Förbigå menyn

Specialundervisning

En studerande i gymnasiet har rätt att få stöd i sitt lärande oberoende av vad som orsakar behovet. Syftet med specialundervisningen är att stöda studerande att slutföra sina studier och främja hens välbefinnande och ork. Stödbehovet kan bero på till exempel läs- eller skrivsvårigheter, matematiska eller uppmärksamhetsrelaterade svårigheter eller på sjukdom, funktionsnedsättning eller problem i den aktuella livssituationen.  

Specialundervisningen ges av en speciallärare och stödjer ämnesundervisningen. Stödåtgärderna i studierna genomförs som ett samarbete mellan undervisningspersonalen. 

Specialundervisningen vid Vasa gymnasium genomförs som: 

 • Samundervisning, specialläraren är med som kompanjonlärare i klassen tillsammans med ämnesläraren och stöder studerande i utförandet av uppgifter. 
 • Specialundervisning individuellt eller i mindre grupp. Stödlektionerna bokas in med specialläraren vid sidan om den schemalagda undervisningen, under håltimmar eller före eller efter skoldagen. 

Specialarrangemang

Avvikande studiearrangemang kan tillämpas endast till den del det är nödvändigt.  

Studentexamensnämnden kan ta i beaktande skäl som försämrar en examinands prestation i studentexamen om du har något av de följande: 

 • sjukdom eller funktionshinder (expertutlåtande krävs)  
 • hörselskada 
 • synskada 
 • läs- och skrivsvårigheter (baserat på utförda test i gymnasiet och utlåtanden från ämneslärare) 
 • synnerligen svår livssituation (expertutlåtande) 
 • bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket (examinander med främmande språk som modersmål) 

Det huvudsakliga sättet att beakta dessa är att bevilja specialarrangemang vid provtillfället. Höjning av poängtalet beviljas endast för prov som utan tilläggspoäng skulle bli underkända. Höjning av poängtalet beviljas dock inte utifrån bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket.

 

Möjliga specialarrangemang i provsituation  

 • Extra tid för att avlägga ett prov (2h) 
 • Avskilt smågruppsrum    
 • Utrymme för vila    
 • Rätt till större teckenstorlek och större bildskärm 
 • Justerbar arbetsställning 
 • Prov som avläggs med hjälpmedel för synskadade  
 • Prov med begränsat ljudmaterial (hörselskadade) 
 • Anlitande av assistent (sitter då också i avskilt rum med skild övervakare) 

Ansökan med tillhörande expertutlåtanden bör inlämnas senast 30 november för vårens skrivningar och senast 30 april för höstens skrivningar. Studerande bör kontakta specialläraren i god tid före sista inlämningsdagen om hen vill ansöka om specialarrangemang inför kommande skrivningar. 

Ta kontakt

Speciallärare Niklas Martois

kan kontaktas via Wilma
tfn. 0401319268
e-post: niklas.martois@edu.vaasa.fi

Kontaktuppgifter till övrig personal hittas under Vi som jobbar här.