Förbigå menyn

Syner

Lovvillkoren bör uppfyllas medan lovet är i kraft. Innan man börjar bygga ska man antingen göra en anmälan om påbörjande till byggnadstillsynen eller hålla ett inledande möte. Alla åtgärder som kräver lov bör också slutsynas. Synerna beställs genom att kontakta granskarna.

Nedan finns en förteckning på de syner och åtgärder som eventuellt förutsatts i lovet nämnda i ordningsföljd:

 • Anmälan om påbörjande eller inledande möte (Kontrollera det i tillståndsvillkoren i beslutet)
 • Utmärkning av byggnadens plats
 • Lägessyn
 • Lägessyn, borrbrunn för jordvärme
 • Stomsyn
 • Kanalsyn
 • Vatten- och avloppssyn
 • Ventilationssyn
 • Granskning av elanordningar
 • Partiell slutsyn = Ibruktagningssyn (MarkByggL 153 §)
 • Slutsyn

Anmälan om påbörjande

Om anmälan om påbörjande nämns i villkoren i tillståndsbeslutet, görs anmälan till byggnadstillsynsmyndigheten innan byggnadsarbetena påbörjas. Samtidigt säkerställs att bygglovet trätt i kraft och att de ansvariga arbetsledare som behövs har utnämnts och godkänts för bygget.

Anmälan om påbörjande kan göras till byggnadstillsynen på telefonnumret 0400 747 334 /Mia Tompuri

Inledande möte

Bestämmelser om ett inledande möte, som behövs för att omsorgsplikten i fråga om byggandet ska uppfyllas, finns i bygglovet. Den som påbörjar ett byggprojekt ska med byggnadstillsynsmyndigheten komma överens om tidpunkten för det inledande mötet och sammankalla mötet innan byggnadsarbetet påbörjas. Närvarande vid det inledande mötet bör vara åtminstone den som påbörjar byggnadsprojektet eller dennas representant, huvudprojekteraren samt ansvariga arbetsledaren. Det inledande mötet beställs per e-post a eller per telefon:

0400 669 443 / Tommy Wallin, tommy.wallin (at) vasa.fi
040 773 6627 / Sören Häggblad, soren.haggblad (at) vasa.fi
0400 497 800 /Juha-Pekka Hintsala, juha-pekka.hintsala (at) vaasa.fi

Utmärkning av byggnadens plats

Utmärkning av byggnadens plats beställs hos stadens fastighets- och mätningssektor:

tfn 0400 292 763 / Klas Blom

Lägessyn

Lägessyn förrättas när byggnadens grundningsarbeten (stenfot) är färdiga. Lägessyn beställs hos stadens fastighets- och mätningssektor:

tfn 0400 292 763 / Klas Blom

Lägessyn, borrbrunn för jordvärme

Lägessyn i fråga om borrbrunn för jordvärme förrättas då brunnen är färdigborrad. Lägessyn beställs hos stadens fastighets- och mätningssektor:

tfn 0400 292 763 / Klas Blom

Stomsyn

Stomsyn förrättas när byggnaden är i vattentaksfasen, innan värmeisoleringsarbetet påbörjas. Stomsynen beställs per e-post eller per telefon:

0400 669 443 / Tommy Wallin, tommy.wallin (at) vasa.fi
040 773 6627 / Sören Häggblad, soren.haggblad (at) vasa.fi
0400 497 800 /Juha-Pekka Hintsala, juha-pekka.hintsala (at) vaasa.fi

Kanalsyn
Ansvarig arbetsledare fyller i blanketten Granskningsprotokoll för skorsten och eldstad (blanketten finns nedan under granskningsprotokoll). Blanketten skall fyllas i innan ibruktagningsyn/slutsyn. Blanketten skall lämnas till granskaren i samband med synen.

Fastighetens vatten- och avloppssyn

Fastighetens vatten- och avloppssyn förrättas etappvis i takt med att vatten- och avloppsarbetena framskrider. Fastighetens vatten- och avloppssyn beställs per e-post hos byggnadstillsynen på adressen harri.suoranta(at)vasa.fi eller per telefon 040 569 6700 / Harri Suoranta

Fastighetens ventilationssyn

Inspektion av ventilationsanläggning beställs etappvis i samband med montering av ventilationsanläggningarna. Fastighetens ventilationssyn beställs per e-post hos byggnadstillsynen på adressen harri.suoranta(at)vasa.fi eller per telefon 040 569 6700 / Harri Suoranta

Granskning av elanordningar

Elgranskning utförs av elentreprenören. Ett protokoll över ibruktagningssyn för elanordningar, vilket har undertecknats av elentreprenören, ska företes för byggnadstillsynsmyndigheten i samband med slutsynen.

Partiell slutsyn = Ibruktagningssyn (MarkByggL 153 §)

En partiell slutsyn förrättas i ett objekt, om endast en del av byggnaden är färdig att tas i bruk eller om objektet inte till alla delar är helt färdigt (t.ex. pågår gårdsarbeten ännu). Partiell slutsyn beställs per e-post eller per telefon:

0400 669 443 / Tommy Wallin, tommy.wallin (at) vasa.fi
040 773 6627 / Sören Häggblad, soren.haggblad (at) vasa.fi
0400 497 800 /Juha-Pekka Hintsala, juha-pekka.hintsala (at) vaasa.fi

Slutsyn

Slutsyn förrättas först när alla de syner och inspektioner som krävs i tillståndsbeslutet har utförts och innan byggnaden tas i bruk. Slutsyn ska förrättas inom lovets/tillståndets giltighetstid. Slutsynen beställs per e-post eller per telefon:

0400 669 443 / Tommy Wallin, tommy.wallin (at) vasa.fi
040 773 6627 / Sören Häggblad, soren.haggblad (at) vasa.fi
0400 497 800 /Juha-Pekka Hintsala, juha-pekka.hintsala (at) vaasa.fi

Anmälan om påbörjande

Om anmälan om påbörjande nämns i villkoren i tillståndsbeslutet, görs anmälan till byggnadstillsynsmyndigheten innan byggnadsarbetena påbörjas. Samtidigt säkerställs att bygglovet trätt i kraft och att de ansvariga arbetsledare som behövs har utnämnts och godkänts för bygget.

Anmälan om påbörjande kan göras till byggnadstillsynen på telefonnumret 0400 747 334 /Mia Tompuri

Inledande möte

Bestämmelser om ett inledande möte, som behövs för att omsorgsplikten i fråga om byggandet ska uppfyllas, finns i bygglovet. Den som påbörjar ett byggprojekt ska med byggnadstillsynsmyndigheten komma överens om tidpunkten för det inledande mötet och sammankalla mötet innan byggnadsarbetet påbörjas. Närvarande vid det inledande mötet bör vara åtminstone den som påbörjar byggnadsprojektet eller dennas representant, huvudprojekteraren samt ansvariga arbetsledaren. Det inledande mötet beställs per e-post a eller per telefon:

0400 669 443 / Tommy Wallin, tommy.wallin (at) vasa.fi
040 773 6627 / Sören Häggblad, soren.haggblad (at) vasa.fi
0400 497 800 /Juha-Pekka Hintsala, juha-pekka.hintsala (at) vaasa.fi

Utmärkning av byggnadens plats

Utmärkning av byggnadens plats beställs hos stadens fastighets- och mätningssektor:

tfn 0400 292 763 / Klas Blom

Lägessyn

Lägessyn förrättas när byggnadens grundningsarbeten (stenfot) är färdiga. Lägessyn beställs hos stadens fastighets- och mätningssektor:

tfn 0400 292 763 / Klas Blom

Lägessyn, borrbrunn för jordvärme

Lägessyn i fråga om borrbrunn för jordvärme förrättas då brunnen är färdigborrad. Lägessyn beställs hos stadens fastighets- och mätningssektor:

tfn 0400 292 763 / Klas Blom

Stomsyn

Stomsyn förrättas när byggnaden är i vattentaksfasen, innan värmeisoleringsarbetet påbörjas. Stomsynen beställs per e-post eller per telefon:

0400 669 443 / Tommy Wallin, tommy.wallin (at) vasa.fi
040 773 6627 / Sören Häggblad, soren.haggblad (at) vasa.fi
0400 497 800 /Juha-Pekka Hintsala, juha-pekka.hintsala (at) vaasa.fi

Kanalsyn
Ansvarig arbetsledare fyller i blanketten Granskningsprotokoll för skorsten och eldstad (blanketten finns nedan under granskningsprotokoll). Blanketten skall fyllas i innan ibruktagningsyn/slutsyn. Blanketten skall lämnas till granskaren i samband med synen.

Fastighetens vatten- och avloppssyn

Fastighetens vatten- och avloppssyn förrättas etappvis i takt med att vatten- och avloppsarbetena framskrider. Fastighetens vatten- och avloppssyn beställs per e-post hos byggnadstillsynen på adressen harri.suoranta(at)vasa.fi eller per telefon 040 569 6700 / Harri Suoranta

Fastighetens ventilationssyn

Inspektion av ventilationsanläggning beställs etappvis i samband med montering av ventilationsanläggningarna. Fastighetens ventilationssyn beställs per e-post hos byggnadstillsynen på adressen harri.suoranta(at)vasa.fi eller per telefon 040 569 6700 / Harri Suoranta

Granskning av elanordningar

Elgranskning utförs av elentreprenören. Ett protokoll över ibruktagningssyn för elanordningar, vilket har undertecknats av elentreprenören, ska företes för byggnadstillsynsmyndigheten i samband med slutsynen.

Partiell slutsyn = Ibruktagningssyn (MarkByggL 153 §)

En partiell slutsyn förrättas i ett objekt, om endast en del av byggnaden är färdig att tas i bruk eller om objektet inte till alla delar är helt färdigt (t.ex. pågår gårdsarbeten ännu). Partiell slutsyn beställs per e-post eller per telefon:

0400 669 443 / Tommy Wallin, tommy.wallin (at) vasa.fi
040 773 6627 / Sören Häggblad, soren.haggblad (at) vasa.fi
0400 497 800 /Juha-Pekka Hintsala, juha-pekka.hintsala (at) vaasa.fi

Slutsyn

Slutsyn förrättas först när alla de syner och inspektioner som krävs i tillståndsbeslutet har utförts och innan byggnaden tas i bruk. Slutsyn ska förrättas inom lovets/tillståndets giltighetstid. Slutsynen beställs per e-post eller per telefon:

0400 669 443 / Tommy Wallin, tommy.wallin (at) vasa.fi
040 773 6627 / Sören Häggblad, soren.haggblad (at) vasa.fi
0400 497 800 /Juha-Pekka Hintsala, juha-pekka.hintsala (at) vaasa.fi

Bruks- och underhållsanvisning (MarkByggL 153 § och MarkByggF 66 §)

När slutsyn söks ska byggnadens bruks- och underhållsanvisning, om det har bestämts att en sådan ska utarbetas, vara tillräckligt klar och kunna överlämnas till byggnadens ägare.

Bruks- och underhållsanvisning ska utarbetas för byggnad som används för permanent boende eller arbete. Detsamma gäller sådana reparationer eller ändringar av en dylik byggnad, som kan jämföras med uppförande av nybyggnad och i tillämpliga delar reparations- och ändringsarbeten som i övrigt förutsätter bygglov.

Bruks- och underhållsanvisningen innehåller uppgifter som med beaktande av byggnadens användningsändamål och egenskaper samt byggnaden och dess byggnadsdelars och anordningars planerade användningstid behövs för att byggnaden skall kunna användas på behövligt sätt och för fullgörande av underhållsskyldigheten.

Granskningsprotokoll

Inspektionsprotokoll för bygget (MarkByggF 77 §)
De i bygglovet föreskrivna eller vid det inledande mötet överenskomna ansvariga personer för olika byggnadsskeden samt de som inspekterar arbetsskedena bekräftar sina inspektioner i inspektionsprotokollet för bygget. I inspektionsprotokollet antecknas även sådan motiverad anmärkning av byggherren, projekteraren, entrepenören eller en anlitad expert som gäller avvikelser från bestämmelserna.
I protokollet över slutsynen antecknas att ett inspektionsprotokoll förts och ett sammandrag av protokollet arkiveras i anslutning till lovhandlingarna.

Granskningsprotokollet för skorsten och eldstad

Inspektionsprotokollets sammandragsblankett för ventilationsanläggningar

Sammandragsblankett för inspektionsprotokollet för vatten- och avloppsanordningar

Inspektionsprotokoll för jordvärme

Energicertifikat för en byggnad (Lag om energicertifikat för byggnader 6 §)

Innan byggnaden tas i bruk ska huvudprojekteraren verifiera energicertifikatet i energiutredningen.

 

Finlex-Lag om energicertifikat för byggnader

Kontaktuppgifter