Förbigå menyn
Pappa och barn

Fastighetssektorn

Fastighetssektorn skapar förutsättningar för en bra stadsstruktur genom att sköta stadens markpolitik och utveckla bostadsförhållandena i staden, besittningen, anskaffningen och överlåtelsen av mark- och vattenområden, utvecklandet av lägesdatahanteringen och kartverksuppgifter, fastighetsbildnings- och mätningsuppgifter samt förandet av fastighetsregister.

Tjänster och kontaktpersoner  (pdf)

Fastighetssektorns taxor och avgifter (pdf)

Tomtservice

Tomtservice ansvarar för stadens markpolitik samt för förvaltningen av stadens markegendom, markanskaffningen och överlåtelsen av tomter för bostads- och företagsverksamhet.

Ta kontakt:

tomter@vaasa.fi

Boendeservice

Boendeservicen handhar bland annat stadens bostadspolitik, utvecklingen av bostadsförhållandena, myndighetsuppgifterna för ARA-bostadsbeståndet samt specialgruppers bostadsbehov.

Ta kontakt:

asumispalvelut@vaasa.fi

Lägesdataservice

Lägesdataservicen svarar för stadens lägesdatasystems funktionsduglighet och utveckling. Enheten bidrar också med konsulthjälp vid övriga enheters och sektorers problem och lösningsalternativ i anknytning till lägesdata samt erbjuder stöd vid ibruktagande av nya system.

Fastighets- och mätningsservice

Fastighetsbildningen sköter i huvudsak lagstadgade uppgifter som t.ex. fastighetsbildning, upprätthållande av fastighetsregistret, uppgörande av tomtindelningar samt kartservice som hör till dessa.

Mätservice utför myndighetsmätningar som hör till byggnads- och åtgärdstillstånd samt mätningar som hör till tomtstyckningar, andra fastighetsförrättningar och upprätthållandet av baskartan.

Ta kontakt