Förbigå menyn

Befolkningen i Vasaregionen är mångfaldig

Vasaregionen hör till Finlands mest flerspråkiga och internationella regioner. Utvecklingen av andelen internationella invånare i Vasaregionen har varit snabbt under 2000-talet. Hos oss talas nästan hundra olika språk och inkluderar 120 olika nationaliteter (Vasa stads egen statistik).

Förutom i statistiken återspeglas internationaliteten också på arbetsplatser, skolor, daghem, fritidsverksamhet och naturligtvis också i gatubilden.

 

OBS: Om du inte kan se grafen i sin helhet, du kan använda webbläsarens zoom-funktion. Om du ser grafen bara delvis, finns det en grå rullningslist, med hjälp av vilken du kan rulla grafen sidledes.

Då du rör musen ovanpå grafen, får du mera detaljerad information om grafen i fråga.

Befolkning. Indikatorn beskriver befolkningen som är permanent bosatt i regionen vid årets slut (31.12). Statistikcentralens befolkningsprognos för år 2040 är en demografisk trendberäkning där befolkningsutvecklingen förväntas att fortsätta så som de senaste åren.

Förhandsstatistik över befolkningen. Folkmängden består av finska och utländska medborgare som är fast bosatta i Finland. Inför den månatliga primära statistiken förväntas uppdateringar av statistiken i slutet av varje statistikmånad två veckor efter månadens sista datum. Övriga ändringar i statistiken kommer att uppdateras i förhandsstatistiken i enlighet med utsatta tidpunkter.

Andelen personer i arbetsför ålder. Indikatorn beskriver 15–64 -åringarnas andel av regionens befolkning.

Åldersstruktur. Indikatorn beskriver befolkningens åldersstruktur i femårsåldergrupper åren 2000, 2019 och 2040 (Statistikcentralens befolkningsprognos).

*Inkluderade är språk och nationaliteter med över 10 personer. Vasa stad statistikförde år 2018 sammanlagt 121 nationaliteter och 96 modersmål (Till dessa tal har också beräknats med nationaliteter och språk med färre än 10 personer).

Antalet talade främmande språk. Indikatorn beskriver det totala antalet talade språk, andra än inhemska språk. Inhemska språk är finska, svenska och samiska. OBS! På grund av dataskydd kan språkgrupper med färre än 10 personer inte rapporteras. Av denna orsak är det faktiska antalet talade språk större än det statistikförda antalet.

Antalet internationell befolkning. Indikatorn beskriver andelen personer med främmande språk av befolkningen. I talet ingår personer vars modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska.

Antalet utländska medborgarskap. Indikatorn beskriver det totala antalet medborgarskap. OBS! På grund av dataskydd kan medborgarskap med färre än 10 personer inte rapporteras. Av denna orsak är det faktiska antalet medborgarskap större än det statistikförda antalet. Om en person har medborgarskap i två länder, varav det ena är Finland, statistikförs hen som finländsk medborgare.

Sysselsättning

Statistik över de viktigaste sysselsättningsfrågorna såsom arbetslöshet, arbetsplatsbyten och pendling har sammanställts här.

Läs mera

Dragningskraft

Statistiken visar t.ex. flyttrörelse, antalet studerande, invånarnas genomsnittliga inkomst och genomförda bostadstransaktioner.

Läs mera

Företags- och regionalekonomi

Bekanta dig med näringslivets nyckeltal; antalet företag, omsättning, branschfördelning och export samt FoU-siffror.

Läs mera

Ta kontakt