Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Om gruppfamiljedaghemmet Barnholken kan fortsätta klarnar i september

Publicerad: 12.8.2022

Verksamheten vid gruppfamiljedaghemmet, som finns i Sundom, står på spel till följd av brist på personal. Till Barnholken har ingen ny personal kunnat rekryteras, fastän ansökan har varit öppen fyra gånger från och med april. Försök med rekrytering kommer att göras ännu en gång i september.

Barnholken är en separat enhet vid Sundom daghem, och den ligger i Kronvik. I gruppfamiljedaghemmet finns för närvarande 12 barn i ålder 0–5 år. Enligt lagen ska personalen uppgå till en barnskötare och två gruppfamiljedagvårdare.

En långvarig barnskötare i Barnholkens personal gick i pension i slutet av våren 2022 och två anställda som arbetat som familjedagvårdare fick studieplatser och valde att inte fortsätta sina anställningar.

Om rekryteringen i september inte lyckas, kan småbarnspedagogikverksamheten i Barnholken inte fortgå. Nämnden för fostran och undervisning beslutar om saken vid sitt sammanträde 17.8.2022.

Inga familjedagvårdare har kunnat rekryteras

Till Barnholken söktes arbetstagare första gången i början av april. Sökandet var framme i Kuntarekry, Duunitori, arbets- och näringsbyrån och det togs också upp i de sociala medierna.

– Vi ringde ännu särskilt till de personer vilkas kontaktuppgifter vi fick från arbetskraftsbyrån. Ansökan var öppen fyra gånger under våren. Det fanns antingen inga sökande alls eller så drog de sökande tillbaka sina ansökningar eller var inte kvalificerade för att arbeta som anställda inom småbarnspedagogiken vid Barnholken, berättar direktören för småbarnspedagogik Anne Savola-Vaaraniemi.

En grupp som är verksam långt från andra enheter ska ha en kunnig och erfaren personal. Småbarnspedagogiken är lagstadgad och den ska följa grunderna för planen för småbarnspedagogik. Småbarnspedagogiken är ansvarig för vårdens kvalitet.

– Till slut fick vi en barnskötare rekryterad till Barnholken, men i fråga om rekryteringen av familjedagvårdare lyckades vi inte. Ansökan avslutades vid midsommaren och familjerna meddelades om att deras barn får en småbarnspedagogikplats i de övriga daghemmen i Sundom, säger Savola-Vaaraniemi.

Rekryteringen fortgår ännu i september

Rekryteringen av familjedagvårdare fortgår ännu i september. Ifall inga behöriga sökande fås, blir man tvungen att avsluta verksamheten i Barnholken och säga upp hyresavtalet.

För alla barn i Barnholken har man kunnat anvisa en småbarnspedagogikplats i de övriga daghemmen i Sundom. Ifall man lyckas i rekryteringen, kan barnen komma tillbaka till Barnholken om familjerna vill det.

Personalbristen försöker man åtgärda genom utbildningar

Savola-Vaaraniemi betonar att personalbristen inom småbarnspedagogiken är ett verkligt problem i hela landet, inte enbart i Vasa.

Vid Vasa stad har man också vidtagit åtgärder för att övervinna småbarnspedagogikens personalbrist genom att erbjuda möjligheter till utbildning och till kompetensutveckling.

– Flera av våra barnskötare fullgör för närvarande studier i pedagogik för att kunna söka till omvandlingsutbildningen för lärare inom småbarnspedagogiken i Karleby i höst. Tre lärare inom småbarnspedagogik studerar också till speciallärare inom småbarnspedagogik, berättar Savola-Vaaraniemi.

Vasa sommaruniversitet fick även rätt att tillhandahålla ämnesstudier i specialpedagogik för att intresserade ska ha en möjlighet att samla på sig studiepoäng i Vasa och via den öppna leden söka in för att studera specialpedagogik. Denna möjlighet intresserar cirka 15 lärare inom småbarnspedagogiken i Vasa.

Vasa stad uppmuntrar också personalen till frivilliga studier i anknytning till yrket. Frivilliga studier stöds genom att den ordinarie personalen i regel ges arbetsledighet/tjänstledighet med lön för studierna, ifall studierna eller t.ex. arbetspraktik inte på något annat sätt är avlönade. Arbetstagarna har också möjlighet att anhålla om utbildningsstipendium för frivilliga studier som stöder det egna arbetet.

På grund av låg användningsgrad omvandlades Barnholken till ett gruppfamiljedaghem

Vasa stads nämnd för fostran och undervisning beslutade i maj 2021 att Barnholken, som under flera år varit underutnyttjad, fortsätter sin verksamhet som vanligt hösten 2021 om 14 barn anmäls till daghemmet senast 18.6.2021.

Antalet barn som anmäldes till daghemmet var inte tillräckligt stort, men verksamheten fortsatte som gruppfamiljevård som är möjligt med det mindre antalet barn. Barngruppen fylldes under oktober 2021.