Förbigå menyn
Flygbild av Vasas vattentorn på vintern

Vattentjänster

Kommunens vattentjänster säkrar invånarnas tillgång till hushållsvatten av god kvalitet och ett ordentligt avloppssystem samt behandlingen av avloppsvattnet. Vasa Vatten ansvarar för vattentjänsterna i Vasa.

Vasa Vatten är ett affärsverk som tillhör Vasa stad. Vasa Vatten erbjuder vattenförsörjningstjänster i Vasaregionen, varav de mest centrala är att rena och leverera högklassigt hushållsvatten, samt leda och rena avloppsvatten. Till dessa tjänster hör även en lång rad sidotjänster.

Du kan kontakta Vasa Vattens kundtjänst angående ärenden som berör vattenförsörjningen. Mer specifika kontaktuppgifter angående beställandet av anslutningsuppgifter, arbetsbeställningar eller övriga tjänster, finner du på Vasa Vattens nätsidor.

Hushållsvattnet

Hushållsvattnet i Vasa renas i Gamla Vasa vid Molnträskets vattenverk. Tack vare den automatiserade och moderniserade reningsprocessen uppfyller hushållsvattnet i Vasa också de allra strängaste kvalitetskraven såväl i fråga om utseende och smak som renhet.

Läs mer om vattenkvaliteten.

 

Avloppsvattnet

Vid Påttska reningsverket på Brändö renas avloppsvatten från hela Vasa stad samt en del av avloppsvattnet från grannkommunerna Korsholm och Malax.

Läs mer om avloppsvattenreningen.

 

Anslutandet till vatten- och avloppsnäten

Fastigheter som befinner sig inom vattentjänstverkets verksamhetsområde har skyldighet att ansluta sig till verkets ledningsnät. När ett bostadsområde blir en del av vattentjänstverkets verksamhetsområde, träder lagen om vattentjänster i kraft i detta område.

Läs mer om Vasa Vattens verksamhetsområde.

Innan fastigheten ansluts till vattentjänstverkets nätverk gör fastighetsägaren upp ett kontrakt med Vasa Vatten om anslutande och bruk av verkets tjänster. Om fastighetsägaren ändras, flyttas oftast kontraktet över till den nya ägaren. Fastighetsägaren betalar för anslutandet till vatten- och avloppsnäten, det tekniska anslutningsarbetet samt bruket av hushålls- och avloppsvattnet.

Läs mer om anslutandet och beställ avgiftsfria anslutningsuppgifter.

Bekanta dig med Vasa Vattens taxor.

 

Fakturering och avläsning av vattenmätare

Vasa Vatten skickar vatten- och avloppsvattenfakturan i regel sex gånger per år som uppskattad eller som avläsningsfaktura. Fakturan består av grundavgift samt vatten- och avloppsvattenavgift, vilken är baserad på uppskattning eller avläsning.

Läs mer om elektroniska faktureringsalternativ.

Avläsning av vattenmätare

Vasa Vatten tillämpar självavläsning på alla fastigheter vid detta lag. Till fastigheter som självavläses skickas årligen ett avläsningskort, där Vasa Vatten ber om vattenmätarens ställning. Avläsningen av mätaren inverkar på fastighetens förbrukningsprognos och därpå följande uppskattningsfaktura. Därför är det också viktigt att få avläsningar från fastigheterna minst en gång per år.

Kom även ihåg att avläsa fastighetens vattenmätare vid ägarbyten! Information angående ägarbyten meddelar du enkelt till Vasa Vattens kundtjänst t.ex. via vår nätblankett.

 

  • Befrielse från allmänt avlopp

    Byggnads- och miljönämnden kan genom ansökan bevilja frielse från allmänt avlopp, om villkoren i lagen om vattentjänster 11 § uppfylls.