Förbigå menyn
Nuoret

Ungdomsfullmäktiges verksamhetsunderstöd för ungdomar

 • För vem: En ungdomsgrupp som består av minst två ungdomar i åldern 13 – 29 år som bor eller studerar i Vasa
 • Ansökningstiden:
 • Ansökningsblankett
 • Anvisningar om hur man fyller i blanketten
 • Returnering av ansökan: registraturen@vasa.fi (Vasa stads centralregistratur, Vasaesplanaden 10, 65100 Vasa)
 • Beslut: Ungdomsfullmäktige/Ungdomsservice (Beslutet fattas på ungdomsfullmäktiges allmänna möte 16.5.2024)

Allmänt om ansökan och beviljande av understöd

Vasa ungdomsfullmäktige delar en gång om året ut pengar ur sin budget för ungdomars projekt. Syftet med understöden är att stöda och skapa förutsättningar för verksamhet på eget initiativ bland ortens ungdomar. Understöden beviljas för verksamhet som främjar och stöder eget initiativ, ett aktivt medborgarskap och social förstärkning hos ungdomarna samt förbättrar deras uppväxt- och levnadsförhållanden. Understöd kan ansökas av en grupp som består av minst två ungdomar i åldern 13-29 år som bor eller studerar i Vasa.

Ungdomsfullmäktige behandlar understöden på sitt sammanträde och en tjänsteinnehavare inom ungdomssektorn fastställer besluten. Projektpengar beviljas utifrån bedömningskriterier. Understöden kan ansökas bara en gång om året.

Syftet med understöden är att aktivera unga att genomföra funktionella projekt, som så många unga som möjligt kan delta i (t.ex. evenemang, temadagar e.d.) Understöd kan också sökas för att möjliggöra hobbyverksamhet i mindre grupper samt som delfinansiering av ett större projekt. Projektet ska vara planerat, genomfört och i rapportblanketten utvärderat av unga.

För gruppen som ansöker om projektunderstöd ska en kontaktperson bland ungdomarna och en myndig ansvarsperson utses.  Den unga kontaktpersonen är en av ungdomarna i gruppen och ansvarspersonen en myndig gruppmedlem: en lärare, ett skolgångsbiträde, en ungdomsgårdsledare, en vårdnadshavare eller någon annan myndig person. Ansvarspersonen fyller i ansökningsblanketten för projektunderstöd tillsammans med kontaktpersonen bland ungdomarna och ansvarar för penninganvändningen och rapporteringen inom projektet tillsammans med gruppen.

Understödet får bara användas till det projekt som det har ansökts för.

Den verksamhet som stöds med understödet ska vara rusmedelsfri.

Understöd beviljas inte:

 • för anskaffning av maskiner, anordningar och inventarier
 • för löner, men betalning av arvode till en utomstående serviceproducent är möjlig (arvode för uppträdande eller föreläsare e.d.)
 • för verksamhet som syftar till att vara vinstbringande
 • för medelinsamling
 • för den sökande bakgrundspartens normala verksamhet, etablerad befintlig verksamhet eller retroaktivt till projekt eller verksamhet som avslutats innan projektunderstödet ansökts.

De beviljade understöden är maximibelopp. Om den beviljade summan inte har använts för verksamheten, utbetalas understödet i enlighet med användningen eller kan återkrävas i sin helhet eller delvis. Understödsmottagaren är skyldig att meddela ungdomsservicen om understöd som inte används genast när hen själv är medveten om det. På det här sättet kan det oanvända understödet eventuellt ännu beviljas för annan verksamhet. Understödet får inte användas för annat än det ändamål som det beviljats för.

Om understödet används för något annat ändamål än för vilket det har ansökts och beviljats, kan det återkrävas i sin helhet eller delvis. En redogörelse för användningen av understödet tillställs ungdomsservicen före slutet av året.

Observera att du inte kan ansöka detta understöd ifall du redan fått understöd för samma projekt från Vasa stad.

Utbetalning av understöd

Understödet betalas på ansvarspersonens konto.

Understödet betalas på det bankkonto som den sökande har uppgett då myndighetsbeslutet har trätt i kraft och då den sökande har skickat de handlingar som understödsbeviljaren förutsätter. Innan understödet utbetalas granskas om staden har fordringar hos understödsmottagaren och fordringarna kvittas från det understöd som ska utbetalas.

ELLER

Understödet beviljas inte på något konto, utan servicen/tillbehören som behövs för genomförandet av projektet

 1. anskaffas med en beställningsblankett som fås av ungdomssekreteraren eller
 2. faktureras Vasa stads ungdomsservice mot kvitton i efterhand, varvid originalkvitton ska inlämnas till ungdomssekreteraren

Rapport om genomförandet av projektet

När projektet har upphört ska en rapporteringsblankett fyllas i och skickas som bilaga per e-post till adressen ari.kupari@vaasa.fi. Rapporten för stöd som beviljats genom kompletterande ansökan ska lämnas in senast 31.8.2024.

Rapport om genomförandet av projektet

Kontaktuppgifter

Ta kontakt