Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Nuoret hymyilevät talon pihalla

Verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningar

Utbildningsnämnden beviljar årligen verksamhetsunderstöd.

Syftet med understödet är att genom föreningsverksamhet främja ungdomars sociala förstärkning, stöda uppväxten och självständighetssträvandena samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden.

Till vem: Understöd kan sökas av juridiska personer (föreningar, sammanslutningar)
Ansökningstid: mars
Ansökan returneras: Vasa stad, registraturen, Rådhusgatan 33, 65100 Vasa eller Samservice Lillkyro, Lilkyrovägen 11, 66500 Lillkyro
Beslut: utbildningsnämnden

Allmänt om ansökan om och beviljande av understöd

 • Understöd kan sökas av juridiska personer (föreningar, sammanslutningar)
 • Understöden ska ansökas skriftligt med ansökningsblanketten för ifrågavarande understöd. Till ansökan ska som bilaga fogas: föreningens eller sammanslutningens bokslut och verksamhetsberättelse från föregående år, verksamhetsårets budget och verksamhetsplan. Om föreningens bokslut och verksamhetsberättelse från föregående år inte är färdiga då understöd ansöks, ska det senaste bokslutet och den senaste verksamhetsberättelsen skickas. Föregående års bokslut och verksamhetsberättelse ska skickas då de är färdiga. Vid behov kan man begära att sökanden kompletterar sin ansökan med separata utredningar.
 • Ansökan om understöd ska vara framme senast vid den tidpunkt som nämns i kungörelsen. Alla ansökningar jämte bilagor skickas till stadens centralregistratur.
 • Understöd beviljas i första hand till sökanden från Vasa för verksamhet som utövas i Vasaområdet. Utan någon skild orsak beviljas inte understöd till föreningar och sammanslutningar som ännu inte varit verksamma i minst ett helt verksamhetsår. Understöd beviljas inte för politisk partiverksamhet.
 • För samma ändamål beviljas understöd i regel endast av en nämnd.
 • Understöd beviljas inte för utövande av religiös eller politisk verksamhet, men en sammanslutnings ideella bakgrund är inte ett hinder för få understöd. Understöd beviljas inte för verksamhet som strider mot god sed eller som är kränkande.

Utbetalning av understöd

Understödet betalas på det bankkonto som den sökande har uppgett, då myndighetsbeslutet har vunnit laga kraft och då understödsmottagaren har skickat de handlingar som understödsbeviljaren förutsätter. Innan understödet utbetalas granskas om staden har fordringar hos understödsmottagaren och fordringarna kvittas från det understöd som ska utbetalas.

Poängsättning av understödsansökan

Fördelningen av understödssumman bestäms genom en riktgivande poängsättning, där följande delområden betonas:

Kvantitativa bedömningsgrunder

A. Antal deltagare och medlemmar som aktivt deltagit i verksamheten

 • antal egentliga medlemmar
 • antal ungdomar (under 29 år) som regelbundet deltagit i verksamheten. Som aktiva utövare räknas inte engångsbesökare vid evenemang.

B. Verksamhetens omfattning, regelbundenhet och åretruntverksamhet

 • verksamheten pågår året runt och regelbundet (antal träffar i året)
 • antal verksamma grupper
 • antal evenemang och läger på årsnivå totalt
 • antal deltagare i evenemang och på läger

Kvalitativa bedömningsgrunder

C. Verksamhetens målinriktning och planmässighet

 • tydliga planer och beskrivningar om verksamheten och dess mål
 • åtgärderna stöder förverkligandet av målen

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Närmare uppgifter ger