Förbigå menyn

Planerna för småbarnspedagogik och utvärdering av verksamheten

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas.

Småbarnspedagogik förekommer i alla vardagliga situationer. Inom småbarnspedagogiken i Vasa anser man att de vardagliga situationerna är lika värdefulla fostrande funktioner som särskilt planerade pedagogiska aktiviteter.

Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande.

I daghemmet, familjedagvården och det öppna daghemmet utarbetas för varje barn också en personlig plan för småbarnspedagogik några månader efter att barnet har börjat inom småbarnspedagogiken. Barnens egna planer för småbarnspedagogik fungerar som grund för den pedagogiska planeringen.

De nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik

Utbildningsstyrelsen utarbetar och beslutar om de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik.

Bekanta dig med de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik på Utbildningsstyrelsens sidor.

Vasa stads plan för småbarnspedagogik

Utbildningsstyrelsen utarbetar och beslutar om de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik och på basis av dem utarbetas lokala planer för småbarnspedagogik.

Bekanta dig med Vasa stads plan för småbarnspedagogik (pdf)