Förbigå menyn

Ängspiplärka

Anthus pratensis

Ängspiplärkan hör till de häckande fåglarna på öppna marker. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Ängspiplärkan är en allmän häckfågel i Finland. Arten är speciellt vanlig i norra Finland, där den häckar på myrar och andra öppna platser. Ängspiplärkan är en flyttfågel som anländer till vårt land i april. Då är den en vanlig syn på åkrar, ängar och ruderatmarker. På sådana platser stannar ängspiplärkorna för att vila och äta under flytten. I Finlands hotklassificering är ängspiplärkan klassad som nära hotad.

  • Längd ca 14 cm
  • Häckar på marken i skydd av växtligheten
  • Övervintrar i Mellan- och Sydeuropa
  • Äter huvudsakligen insekter, men även frön

Livsmiljö. Ängspiplärkan trivs på åkrar, ängar, mossar och hyggen. I skärgården häckar arten på strandängar.

Förekomst i Vasa. I Vasa häckar ängspiplärkan framför allt söder om staden, på de vida åkrarna i närheten av flygfältet och på Söderfjärden. I skärgården häckar ängspiplärkan på Torgrund.