Förbigå menyn

Högutbildade utgör en dragningskraftfaktor

Flyttrörelsens barometrar hackar varierat beroende på tidpunkt. Utvecklingen av totalnettoflyttningen har under de senaste tio åren varit något nedgående.

När det gäller löneinkomsternas genomsnitt klarar vi oss bra oss ​​jämfört med de största städerna. Och eftersom levnadskostnaderna här är lägre, lämnar det mera pengar över till annat.

Vår utbildningsnivå är hög, då cirka 40 % av invånarna har en högskoleexamen.

 

OBS: Om du inte kan se grafen i sin helhet, du kan använda webbläsarens zoom-funktion. Om du ser grafen bara delvis, finns det en grå rullningslist, med hjälp av vilken du kan rulla grafen sidledes.

Då du rör musen ovanpå grafen, får du mera detaljerad information om grafen i fråga.

Flyttningsbalans. Indikatorn beskriver summan av den totala nettoflyttningen, dvs. flyttningsrörelsen inom landet (nettoflyttning mellan kommuner) och den internationella flyttningsrörelsen (nettoinvandring).

Flyttningsrörelsen inom landet. Indikatorn beskriver nettoflyttningen mellan kommuner, dvs. vad är skillnaden mellan inflyttningen mellan kommuner och utflyttningen mellan kommuner.

Den internationella flyttningsrörelsen. Indikatorn beskriver nettoinvandringen, dvs. skillnaden mellan invandringen och utvandringen.

Den naturliga folkökningen. Födelseöverskottet, dvs. skillnaden mellan levande födda och döda.

Flyttningsrörelse enligt åldersgrupp omfattar totalnettoflyttning dvs. nettoomflyttning mellan kommuner och nettoinvandring. Enligt den huvudsakliga verksamheten och språk omfattar flyttningsrörelsen nettoomflyttning mellan kommuner dvs. flyttningsrörelse inom landet.

Åldern för totalnettoflyttning avgörs enligt åldern då man flyttar.

Inflyttarnas modersmål avgör språket.

Huvudsaklig verksamhet avser arten av en persons ekonomiska verksamhet.

En studerande är en person som fyllt 15 år, studerar på heltid vid en läroanstalt och är varken förvärvsarbetare eller arbetslös. Uppgifterna om studierna samlas in i september. De kan även vara anställda, arbetslösa eller värnpliktiga till deras huvudsaklig verksamhet under årets sista vecka.

Sysselsatta personer omfattar alla personer i åldern 18–74 år som förvärvsarbetade under årets sista vecka och som inte tillhörde gruppen arbetslösa arbetssökande enligt arbets- och näringsministeriets arbetssökanderegister eller som fullgjorde värnplikten. Uppgifterna om sysselsättningen baserar på information från arbetspensions- och skattemyndigheterna.

Personer i åldern 16–64 år som var arbetslösa under den sista vardagen i slutet av året räknas som arbetslösa. Uppgifterna om arbetslöshet kommer från arbetssökarregistret från Arbets- och näringsministeriet.

Gruppen för annan huvudverksamhet omfattar personer under 15 år, värnpliktiga, pensionärer och övriga icke yrkesverksamma personer.

Genomsnittsinkomst. Indikatorn beskriver de källskattepliktiga genomsnittliga löneinkomsterna i regionen baserat på Skatteförvaltningens data. De statistiska uppgifterna är förhandsuppgifter.

Färdigställda bostäder. De under året färdigställda byggnaderna som används till boende, där boutrymmet täcker åtminstone hälften av våningsytan. Den nya bostadsproduktionen berättar om regionens attraktionskraft. I grafen beskriver indikatorn med vägledande tröskelvärden alla färdigställda nya bostäder i regionen och på årsbasis i förhållande till regionens genomsnittliga befolkning. En granskning per 10 000 invånare möjliggör en bättre jämförelse av olika regioner.

Antalet bostadsköp. Indikatorn beskriver ändringar i lägenheternas ägande och överlåtelseskattedeklarationer baserat på uppgifter som erhållits från Skatteförvaltningen. I antalet köp ingår hitas- och aravabostäder och utliggare angående till exempel yta och kvadratmeterpris som tas bort från indexberäkningen och beräkningen av kvadratmeterpris.

Invånarspecifika skatteinkomster innehåller kommunalskatt dvs. kommunernas skattefria inkomstskatt, en del av samfundsskatten och andra skatteinkomster (inkl. fastighetsskatt).

Antalet studenter. Indikatorn beskriver det sammanlagda antalet studenter vid universitet, yrkeshögskolor, gymnasier och yrkesskolor. Uppgifterna har sammanställts enligt studieplats.

Andelen med högskoleexamen. Indikatorn beskriver andelen av befolkningen som fyllt 15 år som avlagt högskoleexamen. I talet ingår de som avlagt examen på lägre högskolenivå, högre högskolenivå och forskarutbildningsnivå.

Antalet utländska studenter.  I antalet utländska studenter ingår studenter vid universitet, yrkeshögskolor, gymnasier och yrkesskolor, alla åldersklasser.

De som avlagt yrkesexamen / högskoleexamen. Indikatorn beskriver hur många som avlagt examen vid en utbildningsanstalt som ligger i regionen / kommunen (under året) under rapporteringsåret.

Befolkning

Här hittar du information om t.ex. åldern för människorna som bor i regionen och vilket deras modersmål är.

Läs mera

Sysselsättning

Statistik över de viktigaste sysselsättningsfrågorna såsom arbetslöshet, arbetsplatsbyten och pendling har sammanställts här.

Läs mera

Företags- och regionalekonomi

Bekanta dig med näringslivets nyckeltal; antalet företag, omsättning, branschfördelning och export samt FoU-siffror.

Läs mera

Ta kontakt