Förbigå menyn

Planerna för småbarnspedagogiken och förskolundervisningen

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas.

Småbarnspedagogik förekommer i alla vardagliga situationer. Inom småbarnspedagogiken i Vasa anser man att de vardagliga situationerna är lika värdefulla fostrande funktioner som särskilt planerade pedagogiska aktiviteter.

Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande.

I daghemmet, familjedagvården och det öppna daghemmet utarbetas för varje barn också en personlig plan för småbarnspedagogik några månader efter att barnet har börjat inom småbarnspedagogiken. Barnens egna planer för småbarnspedagogik fungerar som grund för den pedagogiska planeringen.

Planen för småbarnspedagogiken

Utbildningsstyrelsen utarbetar och beslutar om de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik.

Bekanta dig med de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik på Utbildningsstyrelsens sidor.

Utbildningsstyrelsen utarbetar och beslutar om de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik och på basis av dem utarbetas lokala planer för småbarnspedagogik.

Bekanta dig med Vasa stads plan för småbarnspedagogik (pdf)

Planen för förskolundervisningen

Förskoleundervisningen baserar sig på grunderna för förskoleundervisningens läroplan, som är godkänd av Utbildningsstyrelsen, och som har fungerat som bas för den gemensamma läroplan som utarbetats för hela Vasa.

Bekanta dig med Vasa stads plan för förskoleundervisningen(pdf)

Bekanta dig med Vasa stads läroplan för den tvååriga förskoleundervisningen(eGrunder)

Planer och dokument inom småbarnspedagogiken och förskolan

Planer, strategiaer och andra viktiga dokument inom småbarnspedagogiken och förskolan.