Förbigå menyn

Korp

Corvus corax

Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Korpen har spridit sig och häckar över hela Finland. Den undviker mer tätt bebodda trakter, men kan häcka i närheten av dem. Under de senaste åren har de häckande bestånden av korp ökat något.

  • Längd ca 70 cm
  • Häckar på bergssluttningar eller i träd
  • Stannfågel
  • Äter as, sorkar, insekter, maskar och fisk

Livsmiljö. Korpen häckar i vidsträckta skogar undangömda från bebodda områden. I Vasa har korpen påträffats i djupa barrskogar. Boet byggs oftast i en hög tall eller gran och samma bo kan användas flera år i rad.

Förekomst i Vasa. Under fältarbetet med fågelkarteringar i Vasa observerades korpar på ca 50 platser från mars till juni. Tillförlitligheten i karteringen av arten störs av korparnas vidsträckta revir. De kan hämta föda åt sina ungar tiotals kilometer från boet, så samma fågel iakttas troligtvis på flera undersökningsrutor. Dessutom består, liksom hos övriga kråkfåglar, en del av populationen av unga fåglar som inte häckar. Dessa rör sig över stora områden på sommaren. I Vasa är det mest troligt att man träffar på korpar under häckningstiden i stora skogsområden som Molnträsket, Öjen eller Utterö. Till spelbeteendet i februari-mars hör skickliga flyguppvisningar och högljudda kraxanden som markerar reviret.