inte för verksamhet som strider mot god sed eller är kränkande.

För  samma ändamål beviljas understöd i regel endast av en nämnd.

Utbetalningen av understöd

Understödet betalas till det bankkonto som sökanden har uppgett, då myndighetsbeslutet har vunnit kraft och då sökanden har skickat de handlingar som erhållandet av understödet förutsätter. Innan understödet utbetalas granskas om staden har fordringar hos sökanden och fordringarna kvitteras från det understöd som ska betalas.

Poängsättning av understödansökan

Fördelningen av understödssumman bestäms genom en riktgivande poängsättning, där följande delområden betonas:

A Medlemsantal och verksamhetskostnader

 • Alla medlemmar
 • antal medlemmar under 20 år
 • verksamhetens totalutgifter (eventuella avskrivningar och låneräntor beaktas inte)

B Verksamhetens omfattning, regelbundenhet och åretruntverksamhet

 • antal regelbundet verksamma idrottsgrupper och gruppens storlek samt antal sammankomster i året
 • antal personer under 20 år som regelbundet deltar i verksamheten. Enstaka evenemangsbesökare räknas inte som aktiva utövare.

 

Instruktioner för ansökan om idrottsunderstöd

Bilagan till ansökan om idrottsunderstöd (obligatorisk)

Kontaktuppgifter

Ta kontakt