Förbigå menyn

Spillkråka

Dryocopus martius

Spillkråka vid sitt bohål. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Spillkråkan påträffas i hela Finland, bortsett från nordligaste Lappland. Fågeln är en karaktärsart för gamla skogar. Den förekommer jämnt, men fåtaligt över hela utbredningsområdet. Under de senaste årtiondena har spillkråkan börjat häcka närmare bosättningen. Spillkråkan är en skyddad art enligt Europeiska Unionens fågeldirektiv.

  • Längd 53 cm
  • Hackar ett lodrätt bohål, vanligen i en tall eller asp
  • Stannfågel, främst ungfåglarna vandrar i varierande utsträckning
  • Bland annat trädlevande insekter utgör föda

Livsmiljö. Spillkråkan föredrar gamla skogar som livsmiljö. Den trivs i blandskogar, gamla tallbestånd och även i lundar.

Förekomst i Vasa. Observationer som tyder på häckande spillkråkor gjordes i sammanlagt 80 olika rutor. Artens revir är stort, så det verkliga antalet häckande par är under 80. I Vasa trivs arten huvudsakligen inom stora och enhetliga skogsområden. Av skyddsorsaker publiceras ingen utbredningskarta.