Förbigå menyn

Byggande i Travdalen

Historia och planeringssituation

Travdalens område är gammal havsbotten, som i och med landhöjningen har blivit en låglänt dal. Området har använts som ett mångsidigt idrotts- och parkområde med bland annat skridsko- och motorbana. På 1950-talet byggdes en travbana på området. Byggandet av Travbanan innebar inte att annan användning av området för rekreation skulle ha upphört utan området har utnyttjats på ett mångsidigt sätt för olika idrottsgrenar.

Travbaneområdets betydelse för Vasa har redan länge varit känd och ny markanvändning på området har planerats länge. År 2008 utarbetades en översiktsplan för området som en del av beredningen av en generalplan för Vasa, och området anvisades för bostadsvåningshus. År 2013 ordnades en planeringstävling om markanvändningen på området.

Målet är att få till stånd en detaljplanelösning för området utgående från den allmänna arkitekturtävling som ordnades år 2013 och den översiktsplan som utarbetades därefter år 2016. I samband med detaljplanläggningen uppdateras även detaljplanen för idrottsområdet mellan Strandvägen och motorvägen och det nuvarande motorvägsområdet till denna del. Utkastet till detaljplan för området och den därtill anknutna kvalitetshandboken, dvs. det nya planeringsverktyg som styr kvaliteten på och genomförandet av byggandet, godkändes av stadsstyrelsens planeringssektion 27.6.2017. Utkastet läggs fram i augusti 2017, varvid det är möjligt att framföra åsikter om det och att komma med idéer i fråga om området.

Genomförandet av byggandet

Vid byggandet i Travdalen används olika förfaranden för konkurrensutsättning i fråga om kvarteren och tomterna, strävan här är att få till stånd både funktionellt och arkitekturmässigt högklassiga lösningar. Med rätt typ av konkurrensutsättning blir det möjligt att uppnå de mål som är uppställda för utvecklingen av området. På området Travdalen kommer huvudsakligen fritt finansierade ägar- och hyresbostäder att byggas. Målet är att till området även få ARA-hyresbostäder, serviceboende för specialgrupper och nya boendeformer, såsom gruppbyggande och gemenskapsboende. För byggandet av bostäderna svarar huvudsakligen enskilda byggföretag.

Byggtidtabell

Byggandet av Travdalen har redan startat med inledande jordbyggnadsarbeten. De här arbetena kommer att pågå under 2–3 år. Att bygga har varit möjligt sedan år 2023. Byggandet fortsätter stegvis under de följande 10–15 åren så att antalet lägenheter som årligen blir klara (ca 100 st) täcker ca 20–25 % av det årliga behovet.