Förbigå menyn

Lundartad moskog

Vegetationen i lundartade moskogar är omväxlande. Foto Jan Nyman.

Lundartad moskog är en frodig och variationsrik skogstyp. När det gäller bördighet ligger lundartade moskogar mellan lund och frisk moskog och här trivs såväl granar som björk, asp och al samt blåbär, harsyra och många andra växer. Även fågellivet är artrikt i den lundartade moskogen och här lever bland annat grönsångare och taltrast.

Lundartad moskog är en relativt allmän naturtyp i Vasa och förekommer oftast som mindre partier i frisk moskog. Blåbärslandet visar upp hela skalan från lund till lundartad mo och frisk moskog. Längs Metvikens stränder kan man också njuta av lundartad mo. Naturtypen bjuder på fina upplevelser under hela växtsäsongen, även om myggorna kan besvära under början av sommaren.