Förbigå menyn

Koncernsamfund

Till Vasa stads koncern hör dotterbolag, intressebolag samt samkommuner (se koncernkarta).

Med kommunkoncern avses en helhet som bildas av kommunen och en eller flera sammanslutningar och där kommunen ensam eller tillsammans med andra sammanslutningar som hör till kommunkoncernen har bestämmande inflytande i en eller flera sammanslutningar (dottersammanslutning). Ägaren har bestämmande inflytande, då den har över hälften av röstetalet i bolaget.

Intresseföretag är ett företag vars rösträtt innehas av koncernens moderbolag till en andel av 20-50 procent direkt eller indirekt.

En samkommun har bildats genom ett grundavtal som medlemskommunernas fullmäktige godkänner. Samkommunen sköter för sina medlemskommuners räkning de uppgifter som framgår av grundavtalet.