Förbigå menyn

Töyhtötiainen

Parus cristatus

Tofsmesen trivs extra bra på barrskogsområden. Bild Christer Hangelin.

Allmänt. Tofsmesen är en karaktärsart i Finlands barrskogar. Tyngdpunkten i utbredningsområdet ligger i södra Finland. Under de senaste åren har tofsmesens årliga häckande bestånd ökat något. De mildare vintrarna, orsakade av klimatförändringen, anses bidra till detta.

  • Längd 13 cm
  • Häckar i murkna björkstubbar, hackspettshålor eller holkar.
  • Stannfågel
  • Äter insekter och frön, besöker även fågelbord

Livsmiljö. Tofsmesen föredrar varierande barrskogar, där det förutom höga överståndare finns unggranar, en och björksly. Liksom övriga mesar häckar tofsmesen i hål. I april-maj gräver den ut sitt bohål i ett dött lövträd. Från början på juni ser man ungarna i terrängen.

Förekomst i Vasa. I Vasa har tofsmesen iakttagits i ca 120 atlasrutor under häckningstiden april-juli. Främst förekommer arten i enhetliga barrskogar som gränsar till stadens bebyggda områden. Arten saknas i centrum liksom på de vidsträckta åkrarna i Sundom. Enklast påträffas tofsmesen i Öjen, på Öjberget och i skogarna i Kronvik och vid Molnträsket.