Förbigå menyn
Flickan cyklar på gatan

Hållbara färdsätt

Program för hållbara färdsätt

Med hjälp av åtgärdsprogrammet för hållbara färdsätt siktar staden på att vara klimatneutral före år 2030. Av invånarna i Vasa bor 80 procent på ett avstånd av mindre än 5 kilometer från centrum, vilket gör att det finns goda förutsättningar att utveckla hållbara färdsätt.

Bekanta dig med Programmet för hållbara färdsätt (pdf)

 

Projektet genomförs av Vasa stad i samarbete med WSP Finland Ab och Traficom.

Framskridandet av programmet

 1. Våren 2019

  • Utredning av nuläget i fråga om färdsätten
  • Invånarenkät, med vilken Vasabornas tankar om och attityder till olika färdsätt kartläggs
  • Enkäten besvarades av totalt 561 personer. Resultaten av enkäten (pdf)

   

 2. Sommaren 2019

  • Framtidsbilder, vision och uppgörande av mål
  • Workshop för stadens tjänstemän, myndigheter och förtroendevalda
  • Ett bollplank för växelverkan i huvudbiblioteket i Vasa och på nätet – invånarna får påverka fastställandet av framtidsvisionerna
 3. Hösten 2019

  • En workshop för stadens anställda, tjänstemän, politiker och föreningar
  • En invånarenkät utgående från workshopen och med hjälp av den kartläggs stadsbornas tankar om olika färdsätt och trivseln i staden. Enkäten besvarades av totalt 471 personer. Resultaten av enkäten (pdf)
  • Fastställande av konkreta åtgärder och samordning av stadens nuvarande program med visionen och målen
 4. Vintern 2019

  • För främjande av hållbara färdsätt utarbetades totalt 24 åtgärder av olika omfattning, och strävan är att de ska genomföras under åren 2019–2022.
  • Programmet för hållbara färdsätt (pdf)

Vad är Vasas program för hållbara färdsätt?

Med hållbara färdsätt avses färdsätt som är gynnsamma för miljön, såsom cykling, promenader och kollektivtrafik. Hållbara färdsätt och hållbar trafik kan främjas exempelvis med en infrastruktur som stöder hållbara färdsätt, genom att fordon med låga utsläpp gynnas och genom att intelligent trafikservice utnyttjas. På Motivas webbplats kan du läsa mer om hållbar trafik och hållbara färdsätt.

Enligt de senaste statistikuppgifterna är trafiken den sektor som medför mest föroreningar i Vasa. Föroreningarna från vägtrafiken borde minskas med 90 % för att Vasa stad i enlighet med det mål som är uppställt i energi- och klimatprogrammet ska vara klimatneutral före år 2030.

På Vasa universitets omställningsarena i Vasa fastslogs 26 omedelbara ändringsåtgärder för främjande av hållbara färdsätt och hållbar trafik i Vasa. Programmet för hållbara färdsätt ingår i de här ändringsåtgärderna. Även exempelvis förbättrande av kollektivtrafikens image, ibruktagande av en kollektivtrafikapplikation, förbättrande av cykelvägar och –rutter och uthyrning av elcyklar främjar utökningen av hållbara färdsätt i stadstrafiken.