Förbigå menyn

Vasaregionen är i toppskick

Statistiken visar till exempel antalet arbetsplatser enligt bransch och storleksklass. Förhållandet mellan antalet nystartade och nedlagda företag i Vasaregionen är positivt; fler företag grundas än avslutas och antalet arbetsplatser har förblivit stabilt, även om automation och digitalisering har kontinuerligt effektiverat produktiviteten inom industrin i regionen.

BNP/invånare eller omsättning/invånare för företagens kontor ligger på på topp i Vasaregionen jämfört med referensstäderna. Regionens F&U-satsningar har redan under flera års tid överskridit 200 miljoner euro/år.

 

OBS: Om du inte kan se grafen i sin helhet, du kan använda webbläsarens zoom-funktion. Om du ser grafen bara delvis, finns det en grå rullningslist, med hjälp av vilken du kan rulla grafen sidledes.

Då du rör musen ovanpå grafen, får du mera detaljerad information om grafen i fråga.

Antalet arbetsplatser. Indikatorn beskriver antalet personer som arbetar i regionen, vilket samtidigt beskriver antalet arbetsplatser i denna region.

Antalet industriarbetsplatser. Indikatorn beskriver antalet personer i regionen som arbetar inom näringsgren C (Tillverkning).

Antalet arbetsställen. Indikatorn beskriver antalet företagens arbetsställen i regionen. Uppgifterna baserar sig på arbetsställedata ur Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. Data innehåller arbetsställena av företag som är mervärdesskattepliktiga för affärsverksamheten och/eller fungerar som arbetsgivare, privata näringsidkare och ideella organisationer. Ur gårdsbruk är gårdar som fungerar som arbetsgivare inkluderade.

Företagsstocken är en tvärsnittsuppgift om antalet verksamma företag under en viss tidpunkt. Antalet företag beror på ändringar i datainsamlingen av uppgifter om när företagen inlett och lagt ned sin verksamhet. Uppgiften offentliggörs i företagsregistrets statistik Nya och nedlagda företag.

Nya och nedlagda företag (Statistikcentralen). Nya och nedlagda företag -statistiken har sammanställts genom att hämta statistikrapporteringstidpunktens uppgifter ur Statistikcentralens företagsregister samt Skatteförvaltningens registreringsuppgifter.

Omsättningen av företagens arbetsställen. Indikatorn beskriver på årsnivå den sammanlagda omsättningen av företagens arbetsställen. Omsättningen av företagens arbetsställen/person (1 000 euro).

Anställda vid företagens arbetsställen (åak). Indikatorn beskriver det sammanlagda antalet anställda vid företagen. Talet innehåller arbetstagare och företagare. Anställd personal har konverterats till heltidsanställda så, att till exempel en halvtidsanställd motsvarar en halv person och två halvtidsanställda motsvarar en heltidsanställd.

Export. Indikatorn beskriver värdet av landskapets varuexport. Den landskapsspecifika statistiken för varornas utrikeshandel baserar sig på uppgifter angående exportens och importens värde som företag som bedriver utrikeshandel  har tillhandahållit. Statistiken innehåller förutom tillverkning också alla andra näringsgrenar, såsom parti-, detalj- och bilhandel, utvinning av mineral och byggverksamhet, företag som bedriver återexport och varuhandel som bedrivs av företag som hör till servicenäringarna. Utrikeshandel med tjänster ingår inte i statistiken.

Bruttonationalprodukt. Indikatorn beskriver slutresultatet till marknadspris av verksamheten av de inhemska produktionsenheten i regionen beräknat per invånare. Bruttonationalprodukt i löpande priser mäter den totala produktionen, inklusive alla varor och tjänster som produceras under en viss tidsperiod. Talet erhålls från Statistikcentralen enbart på de ekonomiska regionernas nivå.

Utgifter för forskning och utveckling (FoU). Indikatorn beskriver de sammanlagda utgifterna för forskning och utveckling. Utgifterna rapporteras utan mervärdesskatt (moms). I dem inkluderas utgifter för verksamheten under statistikåret samt poster som aktiverats i balansräkningen. FoU-utgifterna har rapporterats separat som företagens sammanlagda summa samt den offentliga sektorns och högskolornas sammanlagda summa.

Befolkning

Här hittar du information om t.ex. åldern för människorna som bor i regionen och vilket deras modersmål är.

Läs mera

Sysselsättning

Statistik över de viktigaste sysselsättningsfrågorna såsom arbetslöshet, arbetsplatsbyten och pendling har sammanställts här.

Läs mera

Dragningskraft

Statistiken visar t.ex. flyttrörelse, antalet studerande, invånarnas genomsnittliga inkomst och genomförda bostadstransaktioner.

Läs mera

Ta kontakt