Förbigå menyn
Nuoret hymyilevät talon pihalla

Verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningar

Utbildningsnämnden beviljar årligen verksamhetsunderstöd. Syftet med understödet är att genom föreningsverksamhet främja ungdomars sociala förstärkning, stöda uppväxten och självständighetssträvandena samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden.

Ansökningstiden för understöden är 1.3–31.3.2024.

Inlämning av ansökningar

Ansökningstiden för understöden är 1.3–31.3.2024. En understödsansökan kan endast lämnas in under den meddelade ansökningstiden.

Understöd kan sökas endast via det elektroniska understödssystemet:

Logga först in i systemet som privatperson och utöka sedan dina rättigheter så att du har rollen som organisationens kontaktperson. I registreringsskedet behöver du ett personligt autentiseringsverktyg, såsom nätbankskoder, för Suomi.fi-identifieringen. Dessutom ska du kunna uppge föreningens registreringsår samt dess eventuella FO-nummer eller registernummer. Efter registreringen får du en aktiveringslänk till din e-post. Om du inte kan hitta länken, kontrollera också skräppostmappen.

Klicka här för illustrerade instruktioner för registrering, Instruktioner för Timmi understödssystem:

https://www.vaasa.fi/sv/info-om-vasa-och-regionen/ta-kontakt-vasa-stad/understod/

Logga därefter in i det elektroniska understödssystemet. Som vald kundroll visas föreningens kontaktperson i fet stil. Du kan nu ansöka om ungdomsunderstöd, det vill säga verksamhetsunderstöd. Se till att du har alla behövliga bilagor och uppgifter om din förening till hands innan du fyller i ansökan.

Vid ansökning om ungdomsunderstöd ska du uppge följande:

 • kontonumret i IBAN-format
 • ordförandens kontaktuppgifter
 • föreningens registreringsår, FO-nummer eller registernummer
 • uppskattning av understödsbeloppet som söks och dess användningsändamål
 • belopp som sökts och beviljats av andra aktörer för samma ändamål
 • föregående års understöd från andra aktörer
 • formuläret Bilaga till ansökan om ungdomsunderstöd
 • föreningens budget och verksamhetsplan för det innevarande året
 • föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse

 

Om du stöter på problem, ta kontakt med Medborgarinfon, tfn 06 325 15 50 eller medborgarinfo@vasa.fi

 

Allmänt om ansökan om och beviljande av understöd

 • Understöd kan sökas av juridiska personer (föreningar, sammanslutningar)
 • Understöd kan endast sökas via det elektroniska understödssystemet i den här understöds formuläret.  Som bilaga till ansökan måste finnas: bilaga till ansökan om ungdomsunderstöd, föreningens bokslut och verksamhetsberättelse från föregående år, föreningens budget och verksamhetsplan för det innevarande året. Om föreningens bokslut och verksamhetsberättelse från föregående år inte är färdiga då understöd ansöks, ska det senaste bokslutet och den senaste verksamhetsberättelsen skickas. Föregående års bokslut och verksamhetsberättelse ska skickas då de är färdiga. Vid behov kan man begära att sökanden kompletterar sin ansökan med separata utredningar.
 • Ansökan om understöd ska vara framme i elektroniska understödssystemet senast vid den tidpunkt som nämns i kungörelsen. En understödansökan är öppen endast in under ansökningstiden.
 • Understöd beviljas i första hand till sökanden från Vasa för verksamhet som utövas i Vasaområdet. Utan någon skild orsak beviljas inte understöd till föreningar och sammanslutningar som ännu inte varit verksamma i minst ett helt verksamhetsår.
 • För samma ändamål beviljas understöd i regel endast av en nämnd.
 • Understöd beviljas inte för utövande av religiös eller politisk verksamhet, men en sammanslutnings ideella bakgrund är inte ett hinder för få understöd. Understöd beviljas inte för verksamhet som strider mot god sed eller som är kränkande.

Utbetalning av understöd

Understödet betalas på det bankkonto som den sökande har uppgett, då myndighetsbeslutet har vunnit laga kraft och då understödsmottagaren har skickat de handlingar som understödsbeviljaren förutsätter. Innan understödet utbetalas granskas om staden har fordringar hos understödsmottagaren och fordringarna kvittas från det understöd som ska utbetalas.

Poängsättning av understödsansökan

Fördelningen av understödssumman bestäms genom en riktgivande poängsättning, där följande delområden betonas:

Kvantitativa bedömningsgrunder

A. Antal deltagare och medlemmar som aktivt deltagit i verksamheten

 • antal egentliga medlemmar
 • antal ungdomar (under 29 år) som regelbundet deltagit i verksamheten. Som aktiva utövare räknas inte engångsbesökare vid evenemang.

B. Verksamhetens omfattning, regelbundenhet och åretruntverksamhet

 • verksamheten pågår året runt och regelbundet (antal träffar i året)
 • antal verksamma grupper
 • antal evenemang och läger på årsnivå totalt
 • antal deltagare i evenemang och på läger

Kvalitativa bedömningsgrunder

C. Verksamhetens målinriktning och planmässighet

 • tydliga planer och beskrivningar om verksamheten och dess mål
 • åtgärderna stöder förverkligandet av målen

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt