Förbigå menyn

Kulturhuset Fanny

Kulturhuset Fanny kan hyras ut t.ex. för olika evenemang, fester och hobbyverksamhet.

Kulturhusets verksamhetsidé är att stöda det mångkulturella Vasas utveckling genom att främja interaktionen mellan människor som kommit hit från olika länder, stöda kulturutövande på eget initiativ (t.ex. bland ungdomar) samt den allmänna kulturverksamheten i staden.

Viktigt är att Kulturhuset erbjuder en plattform för invandrare och infödda att umgås inom ramen för mångsidig verksamhet samt att fungera som en mötesplats med låg tröskel. Syftet är att huset och dess verksamhet ska vara en del av stadens förvaltningars egen verksamhet, men samtidigt ska också den öppna hyresverksamheten tryggas även i fortsättningen.

Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster svarar för administrationen av huset.

Kulturhusets verksamhet bildas av bl.a. hobbyverksamhet, evenemang och det är center för Vaasa Wildlife naturfilmfestival. Lokalerna står också till förfogande för övriga aktörer, föreningar och privatpersoner t.ex. för sammanträden, fester eller evenemang.

Kontaktuppgifter

 • Vaktmästare, tfn 040 842 4398
 • E-post: fanny@vaasa.fi
 • Uthyrning och nycklar: stadshusets värd Jari Suomela eller vaktmästare Kenneth Salmensuo, tfn 040 501 0240

Adress:
Kulturhuset Fanny
Kyrkoesplanaden 34
65100 Vasa

Bilder:

Festsalen2_Kulturhus Fanny

Festsalen

Festsalen_Kulturhus Fanny

Tamburen_Kulturhuset Fanny

Kulturhus Fanny

Klubbrum 113

Kulturhus Fanny

Klubbrum

Köket_Kulturhus Fanny

Köket

Allmänn

Lediga utrymmen kan ses via WebTimmi-kalendern.

Festsalen:

 • Platser: 160 personer (stolar), 200 personer (utan stolar)
 • 27 bord (4 personer)
 • Storlek: salen 204,5 m2, scenen 46,5 m2

Det finn Sonera 4G-nätet i huset.

Ingångsramp till hands.
Det finns en invalid toalett i huset.

Användningsregler

1. Hyrestagaren är ansvarig för säkerheten under tillställningen och ska bekanta sig med husets räddningsplan.

2 Hyrestagaren undertecknar hyresavtalet. Undertecknaren är den person som ansvarar för hur tillställningen arrangeras, ordningen hålls och reglerna följs.

3. Nycklarna (tagi) hämtas och returneras enligt avtal till stadshusets expeditionsmästare, adress Senatsgatan 1. Den som undertecknat hyresavtalet ansvarar för hämtning och returnering av nyckeln. Om nyckeln eventuellt tappas bort måste hyrestagaren ersätta kostnaderna.

4. Tillställningen bör sluta kl. 00.00. Larmet i huset kopplas på därefter. Kulturtjänster fakturerar hyrestagaren för falsklarm enligt Verifis prislista.

5. Lokalerna ska efter tillställningen vara i det skick som de varit då de mottogs, bord och stolar sätts tillbaka på sin plats. Städutrustning finns på Fanny. Om hyrestagaren försummar att ställa allt tillbaka och inte uppfyller sin skyldighet att städa, fakturerar kulturtjänster hyrestagaren enligt prislistan.

Städning:
– Området ute framför ingångarna (skräp och fimpar osv. plockas bort)
– Golven dammsugas
– Golven torkas med fuktig mopp. Använd lämpligt tvättmedel och byt vattnet tillräckligt ofta.
– Till parketten i salen används mycket litet vatten.
– Soporna förs till sopcontainern på gården.
– Borden och vid behov även stolarna torkas med en fuktig trasa.
– Köksytorna och –maskinerna torkas av.
– Disken diskas.

Till festtillställningar och tillställningar som pågår under fredag och lördag köps automatiskt städning utifrån (min. 2 h , enligt
prislistan). Detta eliminerar inte hyrestagarens skyldighet att ställa lokalerna i ordning. Hyrestagaren bör även då plocka bort skräp, städa undan på uteplatsen och diska.

6. Hyrestagaren ersätter sönderslagna, förstörda oh borttappade föremål. Hyrestagaren är skyldig att meddela skador som hen har förorsakat eller inventarier som blivit förstörda. Denna anmälan bör göras senast den första vardagen efter tillställningen under adressen fanny@vasa.fi.

7. Hyrestagaren ansvarar för att dörrarna är låsta under tillställningen och att dörrarna är låsta när tillställningen tagit slut. Kulturtjänster meddelar hyrestagaren ifall huset har andra aktörer samtidigt och hur man då ska förfara.

8. Hyrestagaren ansvarar för att tillställningen har anhållit om de tillstånd som behövs och att säkerheten har fastställts (polis, räddningsverket).

9. Bokningen är bindande, men den kan avbokas kostnadsfritt senast 7 vardagar före den reserverade tiden. Ifall bokningen avbokas senare, faktureras kunden 50 % av den överenskomna hyran.

10. Rökning är absolut förbjudet inomhus.

11. Marschaller eller öppen eld får inte tändas.

12. Kulturhuset Fanny är inte ett offentligt utskänkningsställe. Ändå, tjänstemannen kan göra behovsprövning och medge tillståndet.

13. Av säkerhetsskäl får gasgrill e. dyl. inte användas i köket.

14. I problemfall kontakta utanför tjänstetid: tfn.0400 230 001 (NYQS Ab)

15. Kultur- och bibliotekstjänster som upprätthållare av huset har vid behov och beroende på tillställningen rätt att inte hyra ut utrymmen.

Prislista

Från 1.1.2024

Normal pris

(inkl. moms. 24%)

Kultur- och mångkulturföreningar och -aktörer samt samfund för unga och studerande 

(inkl. moms. 24%)

Vasa stads enheter

(moms. 0%)

Festsal, 251 m2, 160-200 pers.
1 timme 45€ 35€ 15€
dygn kl. 8-01 390€ 280€ 250€
veckoslut fre kl. 20-sön kl. 11 480€ 360€ 250€
Klubbrum, 50 m2, 30 pers.
1 timme 25€ 20€ 15€
Att organisera utrymmen 40€ 40€ 40€
Städning, min. 2 t (inkl. moms. 24%)
1 timme, vardag 37€ 37€ 25€
1 timme, lör 44€ 44€ 30€
1 timme, sön 55€ 55€ 40€

Bokningsblankett

Tips för evenemang

Arrangerande av fester

Arrangören ska se till att alla nödvändiga tillstånd, anmälningar och andra arrangemang är skötta i god tid innan tillställningen börjar. En offentlig tillställning blir lyckad när förhandsplaneringen har inletts i god tid, ansvariga personer har utsetts för tillställningen och eventuella samarbetsparter har anlitats samt nödvändiga tillstånd är i ordning. Myndighetsanvisningar och -bestämmelser ska följas.

Anmälan om offentliga tillställningar

En skriftlig anmälan om en offentlig tillställning ska lämnas in till polisen på den ort där tillställningen ordnas. Med offentlig tillställning avses för allmänheten öppna nöjestillställningar, tävlingar, uppvisningar och andra tillställningar som kan jämställas med dessa. Man behöver inte göra någon anmälan om privata tillställningar vid Fanny, med några undantag. Undantag är offentliga tillställningar som på grund av det låga antalet deltagare eller tillställningens natur inte kräver åtgärder för att ordning och säkerhet ska kunna upprätthållas. Arrangören ska lämna in en anmälan senast fem dygn innan tillställningen börjar.

En anmälan ska lämnas in till polisinrättningen exempelvis i följande fall:

 • arrangören anser att tillställningen kräver ordningsvakter
 • en bulleranmälan ska lämnas in om tillställningen
 • tillställningen kräver trafikarrangemang
 • områden reserveras som parkeringsplatser för allmänheten
 • programnumren kräver säkerhetsåtgärder, såsom avgränsning av ett säkert område för allmänheten, räddningspersonal eller -utrustning
 • det serveras alkohol under tillställningen

Innehåll i anmälan:

 • tillställningens arrangör
 • tillställningens syfte
 • tidpunkt för när tillställningen börjar och slutar
 • ordningsvakter som arrangören tillsatt
 • utskänkning och musik
 • kontaktperson och hans eller hennes kontaktuppgifter 

 Vad annat?

Kom ihåg att anmäla din tillställning till https://www.vaasa.fi/tapahtumat/