Förbigå menyn
Kristiina Metsälä arbetar som Kietu-lärare inom språkligt stödd undervisning vid enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu.

Artikelkategorier: Nyheter

Lärarna inom språkligt stödd undervisning löser språkliga utmaningar i högstadieskolor: ”Best teacher ever!”

Publicerad: 13.5.2024

I fyra skolor med årskurserna 7–9 i Vasa har det under det innevarande läsåret inletts språkligt stödd undervisning eller Kietu-undervisning, som bland annat svarar på flerspråkiga elevers språkliga utmaningar. Resultaten har varit fantastiska och inlärningsresultaten har förbättrats avsevärt.

Merenkurkun koulu och Borgaregatans skola samt enhetsskolorna Onkilahden yhtenäiskoulu och Variskan yhtenäiskoulu har haft var sin Kietu-lärare på heltid under hela läsåret 2023–2024.

– Dessa fyra lärare har haft som mål att förbättra kunskaperna i undervisningsspråket, det vill säga antingen finska eller svenska, hos eleverna i årskurserna 7–9 samt även elevernas inlärningsresultat och betyg. Vi är väldigt nöjda med resultaten: inlärningsresultaten har blivit klart bättre och de olika prov- och slutbetygen likaså, säger lektor Outi Närvä vid Variskan yhtenäiskoulu glatt. Hon har som uppgift att samordna projektet.

Målgruppen för projektet är i synnerhet elever med invandrarbakgrund, men alla elever i årskurserna 7–9 som har språkliga utmaningar får hjälp, oberoende av vad de har för bakgrund.

Bilder och färgkoder ger klarhet

Kristiina Metsälä arbetar som Kietu-lärare inom språkligt stödd undervisning i årskurserna 7–9 vid Variskan yhtenäiskoulu.

– Ibland arbetar jag i samma klassrum med gruppen och ämnesläraren och ibland i ett separat rum med bara några elever. Jag åskådliggör och skapar klarhet i olika frågor och svåra termer till exempel med hjälp av bilder eller färgkodade texter och finns där för eleverna också vid provtillfällen, säger Metsälä.

Eleverna upplevde att de har fått mest hjälp i biologi och geografi, historia och samhällslära samt i fysik och kemi.

– Eleverna har visat att de vill ta emot hjälp. De vågar också fråga om hjälp och så lämnar de gärna klassen för att lära sig individuellt.

”Jag har förstått saker ganska mycket bättre”

Responsen av både eleverna och personalen har varit väldigt positiv.

Elevernas kommentarer om Kietu-lärarna:

  • Med hjälp av Kietu-läraren får jag bättre provbetyg, eftersom hen hjälper mig att förstå skolämnena bättre.
  • ”Best teacher ever!​”
  • Jag har förstått saker ganska mycket bättre.
  • Att hitta förklaring till ord eller att komma ihåg ord bättre​.
  • Det är bra att ha en KIETU-lärare. Även om jag själv inte behöver så mycket hjälp, finns det andra som gör det.

Rektorernas och lärarnas kommentarer om Kietu-undervisningen:

  • Eleverna har fått gå igenom viktiga begrepp i lugn och ro och fundera på vad begreppen egentligen betyder. De har också fått hjälp under provtillfällen, vi har till exempel gett dem hjälpfrågor eller förklarat vad frågorna går ut på.
  • KIETU har även gett våra ämneslärare värdefulla lärdomar om hur lektionernas struktur kan göras tydligare och hur det att frågor och begrepp åskådliggörs även gagnar de elever som inte har till exempel invandrarbakgrund.
  • Eleverna har fått mycket stöd i de olika ämnena, vilket verkar ha ökat skolmotivationen hos ett flertal elever.

Alla språk är tillåtna

Ett viktigt uppdrag för Kietu-lärarna har varit att utveckla hela skolan, så att lärarna kan bli mera språkmedvetna och känna till svårigheten i språket och termerna för sina egna ämnen. Därmed kan Kietu-lärarna också undervisa sina lärarkollegor.

– Vi har spritt kännedom om bland annat att alla språk är tillåtna i skolan. Vid proven får eleverna ha ordböcker på eget modersmål som hjälpmedel, om det är svårt att komma ihåg termer på finska eller svenska för ett visst ämne. Vid behov kan de även svara på frågorna på sitt eget modersmål, eftersom vi inte bedömer språkkunskaper utan det hur bra eleven behärskar ämnet i fråga, till exempel kemi, säger Metsälä.

Kietu-lärarna har anställts med finansieringen från Utbildningsstyrelsens projekt Kieppi, och den varar läsåret 2023–2024. Även efterlängtad fortsättning utlovas emellertid.

– Själv ska jag fortsätta som Kietu-lärare vid Variska men också undervisa elever med invandrarbakgrund i en övergångsklass. Vi har bevittnat otroliga framsteg redan under detta läsår, men det tar tid innan språkmedvetna praxis etablerar sig, säger Metsälä.