Förbigå menyn
Kvarkens skärgård hör till UNESCOS världsarv.
Flador och glo-sjöar skapar kedjor av sjöar i Kvarkens skärgård.

Nyhetsbrev

Aktuell information från världsarvsområdet Kvarkens skärgård

Nyhetsbrev april 2024

Välkommen till vårt nyhetsbrev!

Här kommer världsarvets första nyhetsbrev för 2024. Landhöjningen fortsätter som tidigare, flyttfåglarna återvänder och dagarna blir längre, precis som det ska vara. På Forststyrelsens naturtjänster har vi gått igenom en större organisationsförändring vid årsskiftet med det går lika bra som tidigare att kontakta Malin Henriksson och oss andra i allt som rör världsarvet. Och här i nyhetsbrevet kommer en sammanställning över vad som är aktuellt just nu.

 

Vad tycker besökarna om Kvarken?

Under maj till september 2023 gjorde vi på Forststyrelsen en besökarundersökning i Kvarkens skärgård. Ca 91 000 personer hittade ut till besöksplatserna inom världsarvet under hela året, och drygt 500 av dem svarade på undersökningen. Kvarkens besökare kommer för att njuta av naturen, vandra och uppleva landskapet. Och de är nöjda med sitt besök, vitsordet är 4,25 på skalan 1-5. Tre fjärdedelar av besökarna visste också att de befann sig i ett världsarv. Man önskade mer info om området och fler caféer och restauranger. Besökarantalet, inverkan på lokalekonomin och sysselsättningen har alla stigit sedan förra undersökningen och i medeltal använder besökarna 70 € under sitt besök.
Undersökningen gjordes på samma sätt som förra undersökningen 20217, och lika som i de andra världsarven i Finland, så vi får jämförbara resultat. Rapporten från besökarundersökningen publiceras snart på Forststyrelsens hemsida. Under våren gör Finlands världsarvsförening en rapport med sammanställning från alla världsarvens besökarundersökningar.

Heritage Talks har världsarvsundervisning som tema i år

Välkommen till Heritage Talks in Kvarken 2024 – webbinarium tisdagen den 23.4 klockan 16.00. Tema är världsarvsundervisning i skolan. Mera information och anmälan kommer närmare webbinariet. Evenemanget är på svenska, men det passar bra att ställa frågor på finska och engelska. Webbinariet hålls via Teams och är öppet för alla. Teams länken publiceras på hemsidan och Kvarkens skärgårds Facebook.

Låt världsarvet bli en del av undervisningen. Den 25.4 klockan 12.00-17.00 informerar vi om världsarvsundervisning i Vörå huvudbibliotek. Då kan man få information om bl a pedagogiskt material för världsarvsundervisning i Höga Kusten och Kvarkens skärgård. Alla är varmt välkomna till Vörå huvudbibliotek.

Pilotprojektet Världsarvspedagog i Kvarkens skärgård arrangerar Heritage Talks in Kvarken 2024. Projektet finansieras av NTM-centralen/Understöd för miljöfostrings- och rådgivningsprojekt, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Aktiastiftelsen i Vasa, Vasa stad och Världsarvet i Kvarken rf. Pilotprojektet avslutas den 30 april 2024.

Har du idéer och förslag till världsarvsundervisning i Kvarkens skärgård? Kontakta gärna Fia före den 30 april på epost: fia.antus@kvarken.fi

Vill du restaurera en flada?

Kustens småvatten, alltså flador, gloflador, glon, glosjöar och bäckar är hotade naturtyper. De utsätts för tryck från bland annat muddringar, eutrofiering, klimatförändringar och invasiva arter. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har just publicerats en guide för restaurering av dessa småvatten. Guiden är ett samarbete med Forststyrelsens Naturtjänster och Naturresursinstitutet. En arbetsgrupp med representanter för alla centrala aktörer som är involverade i restaureringen av kustens småvatten har lett arbetet med att skapa guiden. Den är speciellt utformad för att stöda restaureringar som utförs inom ramen för Helmi-livsmiljöprogrammet; för att underlätta och effektivisera arbetet. Guiden kan också användas av andra, som planerar att restaurera kustens småvatten.
Guidens mål är att på ett koncist sätt erbjuda all väsentlig kunskap för att välja restaureringsobjekt, genomföra terrängkarteringar och andra utredningar, planera och genomföra själva restaureringar samt följa upp arbetet. Anvisningarna tar hänsyn till lagstiftningens krav, till exempel anmälnings- och tillståndsförfaranden enligt vattenlagen samt tillståndsbehov enligt naturvårdslagen.

Du hittar guiden här: RESTAURERINGSGUIDE FÖR KUSTENS SMÅVATTEN

Nordisk världsarvskonferens i Finland i september

Alla välkomna med, anmäl er inom maj!

Samtidigt i Höga Kusten

Den 14-15 mars ordnade Svenska Unescorådet en programkonferens som samlade alla Unescos koncept , däribland världsarv, biosfärsområden, geoparker, världsminnen och immateriella kulturarv. Konferensen hölls på regeringskansliet i Stockholm med en utflykt till Riksarkivet. Det var första gången en sådan här konferens ordnades i Sverige.

Det var ett bra tillfälle att lära sig mer om de andra verksamheter som finns under Unescos paraply och att få utbyta erfarenheter och tankar med andra områden, kanske framförallt geoparker och biosfärsområden som vi har ganska mycket gemensamt med. Alla myndighetschefer med ansvar för världsarv och andra program var även närvarande, så det fanns tillfälle att få höra deras syn på hur världsarvsarbetet ska fungera framöver.

Nyhetsbrevet om Kvarkens skärgård görs av Forststyrelsens Naturtjänster, som förvaltar världsarvsområdet, och av Världsarvet i Kvarken rf, som ansvarar för information och kundservice i världsarvet.

Nyhetsbrev december 2023

Välkommen till årets sista nyhetsbrev!

I årets sista nyhetsbrev får du bland annat läsa om den nya gemensamma förvaltningsplanen för hela världsarvet, dvs för både Kvarkens skärgård och Höga Kusten. Ni får en hälsning från världsarvspedagogprojektet, en presentation av VR-nätverksprojektet som världsarvsföreningen deltagit i med mera. Ni har väl inte missat att följa med vår julkalender på facebook, där vi skickar bildhälsningar från våra nordiska världsarvsområden.

Passa på och lyssna på vår audioguide om världsarvets kulturhistoria i julhelgen. Det finns 75 intressanta avsnitt att lyssna på om spännande saker som hänt i världsarvsområdet Kvarkens skärgård genom historien.

HÄR HITTAR DU JULKALENDERN
& HÄR HITTAR DU AUDIOGUIDEN

Vi på Forststyrelsen och Världsarvet i Kvarken rf
önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

Nätverksprojektet Nordic World Heritage VR-Network

Nätverket Nordic World Heritage VR-Network initierades av Region Gävleborg, som ansvarar för Världsarvet Hälsingegårdar. I nätverket ingick fem världsarv från fem nordiska länder: Världsarvet Hälsingegårdar i Sverige, gruvstaden Röros med omgivning i Norge, Kvarkens skärgård (med Höga Kusten) i Finland, Jellingemonumenten i Danmark och Thingvellir på Island. Projektfinansiering erhölls från Nordic Culture Point.

Under åren 2021-2023 genomfördes studiebesök i vart och ett av de deltagande världsarvsområdena samt ett avslutande studiebesök i Berlin (Tyskland). Syftet med nätverkssamarbetet var att genom samarbete och utbyte kunna utveckla idéer för hur utnyttja nya tekniska lösningar för att presentera det egna världsarvsområdet.

Från Kvarken har verksamhetsledaren Kenth Nedergård, styrelseordförande Mikael Alaviitala samt projektpersonalen Piia Orava och Fia Antus deltagit i studieresorna.
“Vi kan konstatera dels att våra olika världsarv är olika långt hunna på tekniska vägar, dels är förutsättningarna väldigt olika”, konstaterar Kenth Nedergård. “En del världsarv har en koncentrerad yta att jobba på, som t.ex. Jelling, medan vi i Kvarken/Höga Kusten och Hälsingegårdarna har ett världsarv som sträcker sig över stora områden. För oss på vidsträckta områden är fokus på att kunna visa upp hela området, som annars är otillgängligt för allmänheten. För områden som Jelling och Thingvellir, vill man gärna visa upp historiens gång genom att animera tidsresor till det förgångna. Det vore även något för oss här i Kvarken att jobba vidare med, eftersom landhöjningen och det ständigt förändrade landskapet hör till våra viktigaste världsarvsvärden.”

Nätverksprojektet erhöll år 2022 det nordiska världsarvspriset The Nordic World Heritage Award 2022 med motiveringen Priset delas ut för innovativt samarbete mellan nordiska världsarv, där nätverket kommer att fungera som ett exempel och inspiration för många andra. Nätverket ger också nya verktyg för att tolka världsarvets värderingar och nå en bredare publik.

Projektet avslutas i december 2023, men samarbetsparterna funderar redan på kommande nätverks- och utvecklingsprojektmöjligheter.

Aktivt år i Kust LIFE

För det stora EU-projektet Kust LIFE, som koordineras av Forststyrelsen, har 2023 varit det näst sista året. Inom projektet gör man iståndsättningar och skötsel i Natura-områden längs hela Finlands kust. I sommar har fokus flyttat från planering till att verkställa skötselåtgärderna. I Kvarkens skärgård har skötsel gjorts på följande områden i år:

 • Boskäret: bränning av röjningsrester från föregående års hedröjning
 • Lappörarna: iståndsättning av fårbete (röjning av enris och smågranar)
 • Långgrund: iståndsättning av fårbete (röjning av enris och smågranar)
 • Slåttskär: iståndsättning av fårbete (röjning av enris och smågranar, talkoläger)
 • Valsörarna: slåtter av äng, röjning av igenväxande äng och hed
 • Östra Norrskär: röjning av tallar från igenväxande hed
 • Rönnskärs skärgård: röjning på viktiga fågelskär i närheten av Storskäret

Dessutom har man också gjort insatser i skärgårdarna i Larsmo, Nykarleby och Närpes samt fortsatt bekämpa vresros genom uppföljning av tidigare behandlade förekomster Vid behov har man gjort ytterligare mekaniska åtgärder.

HÄR KAN DU LÄSA MERA OM PROJEKTET KUST LIFE!

Varp – världsarvspedagog i Kvarkens skärgård

Genom världsarvsundervisningen kan vi främja förståelsen för och sprida kunskapen om att världsarven är unika samt de värden, kunskap, färdigheter och tradition som de förmedlar. Genom världsarvsundervisningen betonar man tanken på hållbar utveckling och arbetar för att väcka förståelse och engagemang hos elever och studerande. Projektet Varp pågår till våren 2023 och utvecklar arbetssätt för världsarvsundervisning i våra världsarvskommuner.

För att utveckla världsarvsundervisningen samarbetar projektledaren Fia Antus med skolorna i kommunerna. På bilden syns elever och Caroline Burman, speciallärare, ifrån Vallgrund skola i Weichsel utställningen vid Världsarvsporten. De arbetar med ett uppdrag om världsarvstanken. Ett uppdrag för alla barn som ska ta hand om världsarven i framtiden.
Har du idéer och förslag till världsarvsundervisning i Kvarkens skärgård? Kontakta gärna Fia på epost: fia.antus@kvarken.fi!

 

Läs världsarvets nya förvaltningsplan!

Nu är den äntligen klar, den första gemensamma förvaltningsplanen för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård! Förvaltningsplanen är fastställd av Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Forststyrelsens Naturtjänster. Länsstyrelsen och Forststyrelsen har tagit fram planen på uppdrag av världsarvets samrådsgrupp. Avsnittet om planerade åtgärder under de kommande åren är uppbyggd kring de fyra fokusområdena Delaktighet och engagemang, Kunskap och kompetensutveckling, Kommunikation och tillgänglighet samt Förvaltning och skydd.

Den svenskspråkiga versionen av förvaltningsplanen publiceras innan jul och den finskspråkiga kommer i januari. Stort tack till alla som på ett eller annat sätt varit med och arbetat fram planen!
HÄR HITTAR DU FÖRVALTNINGSPLANEN!

Stugnyheter:

Sommarös hyresstuga blir servicestuga

Inomhusluften i Sommarös stuga har visat sig ha en unken lukt och på grund av detta har man beslutat att stugan inte längre används för övernattning. I fortsättningen kan servicestugan hyras mellan 1 maj och 31 oktober för dagtid kl 9-22. ().
Hyresgästen har tillgång till två stora rum, kök, toalett, dusch och vedeldad utomhusbastu. Huvudbyggnaden har el och vatten från det kommunala vattennätet. Servicestugan är i första hand tänkt som en servicepunkt för lägerskolor och andra grupper. Man kan övernatta i egna tält på gården.

Ny hyresvärd till Björkörens stuga

Från den 1 januari 2024 är Björkörens stugas nya hyresvärd Paniken mökkitalkkarit Oy.
Huset hyrs ut på samma sätt som tidigare. Info om stugan finns tills vidare på utinaturen.fi, men bokningen görs direkt via Paniken mökkitalkkarit Oy:s bokningssida.
Björkörens stuga ägs fortfarande av Forststyrelsen.

Samtidigt i Höga Kusten

Nylandsskolans fritidshem har vunnit en fototävling för skolor med en bild på ett klapperfält på Högklinten. Tävlingen ordnades av Geologins dag, som är en ideell förening, aktiv i hela Sverige.

Den vinnande bilden ser du här bredvid, och så här skrev skolan om klapperfältet: “Det här är jävulens åkrar. I Finland kallas det så för att man inte kan plantera. Egentligen heter det klapperfält. Förut låg stenarna under vattnet och nöttes under vattnet så att de blev runda. Sedan har landet höjt sig så nu ligger stenarna högt upp på ett berg som heter Högklinten.”

Fritidshemmet vann 10 000 SEK och kommer att få besök av en geolog under en dag i vår. Grattis!

LÄS MER OM HÖGKLINTEN HÄR!

 

 

 

Nyhetsbrevet om Kvarkens skärgård görs av Forststyrelsens Naturtjänster, som förvaltar världsarvsområdet, och av Världsarvet i Kvarken rf, som ansvarar för information och kundservice i världsarvet.

Nyhetsbrev oktober 2023

Välkommen till höstens nyhetsbrev!

Hösten är här och de flesta flyttfåglarna har försvunnit söderut. Ett väldigt viktigt fågelområde är ju Norrskär, så långt ut i Kvarkens skärgård man kan komma. I det här brevet finns en nyhet från Norrskär med, och som vanligt kan du också läsa om projektaktuellt och en hälsning från Höga Kusten. Årets sista nyhetsbrev kommer i december. Skön höst!

Hamnen på Norrskär fick riksdagens julklappspengar 2022

Forststyrelsens projekt för att förbättra Norrskärs hamnbassäng och dess konstruktioner med finansiering från riksdagen har inletts. Arbetet inleddes med att studera arkiv, samla in basdata och med att målen för projektet fastställdes. Behov av reparationer och förbättringar har identifierats åtminstone i vågbrytarna och bryggkonstruktionerna och i hamnbassängens botten. Sedimentprover har tagits från botten av hamnbassängen och nästa steg blir en dykundersökning av vågbrytarkonstruktionerna innan vi går vidare till den egentliga planeringen av omfattningen på åtgärderna. Finansieringen är treårig, vilket innebär att de praktiska åtgärderna i projektet kommer att genomföras 2024-25. Intressenterna kommer att hållas informerade under projektets gång, och diskussions- och samrådsmöten kommer att hållas under resans gång.

På Norrskär, som är den mest isolerade ögruppen i Kvarken förenas många olika bevarandevärden. Norrskärs byggnadsbestånd, klassificerat som ett nationellt viktigt byggnadsarv, återspeglar öns varierade historia som en fyrö, en bas för lotsar och fiskare och en militärbas. Skärgården ingår både i världsarvet och i Natura 2000-området Kvarkens skärgård och är känd för sitt särskilt rika fågelliv.

Under luppen!

Målet med projektet Världsarvspedagog i Kvarkens skärgård är att skapa en verksamhetsmodell för världsarvsundervisningen i Kvarkens skärgård. Verksamhetsmodellen börjar ta form och som bäst pågår arbetet med olika budgetmodeller. För att utveckla världsarvsundervisningen samarbetar projektledaren Fia Antus också med skolorna i kommunerna som t.ex. årskurs 6 i Yttermalax skola.

Visste du att det finns pedagogiskt material för världsarvsundervisningen i Höga Kusten och Kvarkens skärgård? Till materialet hör en lärarhandledning, och Högt möter lågt – Fakta om Höga Kusten/Kvarkens skärgård som passar alla som vill ha fördjupad kunskap om världsarvet.

Har du frågor eller förslag till världsarvsundervisningen i Kvarkens skärgård? Kontakta gärna Fia på fia.antus@kvarken.fi!

Världsarvsundervisning på highcoastkvarken.org

Nyheter på Björkö-Panike vandringsled

Utvecklingsprojektet för Björkö-Panikes vandringsled är inne på slutrakan och entreprenörerna har arbetat flitigt under sommaren och början av hösten. Nu  bjuder leden på mer än 20 km att vandra och i sommar har två helt nya naturstigar och två rastplatser öppnats. Spångar, skyltar och ledmarkeringar har också förnyats för hela ruttnätet. Tillgängliga tjänster har utökats i form av en ny tillgänglig ruttdel, en naturtillgänglig plattform och en tillgänglig utsiktspunkt. Vandringsleden har också piggats upp med helt nya tematavlor och avståndsskyltar. Dessutom har Svedjehamns infopunkt fyllts med barnvänlig konst. De nya rastplatserna på Stora Segelsören och Rotörskatan samt utsiktsterrassen invid den nya rutten i Panike och utvidgningen av parkeringsområdet har precis färdigställts.

Den förnyade rutten, kombinerad med båttransport, erbjuder en unik upplevelse för vandraren. Vi har också sysselsatt många olika företagare från området genom olika arbetsmoment under sommaren. Nu efterlyser vi intresserade båtchaufförer som transporterar folk till Segelsören och Rotörskatan, för efterfrågan växer. Vi skulle gärna se att vi tillsammans kan organisera ett fungerande system som gör det enkelt för vandraren att beställa båtskjuts, kanske båtchaufförerna kunde ha något sorts veckovist jour-system till exempel. Vi välkomnar alla intresserade och alla förbättringsförslag , säger Forststyrelsens projektchef Jonna Hagström.

Snart är förvaltningsplanen klar!

Forststyrelsen och Länsstyrelsen Västernorrland tar fram den första gemensamma förvaltningsplanen för det gränsöverskridande världsarvet. Planen är ett verktyg för alla som är involverade i arbetet med att långsiktigt vårda, förvalta och utveckla världsarvet.  Fokus ligger på att förbättra möjligheterna för invånarna och områdets aktörer att engagera sig i frågor som gäller världsarvet, att öka kunskapen om detta unika område och att förbättra tillgängligheten. Utkastet på planen har skickats till världsarvsaktörer i både Höga Kusten och Kvarkens skärgård, och vem som helst har kunnat lämna in kommentarer. Nu tackar vi för den feedback vi fått och kan förhoppningsvis snart presentera den färdiga planen!

 

Samtidigt i Höga Kusten: Återskapa Östersjöns livskraft

Projektet Återskapa Östersjöns Livskraft är ett projekt som pågått under tre års tid, där Länsstyrelsen Västernorrland varit en av aktörerna. Projektet har tre områden där verksamhet bedrivs. Det är i Höga Kusten, Stockholms skärgård och i Biosfärsområdet Vattenriket Kristianstad. Projektet har som huvudsyfte haft att förbättra naturmiljön i Östersjön. För Höga Kustens del har åtgärderna dels syftat till att förbättra strandmiljöer, förbättra lek- och uppväxtområden för abborre och gädda, dels att åtgärda vandringshinder. Dessutom har projektet haft en del som fokuserat på kunskapshöjande åtgärder hos allmänheten.

13-14 september  ordnade Länsstyrelsen Västernorrland en studieresa för de andra aktörerna i projektet, för att visa vad som gjorts och planeras att göras. Bland annat visade vi upp en våtmark vid Skallörsfjärden i Risöfjärden just norr om världsarvsområdet. Där ska det anläggas en mindre gäddfabrik med start 15:e oktober. Vid Ottelandet har en strandäng slyröjts och där betar nu får. I Bönhamn och vid Idbybadet har under 3 år över 500 elever och lärare i årskurs fem fått lära sig mer om Östersjön då projektet bjudit in skolklasser till temadagar vid havet.

 

Nyhetsbrevet om Kvarkens skärgård görs av Forststyrelsens Naturtjänster, som förvaltar världsarvsområdet, och av Världsarvet i Kvarken rf, som ansvarar för information och kundservice i världsarvet.

Följ oss på sociala medier

Facebook : Kvarkens skärgård – Merenkurkun saaristo

Kvarken Archipelago – World Heritage Site

Instagram : @kvarkenworldheritage

Nyhetsbrev juni 2023

Välkommen att läsa sommarens nyhetsbrev!

En strandäng
Här kommer sommarens sammanfattning över vad som är aktuellt i världsarvet just nu. Speciellt på Björkö-Panike vandringsled händer det saker, så ut och njut av vår unika natur! Och svara gärna på besökarundersökningen om du får chansen, vi vill också höra de lokala rösterna!

Projekten och arbetet med förvaltningsplanen går också vidare i sommarvärmen, läs mer om det längre ner. Vi som jobbar med världsarvet önskar er alla en skön sommar!

Projektledaren för Kreativa Kvarken tackar för sig

Den innovativa resan för projektet Kreativa Kvarken tar slut 30.6.2023.

En leksaksfisk och bakgrundsväggar
Projektet har i huvudsak finansierats av Undervisnings- och kulturministeriet. Med avstamp i det lokala och hållbara har utrymmen, produkter, besökarupplevelser och evenemnag i världsarvet förnyats under projektets gång. Jag vill nu lyfta fram några höjdpunkter från projektet, som pågått i drygt 1,5 år. Man kan också titta på resultaten på projektets hemsida. Sidan uppdateras innan projektet avslutas.

På besökscentret Världsarvsporten har vi nyligen öppnat barnens eget hus. Där finns små uppgifter, som hör ihop med husets bildvärld, för hela familjen. Infopunkterna har förnyats med grafiskt material och en silvertärna från Bergö vakar över dem alla. Under sommaren kommer det att dyka upp en ny serie vykort med härliga detaljer. Tillsammans med Loftet har vi inlett en process som ska leda fram till världsarvets egen stickade tröja, och på hösten fortsätter Loftet med det. När det gäller besökarupplevelser kan jag inte annat än fråga: Har du redan fångat sjöodjuret?

En kvinna

Av evenemangen vill jag lyfta fram Heritage Talks in Kvarken , ett föreläsningskoncept som vi testade på vårvintern. Hoppas det får en fortsättning!

Projektet har kretsat runt otaliga diskussioner och kontakter till lokala aktörer och företagare, och med många av dem har vi fått göra kreativt samarbete på olika sätt. Tack till er alla, speciellt för hur ni gör världsarvet till ert eget och ger oss nya synvinklar! Vi hoppas också, att världsarvet Kvarkens skärgård förblir en outtömlig källa till inspiration för er, så som det var – och är – för oss i projektet Kreativa Kvarken.

Kreativa hälsningar, projektledare Piia Orava.

 

Två män i överlevnadsdräkter vid havet

Kommer harren tillbaka?

Harren i Bottniska viken är unik, för ingen annanstans leker harr i brackvatten. Men fisken leker bara på två platser och nedgången har varit ett faktum i 40 år. Nu klassas havslekande harr i Finland som aktu hotad. Orsakerna till att harren blivit så ovanlig undersöks i projektet Biodiversea. På Valsörarna gör Forststyrelsen och Naturresursinstitutet också försök med att restaurera lekområden och plantera ut ägg och yngel. Håll tummarna för att harrstammen repar sig, och rapportera alla harrobeservationer till Luke!

LÄS MER

 

Nyheter på Björkö-Panike vandringsled

En träspång i skogsmiljö
På Björkö-Panike vandringsled händer det mycket i sommar. Den efterlängtade rundslingan på Långgrund är redan redo för besökare. Den nya ringleden i Panike börjar ockås ta form och kan öppnas de närmaste veckorna. Avsnittet ute på öarna har fått sina spångar förnyade, och nya skyltar och tavlor monteras under hela sommaren. I juli får infotaket i Svedjehamn ett stort lyft i form av konst och världsarvsinfo för barnen. Under sensommaren kommer de nya rastplatserna på plats.

 

 

 

En grupp människor framför en fyr

Snart får alla tycka till om världsarvets förvaltningsplan!

Forststyrelsen och Västernorrlands länsstyrelse arbetar vidare med den första gemensamma förvaltningsplanen för hela världsarvet, alltså för både Kvarkens skärgård och Höga Kusten. Samrådsgruppen, som består av kommuner och myndigheter från området, träffades i Korsholm i början på juni, och diskuterade planen. Nu återstår layout innan utkastet till förvaltningsplanen är redo för utlåtanderunda i höst. Mer info om det kommer efter sommaren!

 

 

Nu utvecklas världsarvspedagogiken

En bäck
Projektet Världsarvspedagog i Kvarkens skärgård, som undersöker möjligheterna till en gemensam världsarvspedagog för alla kommunerna, drog igång i mars. Målet med projektet är att skapa en verksamhetsmodell för världsarvsundervisningen i Kvarkens skärgård. För att utveckla nya idéer behövs ett mångsidigt samarbete och goda förebilder. Projektledaren Fia Antus har gjort studiebesök till Skärgårdshavets biosfärsområde, Haltias naturskola och naturum Höga Kusten och upplevt fina exempel på pedagogisk verksamhet. Fia har också bland annat deltagit i en utfärd med årskurs 1 i Norra Korsholms skola. Eleverna vandrade Bodvattnet runt och besökte Saltkaret för att lära känna den unika natur som är typisk för världsarvet.

Har du idéer och förslag till världsarvsundervisningen i Kvarkens skärgård? Kontakta gärna Fia på fia.antus@kvarken.fi!

En skogsstig

Samtidigt i Höga Kusten: Ta bussen till Skuleskogen

Tänkte du besöka Höga Kusten och Skuleskogens nationalpark i sommar? Ta bussen och slipp trängsel på parkeringen! Bussen kör från naturum alla dagar från 1 juli till 6 augusti.

LÄS MERA

 

 

 

Nyhetsbrevet om Kvarkens skärgård görs av Forststyrelsens Naturtjänster, som förvaltar världsarvsområdet, och av Världsarvet i Kvarken rf, som ansvarar för information och kundservice i världsarvet.

Följ oss på sociala medier

Facebook : Kvarkens skärgård – Merenkurkun saaristo

Kvarken Archipelago – World Heritage Site

Instagram : @kvarkenworldheritage

 

Nyhetsbrev mars 2023

Välkommen till Vatten, stenar med is runt och snö. - Vettä, jäiset kivet ja lunta.nyhetsbrev 1-2023!

Trots mycket snö är det tydligt att våren är på väg. Flyttfåglarna är snart här och det börjar kvittra och plaska runt om i världsarvet. I det här nyhetsbrevet får du bland annat läsa om två aktuella projekt, som satsar på att öka kunskapen om världsarvet och havet. Och i Höga Kusten har man undersökt invånarnas åsikter om turismen.

Nästa nyhetsbrev kommer i början av sommaren!

Biodiversea LIFE-IP – för havsnaturen

Projektet Biodiversea har som målsättning att öka kunskaperna om Östersjön och dess värden för att kunna skydda, sköta och använda havet och dess resurser på ett hållbart sätt.  Projektet pågår längs hela Finlands kust och kombinerar teoretiska analyser med praktiskt fältarbete.

Biodiversea har som målsättning att utveckla och förbättra nätverket av skyddsområden. Projektet granskar hur bra nuvarande skyddsområden fungerar och skyddas till exempel genom skötsel och användningsplaner, samt gör förslag till att förbättra skyddet i framtiden.

Till de mera praktiska åtgärderna hör till exempel restaurering av havsområden. Projektet söker havsområden som skadats och förlorat sin funktion och testar olika metoder för restaurering. Erfarenheterna sammanställs i en handbok för restaurering och objekten i en nationell restaureringsplan.

I Kvarken kan det praktiska arbetet ses till exempel genom restaurering av viktiga lekplatser för fisk, såsom flador och glon. Målsättningen är också att stärka bestånden av Kvarkens havslekande harr genom kartering och restaurering av deras lekplatser samt utplantering av yngel.

Projektet tar sig även an invasiva arter. Till exempel minskas mink- och mårdhundsbeståndet genom jakt, med målsättning att förbättra häckfåglarnas situation.

Projektet pågår 2021–2029 och koordineras av Forststyrelsen. I projektet deltar även Miljöministeriet, SYKE, GTK, LUKE, BSAG, TUAS, Åbo Akademi och Ålands landskapsstyrelse.

Läs mer på projektets hemsida

Nytt projekt: Världsarvspedagog i Kvarkens skärgård

Världsarvsföreningen har startat upp ett nytt pilotprojekt Världsarvspedagog i Kvarkens skärgård, med projektledare Fia Antus. Fia har tidigare jobbat med Kreativa Kvarken.

Målet med projektet är att skapa en verksamhetsmodell för världsarvsundervisning och en plan för hur en världsarvspedagog kan arbeta, så att vi i Kvarkens skärgård kan nå de mål som Unesco har med världsarvsundervisningen. Projektet pågår 1.3-31.12.2023. Vi hoppas att det i framtiden ska vara möjligt att anställa en gemensam världsarvspedagog för alla kommunerna i området.

Målet med världsarvsundervisning är att få eleverna att värdesätta att världsarven är unika samt den kunskap och tradition som de förmedlar. Till värdsarvspedagogens huvuduppgifter hör att planera upplevelser och information som elever och studerande samt boende och besökare får under en vistelse i eller i närheten av världsarvet. I verksamhetsmodellen utgår man ifrån miljöpedagogiken och Naturvägledningsplanen för världsarvet Höga Kusten/ Kvarkens skärgård. Världsarvspedagogen kan arbeta med världsarvsundervisningen i de fem kommunerna Korsnäs, Malax, Korsholm, Vasa och Vörå i den finska delen av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård.

Projektet finansieras av NTM-centralen/Understöd för miljöfostrings- och rådgivningsprojekt, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Aktiastiftelsen i Vasa, Vasa stad och Världsarvet i Kvarken rf. 

Läs mer om Unescos mål för världsarvsundervisningen här: UNESCO-skolorna – UNESCO ASPnet | Utbildningsstyrelsen

Läs mer om Naturvägledningsplanen för världsarvet Höga Kusten/ Kvarkens skärgård här: Naturvägledningsplan för världsarvet Höga Kusten/ Kvarkens skärgård – att kommunicera istid och landhöjning  

 

 

Hälsningar från projektet Kreativa Kvarken:

Heritage Talks in Kvarken

De första inspirationsföreläsningarna Heritage Talks in Kvarken hölls första gången under vändagsveckan 2023! Havtorn, som är så viktigt för världsarvet, och landhöjningsskog utgjorde bakgrundstema.

Maria Ehrnström-Fuentes från Hanken lärde oss om ullens historia och ulltrender när och fjärran. Temat för föreläsningen passar bra ihop med världsarvsföreningens och Hantverkets hus Loftets gemensamma plan på att ta fram världsarvets alldeles egna stickmönster.

Under den andra föreläsningen presenterade Mats Sabel från Dynamo Österbottens nätverk av gårdsbutiker och gav konkreta tips på service- och produktdesign. Håll utkik för nya Heritage Talks-föreläsningar på andra teman i framtiden!

Barnen får eget hus i Världsarvsporten

En rolig nyhet på besökscentret Världsarvsporten  som dyker upp i vår är ett eget hus för barn! Konstnären Sanna Ek håller som bäst på att skapa en fantasivärld av bilder för barn. Bilderna ska användas i ett av båthusen i aulan. Bredvid båthuset finns redan en säckstol som man kan slappna av i och njuta av landskapet utanför fönstret. Sanna Ek tar också fram en ny serie vykort för världsarvet. Förra årets vykort med motiv från olika årstider i världsarvet gjordes av Studio Strandman. Bilder av vykorten finns på Kreativa Kvarkens hemsida. 

Besökarundersökning 2023

I sommar kommer Forststyrelsen att göra en besökarundersökning i Kvarkens skägård. Besökare från när och fjärran ska få svara på frågor om hur de upplever sitt besök. Det här hjälper till att utveckla besöksplatserna och kommunikationen om världsarvet.

Dels kommer vi att finnas ute på olika besöksmål, dels kommer det att finnas enkäter utplacerade. Kom gärna och prata med oss och svara på frågorna!

Senaste motsvarande undersökning gjordes 2017 och rapporten från den undersökningen kan man läsa på Forststyrelsens sidor.

Om kommande nyhetsbrev

I förra nyhetsbrevet frågade vi efter åsikter om det här nyhetsbrevet. Världsarvsförvaltning och projektaktuellt tycks vara det som intresserar mest. Planen är att ge ut fyra nyhetsbrev under 2023, men formatet kommer troligen att ändra eftersom vi byter plattform vi gör brevet i. Hur nästa nyhetsbrev ser ut återstår att se!

Presentkortet till rymningsspelet Kvarkens sjöodjur som lottades ut gick till Tarja Hautamäki. Grattis!

 

Forststyrelsens kontor flyttar

I månadsskiftet april-maj flyttar Forststyrelsen från Universitetsstranden till statens ämbetshus på Wolffskavägen 35. I slutet på april kan det vara lite rörigt hos oss och svårt att få tag på oss, men från 2 maj borde allt fungera som vanligt igen.

Utvecklingsprojektet för Björkö-Panike går vidare

Utvecklingen av Björkö-Panike vandringsled fortsätter. Under vintern har mycket av arbetet handlat om lov, tillstånd och avtal, och under sommaren kommer största delen av det konkreta arbetet att ta fart. I höst kommer besökare att kunna njuta av den förnyade vandringsleden. I april kommer mera info, så håll ögonen öppna.

 

Samtidigt i Höga Kusten:

Vad tycker invånarna om turismen?

I projektet Hållbar platsutveckling i världsarvet Höga Kusten har Länsstyrelsen låtit genomföra en telefonintervju bland invånare i världsarvet. Syftet var att kartlägga attityder till turismen, med tanke på hållbarhet och tillgänglighet. Drygt 420 personer svarade.

Invånarna är generellt sett positiva till att turismen ökar, medan 13% anser att det kommer för många besökare under sommaren. De flesta anser att mängden besökare är lagom under sommaren och alla tycker att den kunde öka under årets övriga månader. Naturen ses som det mest unika med Höga Kusten och drygt 11% lyfte fram landhöjningen och världsarvsstatusen. Majoriteten (86%) tycker att naturen bevaras på ett bra sätt och 73% svarade ja på en fråga om man vet varför Höga Kusten är ett världsarv. Ungefär hälften av de som svarade vill vara med och påverka utvecklingen i världsarvet. 

Nyhetsbrevet om Kvarkens skärgård görs av Forststyrelsens Naturtjänster, som förvaltar världsarvsområdet, och av Världsarvet i Kvarken rf, som ansvarar för information och kundservice i världsarvet.

Läs nyhetsbrevet i sin helhet här!

Följ oss på sociala medier

FacebookKvarkens skärgård – Merenkurkun saaristo, Kvarken Archipelago – World Heritage Site
Instagram:@kvarkenworldheritage

Nyhetsbrev december 2022

Välkommen till årets sista nyhetsbrev!

I årets sista nyhetsbrev får du bland annat läsa om klimatförändringarnas inverkan på Höga Kusten och Kvarkens skärgård, miljöarbetet vid Världsarvsporten och projektaktuellt. Vi vill också gärna höra era åsikter om nyhetsbrevet, så passa på att svara på vår enkät! Nästa år planerar vi återkomma med fyra nyhetsbrev till.

Tills dess önskar vi på Forststyrelsen och Världsarvet i Kvarken rf er alla en god jul och ett gott nytt år!

Hur påverkas Höga Kusten och Kvarkens skärgård av klimatförändringarna?

Pärmbild på rapportRunt om i världen hör klimatförändringarna till de största hoten mot världsarven. Vi på Forststyrelsen ville tillsammans med Länsstyrelsen ta reda på hur Höga Kusten och Kvarkens skärgård kommer att påverkas och genomförde därför ett Interreg Botnia-Atlantica projekt förra vintern.
Vi använde oss av CVI-metoden som är framtagen för att undersöka hur världsarv och lokalsamhällen i dem påverkas av klimatförändringarna. CVI står för Climate Vulnerability Index, eller klimatsårbarhetsindex. I en online workshop i mars, tillsammans med närmare 30 deltagare från både Höga Kusten och Kvarkens skärgård undersökte vi sårbarheten. Resultatet blev att världsarvets värden är mest sårbara för förändringar i temperatur, nederbörd och havsis och att sårbarheten är medelhög.
Läs mer om både metoden och resultaten i rapporten som nu finns tillgänglig online! Rapporten är på engelska med sammandrag på svenska och finska.
CVI-RAPPORT FÖR HÖGA KUSTEN OCH KVARKENS SKÄRGÅRD

Julklappspengar till Norrskär

Riksdagens så kallade julklappspengar har delats ut, och i år fanns Norrskär med på listan! 300 000 € beviljades för hamnen på Västra Norrskär, som så klart är helt avgörande för de som vill besöka ön. Nästa år skriver vi mer om Norrskär och hur julklappspengarna används.

SE EN FILM FRÅN NORRSKÄR PÅ HIGHCOASTKVARKENS YOUTUBE!

Gemensam planering vid Svedjehamns infotak

Utvecklingen av Björkö-Panike vandringsled fortsätter. Infotaket som byggdes i Svedjehamn tidigare i år ska kompletteras med intressant info, speciellt riktad till barn. En liten grupp ivriga deltagare samlades vid infotaket i skymningen en torsdagskväll i början på december Kvarken Naturskola var på plats för att presentera sina idéer om infomaterial speciellt för barn. Infotaket ska få mångsidiga och inspirerande detaljer samt lösningar som skiljer sig från vanliga informationstavlorna. Diskussionen var livlig och många bra förslag och tips kom fram. I nästa år kommer mer konkreta resultat av utvecklingsarbetet längs hela leden.

Flera bilder på människor i ett uthus

Bild på enkätVad tycker du om nyhetsbrevet?

Nu har det kommit fem nummer av det här nyhetsbrevet, och vi vill gärna höra era åsikter. Klicka på länken och svara på vår korta enkät! Bland de som deltar lottar vi ut ett presentkort på rymningsspelet Kvarkens sjöodjur, som spelas i Världsarvsporten.

TILL ENKÄTEN

 

 

 

Hälsningar från projektet Kreativa Kvarken

Bild på infotavlor

Kanske du har märkt att två “båthus” försvunnit från aulan i Världsarvsporten i höst? Förändringen är en del av arbetet i projektet Kreativa Kvarken, som jobbar med att förnya besökscentret Världsarvsporten och världsarvets infopunkter i kommunerna. På världsarvsporten fick man på det här sättet mer utrymme för besökare och guidning av stora grupper. De tre båthusen som finns kvar kommer att fokusera på världsarvskunskap, viktig information för besökare och på barn.

Inspirationsföreläsningar planeras

Ett nytt eventkoncept utvecklas också inom projektet för februari 2023. Ambitionen med onlineföreläsningarna är att inspirera med olika vinklingar på världsarvet, baserade på fakta och kunskap. Föreläsningarna för 2023 bjuder på inspiration och initiativ till nya kreativa lösningar för produkter, service och upplevelser i Kvarken och Höga Kusten. Målgrupperna är framför allt till exempel livsmedels-, restaurang- och turismbranschen tillsammans  med andra kreativa branscher i världsarvsområdet. Alla andra är också välkomna! Vi uppskattar utveckling av nya produkter, tjänster och upplevelser som är  ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara. Håll öronen öppna, mer detaljerad info om Föreläsningarna och programmet dyker upp på kvarken.fi och Facebook!

Miljöcertifiering av Världsarvsporten

Förra hösten inledde föreningen Världsarvet i Kvarken rf arbetet med att miljöcertifiera föreningens verksamhet i allmänhet och besökscentret Världsarvsporten i synnerhet.

Certiferingen görs enligt Finlands naturskyddsförbunds Ekokompassen. Föreningen deltar i det regionala projektet Sustainable Tourism, som utvecklar besöksnäringen i Österbotten genom att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor inom turismen och samarbetar med andra turismorganisationer i Vasaregionen.

Föreningens arbete inleddes med att göra en grundkartläggning av nuläget, vilket blev klart i januari 2022. Därefter uppgjordes ett miljöprogram för föreningen; vilka miljöåtgärder ska föreningen prioritera de närmaste tre åren. Dessutom utarbetades föreningens miljölöfte, vilket godkändes av styrelsen i maj 2022.

Föreningen auditerades i november och har erhållit miljöcertifikatet. Nu kan föreningen ansöka om att få ”Sustainable Travel Finland”- status av Visit Finland – en utmärkelse som visar på hållbara turistdestinationer och besöksmål.

Flygbild av bro på vintern
Miljölöftet

“Världsarvet i Kvarken rf vill genom sitt besökscenter Världsarvsporten utveckla världsarvsområdet Kvarkens skärgård till en hållbar turistdestination. I vår verksamhet strävar vi till att erbjuda tjänster och upplevelser som skapar hälsa och välbefinnande för människor, goda verksamhetsförutsättningar för företagare och ekonomisk välfärd för regionen.”

Samtidigt i Höga Kusten:
Ny metod testas för hållbarhetsbedömning

Vinterbild med skog och hav
I projektet ”Hållbar platsutveckling i världsarvet Höga Kusten” har Länsstyrelsen testat en  ny metod för att bedöma världsarvets hållbarhetsstatus. Metoden kallas VMAST, som står för Visitor Management Assessment Strategy Tool. Bedömningen identifierade flera områden att arbeta med, till exempel lokal delaktighet i förvaltningen och att det måste bli enklare att ta sig runt i världsarvet utan bil.

Metoden huvudsakliga syfte är som jämförelseunderlag över tid, där man kan se vilken förändring som skett inom olika hållbarhetsområden. En fullständig genomgång av resultaten kommer publiceras i början av 2023.

 

Nyhetsbrevet om Kvarkens skärgård görs av Forststyrelsens Naturtjänster, som förvaltar världsarvsområdet, och av Världsarvet i Kvarken rf, som ansvarar för information och kundservice i världsarvet.

Läs nyhetsbrevet i sin helhet här!

 

Följ oss på sociala medier

FacebookKvarkens skärgård – Merenkurkun saaristo, Kvarken Archipelago – World Heritage Site
Instagram:@kvarkenworldheritage

Nyhetsbrev oktober 2022

Välkommen till vårt nyhetsbrev!

Hösten är här och det kan kännas mysigare att hållas inomhus än ute bland alla våra stenar. Då passar det bra att lyssna på världsarvets audioguide, du har väl inte missat den? 75 avnitt från Mickelsörarna i nordost till Halsön i sydväst med en härlig blandning av geologi och kulturhistoria!

Audioguiden hittar du här!

Audioguiden har förverkligats med projektpengar från Undervisnings- och kulturministeriet. För mycket av det som görs i världsarvsområdet behövs extern finansiering. I det här nyhetsbrevet får du läsa om en del annat som också är på gång i våra projekt!

Nytt infotak i Svedjehamn!

En byggnad för guidning och information har färdigställts i Svedjehamn. Det är en del av projektet för att utveckla Björkö–Panike vandringsled. Byggnaden bjuder på information om Kvarkens skärgård och om Björköby, om friluftsleder i området, etikett i friluftslivet, och om hur man tar sig till Björkö–Panike vandringsleds skärgårdsdel.

Forststyrelsen förbereder som bäst tavlor och texter till den nya informationsbyggnaden, det kommer bland annat barnvänlig och interaktiv information om världsarvsområdet. Kvarkens naturskola har också planerat innehåll för barn på temat landhöjningen och om områdets typiska växter och djur. Tavlorna och texterna sätts upp under hösten och våren.

Byggnaden som liknar ett traditionellt båthus har byggts för att smälta in i den kulturhistoriska miljön. Byggnaden har tagits emot väl och utgående från responsen passar den utmärkt in i sin omgivning. Intill byggnaden finns det ett avfallstak, som en del av den förbättrade avfallshanteringen i området.

Aktuellt längs Björkö-Panike vandringsled

Bodvattnet runt är en av de populäraste friluftslederna i området och besökarna har önskat fler rastplatser. I sommar har rundslingan utrustats med en bänk och två nya bord med bänkar. Ett av borden med bänkar är tillgänglighetsanpassat och ligger invid den del av naturstigen som också är tillgänglig för alla.

Planeringen av Björkö–Panike vandringsleden slutförs som bäst. De planerade åtgärderna kräver olika typer av tillstånd och processerna för dem slutförs under hösten och våren. I vinter kommer Forststyrelsen att  informera om den planerade färjan till Korsbådafjärden i Björköändan av Björkö-Panike vandringsled. Under sommaren kommer man att se de största förändringarna i terrängen. Då förverligas färjan, nya rundslingor och nya rastplatser.

Förutom infotaket i Svedjehamn har Forststyrelsen redan förlängt den tillgängliga delen av stigarna på Bodvattnet runt och förverkligat den nya tillgänglig bron och fiskutsiktsplatsen på Märaryggen. Allt det här tack vare utvecklingsprojektet för Björkö-Panike vandringsled. Dessutom har befintliga rutter och konstruktioner förbättrats. Under sommaren har det också varit möjligt att hyra kajak vid Vargis i Panike.

Lyckas du fånga Kvarkens sjöodjur i tid?

Världsarvet och Weichsel-utställningen i Världsarvsporten vid Replotbron kan du nu uppleva genom ett nytt rymningsspel! Spelet handlar om sjöodjuret som sågs i Kvarken redan på 1800-talet. Spelarna ska locka sjöodjuret till Replot genom att använda utställningen och en så kallad escapebox. Spelet skiljer sig från ett typiskt escape room genom att spelarna inte låses in i utrymmet. Det fungerar för både vuxengrupper och barnfamiljer, och spelet kan spelas på både svenska, finska och engelska. Spelet har gjorts inom ramarna för projektet Kreativa Kvarken i samarbete med Robot Workshop Finland och KvarkenEscape.

Läs mer och boka din speltid här.

Mysigt på berättarkvällarna i skärgården

Under augusti och september ordnades sju berättarkvällar runtom i skärgården. Alla kvällarna lockade tiotals deltagare för att lyssna på och dela med sig av berättelser på olika teman. Stämningen kring borden var god och många berättelser lockade fram skratt bland åhörarna. De lokala berättelserna intresserar verkligen och att dela dem tillsammans har fortfarande en plats i vårt allt mer digitaliserade samhälle. Berättelser kan användas på många sätt, till exempel för olika produkter.

Berättarkvällarna var en förlängning på världsarvets audioguide och orndades i samarbete av tre olika projekt: Världsarvsföreningens Människan och landhöjningen och Kreativa Kvarken och Kvarkenrådets StoryTagging-projekt. Arrangörerna vill tacka de som delade med sig av berättelser och alla de som kom för att lyssna!

Samtidigt i Höga Kusten:
Nytt projekt om hållbar platsutveckling

Länsstyrelsen Västernorrland har tillsammans med Höga Kusten destinationsutveckling startat ett projekt för att arbeta med hållbar platsutveckling i Höga Kustens världsarvsområde.

Projektet har tre huvudmål:

 • Lägga en grund för fortsatt arbete med hållbar platsutveckling i Höga Kusten
 • Förbättra samverkan mellan förvaltning och besöksnäring
 • Utveckla arbetet med att engagera och involvera lokalsamhället

Projektet utgår från en handbok framtagen i världsarvet Falu Koppargruva och finansieras av Tillväxtverket. Den svenska delen av världsarvet har senaste åren sett en del utmaningar med det ökande antalet besökare till några av besöksplatserna inom världsarvsområdet, samtidigt som det finns många pärlor som knappt besöks alls. Joel Öhlén har anställts som projektsamordnare på heltid. Projektet pågår till mars 2023.

Nyhetsbrevet om Kvarkens skärgård görs av Forststyrelsens Naturtjänster, som förvaltar världsarvsområdet, och av Världsarvet i Kvarken rf, som ansvarar för information och kundservice i världsarvet.

Nyhetsbrev juni 2022

Välkommen till vårt nyhetsbrev!

Sommaren är här och Kvarkens skärgård visar upp sig från sin kanske bästa sida! Och det som pågår i världsarvsområdet berör många. Därför får du nu det tredje nyhetsbrevet från oss på Forststyrelsen och föreningen Världsarvet i Kvarken. Om det är något du önskar mer info om eller vill läsa om i nästa nyhetsbrev så hör av dig till världsarvskoordinator Malin Henriksson. Och vill du kika på områdets fina besöksmål kan du kolla in highcoastkvarken på YouTube!

Besök Världsarvsporten i sommar!

Världsarvsporten vid Replotbron är perfekt för en regnig dag, eller på väg ut mot till exempel Sommarö. Fram till slutet på augusti är Världsarvsporten öppen varje dag klockan 10-18.

Nytt för i år i Världsarvsportens lilla butik är ett gäng produkter unika för Kvarkens skärgård. I augusti kan man också spela Världsarvsportens nya rymningsspel i Weichselutställningen. Håll utkik efter det på sociala medier!

De nya produkterna är framtagna i projektet Kreativa Kvarken tillsammans med lokala företag. I höst fortsätter Kreativa Kvarken med inredningsplanering för Världsarvsporten och att förnya infopunkterna som finns runtom i världsarvskommunerna.

 

Hur ska vi jobba med världsarvet till 2030?

Människor sitter på en sten vid vattnet
Forststyrelsen och Västernorrlands länsstyrelse gör för första gången en gemensam förvaltningsplan för hela världsarvet, alltså för både Kvarkens skärgård och Höga Kusten. Förvaltningsplanen ska gälla till 2030 och efter sommaren är det äntligen dags för diskussionstillfällen för allmänheten om planen.

Världsarvsföreningen och Forststyrelsen bjuder in till fyra diskussionstillfällen för att så många som möjligt ska hitta en tidpunkt och en plats som passar.

Onsdag 10.8 Tottesunds herrgård
Tisdag 16.8 Restaurang Bernys
Onsdag 24.8 Online på Teams
Torsdag 1.9 Restaurang Strand-Mölle

Anmäl er gärna till Världsarvsföreningen så vi vet vad som behövs för serveringen!

Berättarkvällar i Kvarkens skärgård

Kvarkens skärgårds audioguide, som har publicerats nu på våren, är smockfull med historier! Ändå finns det mycket kvar att berätta och därför ordnas berättarkvällar i augusti och september. Historierna från Kvarkens skärgård berättas under sju måndagskvällar runt omkring i skärgården. Varje måndagskväll har sin egen plats och tema. Välkommen för att lyssna och uppleva eller berätta och dela med dig av dina historier! Berättarkvällarna är tvåspråkiga och alla kan använda sitt modersmål. De inledande berättelserna kan vara på finska eller svenska. Kaffeservering!

Måndagskvällar klockan 18–20 från augusti till september

 • 1.8 Tema: En skärgård med gömställen. Plats: Havsbastu Stormlyktan, Molpe.
 • 8.8 Färdvägar. UF Havsbandet, Södra Vallgrund. 
 • 15.8 Sjöfart. Kvarkens båtmuseum, Malax.
 • 22.8 Det övernaturliga. Restaurant Salteriet, Björköby. Finskspråkiga berättare.
 • 29.8 Livet i yttre skärgården. Bergö Café & Hantverk, Bergö. 
 • 5.9 Haverier. UF Kusten, Maxmo.
 • 12.9 Framtiden, landhöjningen och Höga Kusten. Restaurant Berny´s, Replot.  

Mer information: Kvarken.fi och Facebook-evenemang Berättarkvällar i Kvarkens skärgård – Tarinaillat Merenkurkun saaristossaVi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet.

Arrangörer: Kvarkenrådets Storytagging projekt och Världsarvet i Kvarken rf:s projekt Människan och landhöjningen och Kreativa Kvarken.

Samtidigt i Höga Kusten

Tänkte du besöka Höga Kusten och Skuleskogens nationalpark i sommar? Ta bussen och slipp trängsel på parkeringen! Bussen kör från naturum alla dagar ända till 14 augusti.

INFO OCH TIDTABELL!

Nyhetsbrevet om Kvarkens skärgård görs av Forststyrelsens Naturtjänster, som förvaltar världsarvsområdet, och av Världsarvet i Kvarken rf, som ansvarar för information och kundservice i världsarvet.

Läs nyhetsbrevet i sin helhet här! 

Nyhetsbrev mars 2022

Välkommen till vårt nyhetsbrev!

Det är mycket på gång i olika projekt i Kvarkens skärgård nu, och tanken med det här nyhetsbrevet är att du ska få ta del av det. Förhoppningsvis känner du att du får bättre insyn i vad som händer och om det är något du önskar mer info om eller vill läsa om i nästa nyhetsbrev så hör av dig till världsarvskoordinator Malin Henriksson!  

Samtidigt som vi i Kvarkens skärgård förbereder sommarsäsongen och jobbar med att utveckla både besökarnas upplevelser och förvaltningen är läget på sina håll i världen ett helt annat. Världsarvskonventionen handlar om att bygga fred och samtidigt blir världsarv ofta mål i väpnade konflikter. Just nu är läget i Ukraina något som många tänker på och här kan du läsa den gemensamma nordiska världsarvsföreningens uttalande om kriget i Ukraina och hotet mot Ukrainas världsarv

Kreativa Kvarken utvecklar världsarvet för besökarna  

Föreningen Världsarvet i Kvarken har sedan hösten ett nytt projekt som heter Kreativa Kvarken. De kreativa krafterna i projektet är Piia Orava som projektledare och Fia Antus som projektplanerare. Under 1,5 år ska de planera och utveckla utrymmen, upplevelser, produkter och tjänster för besökare i Kvarkens skärgårds världsarvsområde. Evenemang ordnas inom ramarna för eventuella rådande restriktioner.

Utrymmena Kreativa Kvarken jobbar med är Världsarvsporten i Replot och infopunkterna i världsarvets kommuner. Infopunkterna finns vid Korsnäs, Bergö och Vörå bibliotek, Kvarkens båtmuseum, Restaurang Strand-Mölle och Salteriet samt Visit Vasa och Vasa Medborgarinfo. Inom projektet får utrymmena en ansiktslyftning med hjälp av bränding och kommunikation – hurudana inslag behövs för att besökaren ska förstå vad infopunkten handlar om och varifrån man kan få mera info?

I projektet kommer man också att se över hurudana produkter som finns och utveckla utbudet vid t.ex. Världsarvsportens souvenirshop. Det finns också alltid möjlighet att ta in nya världsarvsprodukter, som kan använda Kvarkens skärgårds världsarvslogo.

Nya upplevelser för besökarna testat i Världsarvsporten i sommar, då man kan spela ett rymningsspel i huvudutställningen Weichsel. Spelarna får en låst låda som innehåller uppgifter och för att lösa dem och öppna lådan måste man använda sig av ledtrådar i utställningen. Målet är att få fler besökare att ta del av utställningen genom att erbjuda nya sätt att uppleva den och världsarvet. Utgående från sommarens test kan konceptet utvidgas till att också fungera som ett rymningsspel som kan spelas till exempel i infopunkterna och i skolorna.

Möjligheterna att använda virtuell verklighet (VR) testas genom att snart lansera en öppen 360-tur, där man får uppleva Kvarkens skärgård med VR glasögon hemma. Man kan redan se och uppleva världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård med 360 graders fotografier här!


Aktuellt i utvecklingen av Björkö-Panike vandringsled

Stenig skärgårdForststyrelsen söker en lösning som tar besökare över Korsbådafjärden längs Björkö-Panike vandringsled. Upphandlingsprocessen inleddes i februari, och förhandlingarna går vidare under våren med fyra olika anbud. Lösningarna som föreslås är olika typer av innovativa farkoster. Den slutliga lösningen väljs i början av sommaren, och därefter görs en Natura 2000-bedömning.

Planeringen av infotaket som ska byggas i Svedjehamn senare i sommar är på slutrakan. Infotaket kommer att bjuda på mångsidig information om världsarvsområdet och Björköby samt om områdets natur- och vandringsleder samt övriga tjänster. Infotaket ska också fungera som en efterfrågad samlingsplats för grupper.

 

 

 

Samtidigt i Höga Kusten

Naturum Höga Kusten öppnade 26 mars för säsongen. Temat för i år är Östersjön och årets tillfälliga utställning berättar om vårt kära hav. Utställningen knyter an till två olika aktuella projekt. Projektet Återskapa Östersjöns livskraft gör en rad insatser för att återskapa viktiga miljöer för bland annat gäddan och abborrens lek. Naturum ger även möjligheter för skolklasser att komma ut en dag till havet och lära sig mer om Östersjön. Det andra projektet som syns i utställnigen är ECOnnect, som har gjort analyser för att se hur klimatförändringarna kommer att påverka Östersjön och olika arter i vårt hav om 100 år.

Naturum kommer under året även att knyta an med olika aktiviteter och programpunkter till Östersjötemat. Naturum Höga Kusten är öppet alla dagar från 26 mars långt in på hösten, så passa på att göra ett besök ifall du har vägarna förbi!

NATURUM HÖGA KUSTENS HEMSIDA

 

 

Nyhetsbrevet om Kvarkens skärgård görs av Forststyrelsens Naturtjänster, som förvaltar världsarvsområdet, och av Världsarvet i Kvarken rf, som ansvarar för information och kundservice i världsarvet.

Läs nyhetsbrev 1-2022 i sin helhet här

Nyhetsbrev december 2021

Välkommen till vårt nyhetsbrev!

Det som pågår i världsarvsområdet Kvarkens skärgård berör många. Därför vill vi på Forststyrelsen och föreningen Världsarvet i Kvarken nu göra ett nyhetsbrev. Det kommer att handla om vad som är på gång inom projekten och inom förvaltningen. Det här är det första nyhetsbrevet, och vi siktar på 4 brev i året framöver. Hoppas du tycker att världsarvsfrågorna är lika intressanta som vi gör!

LÄS MER OM VÄRLDSARVET PÅ HIGHCOASTKVARKEN.ORG OCH KVARKEN.FI

Is och vatten

Planeringsskedet på slutrakan i utvecklingen av Björkö-Panike -vandringsled

Vandringsleden från Björkö till Panike utvecklas i samarbete med markägare, kommuner och andra intresseorganisationer. Planeringsskedet tog fart ordentligt i våras, då projektchefen Jonna Hagström inledde arbetet med utvecklingsplanen i detalj. Redan innan dess hade preliminära planer uppgjorts utifrån de utvecklingsbehoven som hade upptäckts.

Utvecklingsplanen omfattar såväl förbättring av befintliga konstruktioner som uppförande av nya rastplatser, viloplatser och ringleder. Det planeras även en lösning för att underlätta för vandrarna att ta sig över sunden till Slåttskäret med den 9km långa ö-delen av vandringsleden. Även delar som är tillgängliga för rörelsehindrade samt familjer med barnvagn förbättras på leden.

De första framstegen i projektet har varit den nya bron över lekbäcken vid ”Bodvattnet runt” samt ett diskussionstillfälle där alla intresserade fick möjlighet att framföra önskemål för utvecklingsplanen. Vid tillfället deltog 28 personer med olika anknytningar till vandringsleden och diskussionen var livlig. Informationen som samlades under tillställningen har nu analyserats och kvarstår att välja ut de alternativ som bäst tar fasta på behoven. De utvalda delarna utarbetas och förverkligas under åren 2022-2023.

Läs mer om den nya bron vid Märaryggen för de som vill spana på  fiskar 

Stenar

En gemensam förvaltningsplan för Höga Kusten och Kvarkens skärgård

Två helt olika landskap ger en stor variation när det gäller istidens spår. Tillsammans med den stora landhöjningen gör Höga Kusten i Sverige och Kvarkens skärgård till ett gemensamt världsarv. För första gången gör nu Forststyrelsen och Västernorrlands länsstyrelse en gemensam förvaltningsplan för hela världsarvet. Förvaltningsplanen ska gälla till 2030 och blir klar i slutet av 2022. Diskussionstillfällen om planen kommer att ordnas i början av 2022.  

 

 

 

 

 

Vi på Forststyrelsen och i föreningen

Vem är det egentligen som jobbar med världsarvets förvaltning och med projekten?
Här har du oss!
Fler ansikten kommer i nästa nyhetsbrev.

 

Läs nyhetsbrev 1-2021 här

 • Personal

  Vem är det egentligen som jobbar med världsarvets förvaltning och med projekten? Här har du oss!