Förbigå menyn
Pappa och barn

Fastighetssektorn

Fastighetssektorn skapar förutsättningar för en bra stadsstruktur genom att sköta stadens markpolitik och utveckla bostadsförhållandena i staden, besittningen, anskaffningen och överlåtelsen av mark- och vattenområden, utvecklandet av lägesdatahanteringen och kartverksuppgifter, fastighetsbildnings- och mätningsuppgifter samt förandet av fastighetsregister.

Tjänster och kontaktpersoner (pdf)

Tomtservice

Tomtservice ansvarar för stadens markpolitik samt för förvaltningen av stadens markegendom, markanskaffningen och överlåtelsen av tomter för bostads- och företagsverksamhet.

Ta kontakt:

tomter@vaasa.fi

Boendeservice

Boendeservicen handhar bland annat stadens bostadspolitik, utvecklingen av bostadsförhållandena, myndighetsuppgifterna för ARA-bostadsbeståndet samt specialgruppers bostadsbehov.

Ta kontakt:

asumispalvelut@vaasa.fi

Lägesdataservice

Lägesdataservicen svarar för stadens lägesdatasystems funktionsduglighet och utveckling. Enheten bidrar också med konsulthjälp vid övriga enheters och sektorers problem och lösningsalternativ i anknytning till lägesdata samt erbjuder stöd vid ibruktagande av nya system.

Fastighets- och mätningsservice

Fastighetsbildningen sköter i huvudsak lagstadgade uppgifter som t.ex. fastighetsbildning, upprätthållande av fastighetsregistret, uppgörande av tomtindelningar samt kartservice som hör till dessa.

Mätservice utför myndighetsmätningar som hör till byggnads- och åtgärdstillstånd samt mätningar som hör till tomtstyckningar, andra fastighetsförrättningar och upprätthållandet av baskartan.

Ta kontakt